Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Działalność badawczo-rozwojowa

Działalność badawczo-rozwojowa wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka realizowana jest w Centrum Badań i Rozwoju (CBiR). Jednostkę tę tworzą Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Zapewnienia Jakości, które funkcjonują w strukturach organizacyjnych Spółki dominującej. Istotą prac prowadzonych w jednostce jest opracowywanie i wdrażanie nowych wyrobów oraz rozwiązań technologicznych. Ukierunkowanie działań Grupy na innowacyjność produktową generuje potrzebę poszukiwania surowców oraz rozwiązań będących źródłem ulepszeń.

Są one możliwe między innymi w oparciu o: know-how interdyscyplinarnego zespołu, wyniki badań naukowych, bogatą bazę surowcową oraz wysokiej klasy pracownie laboratoryjne. Sukcesywnie prowadzone prace, korzystanie z wymiany wiedzy i doświadczenia międzynarodowego zespołu CBiR zwiększa innowacyjność produktów i technologii stosowanych w Grupie, a tym samym przyczynia się do wzrostu jej konkurencyjności.

W CBiR dokonywana jest weryfikacja nowych surowców i rozwiązań technologicznych pod kątem potencjalnej przydatności zastosowania ich do bieżących lub też planowanych projektów. Monitoring rynku surowców prowadzony jest także pod kątem znalezienia alternatyw do optymalizacji istniejących już w portfolio wyrobów ze względu na potrzebę dostosowania ich do wprowadzanych wymogów w prawodawstwie europejskim. Pozyskana w ten sposób wiedza pozwoliła na wypracowanie i implementację koniecznych zmian w niektórych wyrobach.

W raportowanym okresie prace zespołu skupiły się na finalizacji receptur nowych produktów wdrożonych na rynek (produkty opisane w części Zmiany w portfolio Grupy w 2022 roku), a także na optymalizacji receptur kilku produktów obecnych na rynku. Dla spółki Rafil kontynuowano opracowywanie kilku wyrobów pod indywidualne zamówienia z branży przemysłowej.

Prace optymalizacyjne objęły również obszar opakowań. Testy przeprowadzane są na pustych opakowaniach oraz na opakowaniach z produktem. Oceniane było również zachowanie się wyrobu i opakowania po testach starzeniowych. W 2022 roku szczególnie dużo prac poświęcono opakowaniom plastikowym. Pozytywne wyniki badań pozwoliły na wprowadzenie opakowań zawierających tworzywo PCR, czyli post-consumer recycled (m.in. w farbach MAGNAT #KolorLove, których opakowanie zawiera 40% surowca pochodzącego z recyklingu). Jest to materiał pochodzący z odzysku, przez co przyczyniamy się do redukcji wytwarzanych odpadów.

W ramach prowadzonych w FFiL Śnieżka SA prac w obszarze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+ zespół CBiR przeanalizował stan aktualnego portfela produktowego pod kątem wpływu produktów na człowieka i środowisko. W ramach analizy zmapowano dalsze kroki w tym obszarze, służące wsparciu przyjętej strategii.

W 2022 roku kontynuowano proces wymiany know-how w spółce Poli-Farbe, tj. ujednolicenie procedur oraz wdrażanie dobrych praktyk technologicznych.