Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Bezpieczny skład produktów

Bezpieczeństwo oferowanych produktów rozumiemy jako:

bezpieczeństwo surowców użytych do ich produkcji

dbałość o ich wysoką jakość, bezpieczeństwo stosowania oraz źródło pochodzenia;

bezpieczeństwo procesu produkcyjnego

wpływ składu recepturowego na bezpieczny przebieg produkcji, zwłaszcza na bezpieczeństwo pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces;

bezpieczeństwo przechowywania i transportu produktu

utrzymanie cech i jakości produktu w trakcie deklarowanego okresu przydatności do użycia, jak również minimalizacja zagrożeń mogących wystąpić na tym etapie;

bezpieczeństwo aplikacji oraz wpływ wyrobu na środowisko.

Podczas weryfikacji przydatności surowców do użytku pierwszym krokiem jest zapoznanie się z klasyfikacją tj. z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, na podstawie której określa się, czy surowiec jest bezpieczny oraz czy istnieją ograniczenia (np. ilościowe) w jego stosowaniu. Ważne jest źródło pochodzenia surowca – współpracujemy tylko z kwalifikowanymi dostawcami, u których produkcja odbywa się zgodnie z poszanowaniem praw człowieka i którzy podejmują działania mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne i klimat. Każdy surowiec przechodzi ocenę jakościową, a przed podjęciem współpracy z dostawcą podpisywana jest specyfikacja zapewniająca stałą, uzgodnioną jakość. Dostawca deklaruje też zgodność z naszymi oczekiwaniami ujętymi w Kodeksie Dostawcy, które są następnie cyklicznie weryfikowane poprzez ankietę samooceny.

W trakcie procesu recepturowania (tworzenia receptury) technolog w pierwszej kolejności sięga po surowce o najlepszej klasyfikacji, czyli takie, które są pochodzenia naturalnego lub wyprodukowane w oparciu o surowce odnawialne. Dopiero jeśli to nie jest możliwe ze względu na specyfikę produktu, to wybierany jest surowiec z grupy o niższej klasyfikacji. Po opracowaniu receptury prototyp wyrobu jest weryfikowany pod względem jakości, parametrów użytkowych oraz zabezpieczenia mikrobiologicznego pozwalającego na odpowiednio długi czas stosowania i magazynowania. Oceniane jest zachowanie się wyrobu w opakowaniu, określane są warunki aplikacji i przechowywania. Opiniowany jest wpływ składu recepturowego na osoby obsługujące proces produkcyjny oraz na użytkownika końcowego i środowisko. Aby zapewnić czystość mikrobiologiczną, która w przypadku wyrobów wodorozcieńczalnych ma wymierny wpływ na jakość, indywidualnie dla każdego wyrobu dobierany jest układ zabezpieczenia biocydowego. We własnym laboratorium mikrobiologii FFiL Śnieżka SA badane są surowce i gotowe wyroby, a na liniach produkcyjnych obowiązują rygorystyczne procedury utrzymania higieny, również zrewidowane w trakcie badań mikrobiologicznych.

W przypadku wybranych produktów występujemy dodatkowo o zewnętrzne badania i certyfikaty. Dzięki powyższym staraniom nasze produkty możemy określić jako bezpieczne, a potwierdzenie tego znajdujemy w certyfikatach.