Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Niefinansowe wskaźniki efektywności

Poniższe niefinansowe wskaźniki efektywności wynikają z priorytetów zdefiniowanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

Strategia obejmuje trzy Filary:

Środowisko

Ludzie

Biznes*

*oraz dziewięć obszarów priorytetowych, w ramach których zdefiniowaliśmy cele strategiczne i operacyjne opatrzone miernikami realizacji.

Niefinansowe wskaźniki efektywności w niniejszym rozdziale są prezentowane w przypisaniu do ww. strategicznego podziału:

Filar I. ŚRODOWISKO

Obszary priorytetowe Przykładowe cele strategiczne Przykładowe cele operacyjne
Odpowiedzialność za produkt
Gwarantujemy wysoką jakość i dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty wraz z opakowaniami miały pozytywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo klientów
Rozwój produktów o niskim wpływie na środowisko 50% wartości sprzedaży pochodzi z produktów eko-oznaczonych.
Odpowiedzialne zakupy
Wzmacniamy zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw.
Wykorzystanie opakowań zawierających w składzie określony
% surowca pochodzącego z recyklingu
Opakowania plastikowe – co drugie opakowanie posiada minimum 10% udziału surowca z recyklingu
Opakowania metalowe – wybór opakowań posiadających minimum 50% udziału surowca z recyklingu
Wpływ działalności na środowisko i klimat
Minimalizujemy nasz ślad środowiskowy przez wdrażanie optymalizacji i poprawę efektywności
Redukcja poziomu generowania odpadów
Zrównoważona gospodarka wodna
Transformacja w kierunku zielonej energii
100% odpadów przemysłowych przekazywanych do recyklingu i ponownego wykorzystania
Redukcja zużycia wody przemysłowej w zakładzie w Lubzinie o 10%
Realizacja instalacji PV pokrywającej około 30% zapotrzebowania na energię