Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Odpowiedzialność za produkt w jego cyklu życia jest wpisana w nasz model biznesowy - począwszy od pomysłu, przez analizy badawczo-rozwojowe, dobór dostawców i proces zakupowy, kontrolę jakości, produkcję, sprzedaż oraz komunikację i finalnie – użytkowanie.

Wpływ na środowisko, a także zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, oceniamy już na etapie projektowania produktu i określania składu recepturowego.

W procesie tworzenia nowego wyrobu pierwszym jest zaprojektowanie wytycznych. Te uzależnione są od rozpoznanych potrzeb klientów oraz dostępnych, możliwych do wdrożenia rozwiązań. Założenia są podstawą pracy technologów, którzy opracowują recepturę. Na jej skład wpływa posiadane know-how, baza surowcowa i wytyczne kosztowe.

Na etapie badań zaprojektowana mieszanina surowców jest testowana laboratoryjnie i aplikacyjnie. Sprawdzana jest nie tylko zgodność formalno-prawna poszczególnych surowców oraz całej receptury, lecz także wiele parametrów nieujętych w wymogach prawnych, a mających przełożenie na jakość wyrobu. W Grupie do przeprowadzenia tych testów stosowane są liczne własne metody badawcze. Istotnym elementem prac projektowych jest ocena aplikacyjna projektowanego wyrobu. Pozyskanie pozytywnych wyników umożliwia kontynuację procesu wdrożenia.

Kolejnym etapem jest przygotowanie i uruchomienie procesu wytwarzania. Kluczowe jest, aby przebiegał on bez zakłóceń, w sposób zapewniający wysokie standardy jakości i z zachowaniem zadowalającej wydajności. Wprowadzane rozwiązania procesowe, w tym automatyzacja, wspierają utrzymanie efektywności produkcyjnej oraz ograniczają negatywny wpływ na pracownika czy środowisko.

Jeśli zachodzi potrzeba zmian surowcowych w wyrobie, przechodzi on proces podobny do tego, który miał miejsce na etapie jego projektowania. Zamieniany surowiec oceniany jest pod kątem zgodności formalno-prawnej, a następnie sprawdza się jego kompatybilność z dotychczasową recepturą i ponownie testuje parametry wyrobu.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników przygotowany w Dziale Badań i Rozwoju produkt jest poddawany niezależnej ocenie Działu Kontroli Jakości. Jego pozytywna opinia otwiera drogę do przygotowania produkcji wyrobu pod względem technologicznym i organizacyjnym.

Również technologia wytwarzania z czasem jest udoskonalana i automatyzowana. Istotna jest zarówno efektywność produkcyjna, tj. dobra, powtarzalna jakość produktów, jak i to, aby proces produkcji przebiegał bezpiecznie dla pracownika i bez negatywnego wpływu na środowisko.

W aspekcie zgodności wyrobu z wymaganiami prawnymi zwraca się uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Wyroby projektowane są w zgodzie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno przepisów prawa w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych (Rozporządzenie CPR), jak i Rozporządzeń REACH i CLP. Każdy wyrób posiada kartę charakterystyki, kartę techniczną oraz może posiadać dodatkowe certyfikaty (wymagane lub dobrowolne).

Powyższe procesy regulują zapisy procedur: Procedura wdrażania nowych/modyfikowanych wyrobów, Procedura zarządzania procesem produkcji, Procedura kontroli wyrobu oraz Procedura postępowania z niezgodnościami.