Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Wszystkie wyroby produkowane przez Grupę Kapitałową Śnieżka są poddawane ocenie pod względem ich wpływu na zdrowie użytkowników, środowisko naturalne i bezpieczeństwo użytkowania oraz są klasyfikowane i oznakowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Wprowadzane do obrotu handlowego wyroby produkowane przez Grupę spełniają wszystkie obowiązujące na rynku europejskim przepisy dotyczące chemikaliów, takie jak REACH, CLP, oraz materiałów budowlanych, jak CPR.

Mieszaniny klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie zgłaszane są do europejskiego scentralizowanego portalu PCN.

Na opakowaniach wyrobów Grupy znajdują się informacje na temat: ich składu, bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz sposobu ich utylizacji. Na opakowaniach nie znajduje się informacja na temat pochodzenia komponentów produktu.

Poza spełnianiem wymagań certyfikacji obowiązkowej w Grupie podejmowane są działania w celu pozyskiwania dodatkowych, dobrowolnych certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość oferowanych wyrobów oraz zgodność z restrykcyjnymi normami i standardami.

Znak Ecolabel

Europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów.

Oznakowanie produktu zawierające klasę emisji z powłoki lotnych związków organicznych, zgodnie z francuskim dekretem nr 2011-321 z 23 marca 2011 roku w sprawie oznakowania wyrobów budowlanych dotyczącym emisji.

Oznakowanie przyznane wyrobom produkowanym przez FFiL Śnieżka SA jest oznakowaniem obowiązkowym na rynku francuskim i potwierdza niską emisyjność lotnych związków organicznych.

Certyfikat „Zielony Żuraw”

Ocena i certyfikacja przeprowadzana jest na Ukrainie przez organizację publiczną „Living Planet”. Certyfikacja produktów odbywa się zgodnie z ISO 14024. Podczas oceny brane są pod uwagę wymagania środowiskowe dla surowców, aspekty środowiskowe produkcji, wyposażenie technologiczne, standardy środowiskowe wyrobów gotowych i opakowań.

Bezpieczeństwo zabawek

Produkty oznaczone symbolem „bezpieczeństwo zabawek” spełniają wymagania norm PN-EN 71-2 w zakresie palności oraz PN-EN 71-3 w zakresie migracji określonych pierwiastków.

Oznakowanie własne na podstawie badań.

Certyfikat PN jest wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Znak jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa oraz potwierdza, że wyrób został poddany przez PKN certyfikacji.

Certyfikat przyznany wyrobom produkowanym przez FFiL Śnieżka SA – potwierdza zgodność wyrobów wprowadzanych na rynek krajowy z polskimi normami.

Europejska Ocena Techniczna dla złożonego systemu izolacji cieplnej – czyli udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny.

Dokumentem potwierdzającym parametry użytkowe produktów wchodzących w skład systemu ociepleń FOVEO TECH S i FOVEO TECH W jest Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0022 oraz ETA 17/0207. Dokument ten obowiązuje na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz potwierdza, że produkty wchodzące w skład systemu charakteryzują się najwyższymi parametrami użytkowymi m.in. w zakresie odporności na uderzenia, odporności na ogień, paroprzepuszczalności oraz odporności przy zmiennych cyklach cieplnych i wilgotnościowych.

Europejska Ocena Techniczna jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym jakość i trwałość w zakresie materiałów budowlanych w Europie.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

– certyfikat potwierdzający funkcjonowanie stałej i wewnętrznej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.Certyfikat wydany przez słowacką jednostkę notyfikowaną, uznawany we wszystkich krajach UE.

System europejski

Potwierdza zgodność wyrobu budowlanego z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego.

System krajowy

Produkty posiadające Krajową Ocenę Techniczną (KOT).

Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Republiki Mołdawskiej.
Certyfikat zgodności dla wyrobów budowlanych podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Litwy
Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej – jest dokumentem potwierdzającym bezpieczeństwo produktów obowiązującym na terytorium Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan).
Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Białorusi. Jest potwierdzeniem jakości wyrobów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Techniczne Świadectwo Białorusi wydawane dla wyrobów budowlanych.
Antystatyczna, zmniejszone przywieranie kurzu.

Oznakowanie własne na podstawie badań.

Odporność w zakresie promieniowania UV-C.

Oznakowanie własne na podstawie badań.

Niska zawartość lotnych związków organicznych.

Oznakowanie własne na podstawie badań.

Badanie właściwości antybakteryjnej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach – według ISO 22196/JIS Z 2801.

Oznakowanie własne na podstawie badań.

Ochrona powłok przez grzybami PN-EN 15457:2014.

Spełnia wymagania zgodnie z normą na grzyby pleśniowe.

Oznakowanie własne na podstawie badań.

Potwierdzeniem staranności w zakresie przejrzystości komunikatów stosowanych na opakowaniach wyrobów Grupy jest brak stwierdzenia istotnych naruszeń w tym obszarze i stały monitoring stosowanego znakowania w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie.

W raportowanym okresie nie wykazano przypadków niezgodności w zakresie informacji i poprawnego znakowania wyrobów Grupy. Nie odnotowano przypadków niezgodności z regulacjami lub dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo.

Cel strategiczny:

  • Rozwój produktów o niskim wpływie na środowisko.
  • Cel operacyjny:

  • 50% wartości sprzedaży pochodzi z produktów eko-oznaczonych.