Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Wpływ działalności na środowisko i klimat

W ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Grupa analizuje wpływ, jaki na co dzień wywiera na otoczenie, środowisko naturalne i klimat.

Zachowujemy najwyższe standardy dbałości o środowisko i o wykorzystywane zasoby na różnych płaszczyznach – wdrażanych rozwiązań technologicznych, oferowanych produktów oraz budowanej infrastruktury.

Spółki Grupy prowadzą działalność produkcyjną, magazynową oraz im towarzyszącą, dbając o aspekty ochrony środowiska. W swojej aktywności uwzględniają ciągły nadzór formalno-prawny poprzez realizację zobowiązań określonych w decyzjach środowiskowych, a także prowadząc nadzór technologiczny oraz kontrolując surowce i wyroby gotowe.

Działania związane z ochroną środowiska w Grupie realizowane są w oparciu o obowiązujące wymagania prawne, procedury oraz instrukcje. Wszystkie procesy związane z działalnością Spółki dominującej, takie jak: zakupy, produkcja, magazynowanie oraz sprzedaż, są ujęte w procedurach, na podstawie których wykonywane są analizy w aspektach środowiskowych. Dane z monitorowania wpływu na środowisko wykorzystywane są do:

  • oceny efektów oraz śledzenia postępu w realizacji zobowiązań działalności środowiskowej,
  • oceny zgodności z wymaganiami prawnymi,
  • przeciwdziałania wystąpieniu potencjalnych awarii,
  • oceny funkcjonowania procesów zarządzania ochroną środowiska.
Priorytety działań FFiL Śnieżka SA zostały zdefiniowane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+ i obejmują:

redukcję poziomu generowania odpadów,

zrównoważoną gospodarkę wodną,

zwiększenie efektywności energetycznej,

transformację w kierunku zielonej energii,

mierzenie oraz redukcja emisji GHG.

Dzięki prowadzeniu ewidencji możliwa jest ocena oddziaływania na środowisko określonych aspektów działalności – zarówno tych zdefiniowanych jako znaczące, jak i pozostałych, w przypadku których obowiązek monitorowania wynika z wymagań prawnych oraz procedur.