Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Produkcja farb wiąże się z wykorzystaniem znacznych ilości wody, które są głównym składnikiem większości produktów. Zakłady Grupy wykorzystują wodę pochodzącą z sieci wodociągowej lub pobieraną ze studni znajdującej się na terenie jednego z zakładów Grupy, co wynika z usytuowania poszczególnych oddziałów i możliwości ich przyłączania do sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana jest zarówno do celów produkcyjnych, jak i komunalnych.

W procesach produkcyjnych woda wykorzystywana jest częściowo jako składnik produktów, natomiast częściowo do procesów okołoprodukcyjnych, takich jak utrzymanie w czystości zbiorników magazynowych czy linii produkcyjnych.

Zanieczyszczona woda po procesach okołoprodukcyjnych traktowana jest jako ciekły odpad przemysłowy i przekazywana do wyspecjalizowanych firm zajmujących unieszkodliwianiem takich odpadów. Węgierska spółka Poli-Farbe posiada pozwolenie na prowadzenie oczyszczalni ścieków przemysłowych wraz użytkowaniem poletek rozsączających i stale monitoruje jakość wód gruntowych wokół systemu poletek poprzez okresowe wykonywanie badań tych wód.

Ścieki komunalne wytworzone w Grupie Śnieżka przekazywane są do oczyszczalni ścieków właściwych dla lokalizacji poszczególnych zakładów.

Przepływ wody w zakładach Grupy Śnieżka

sniezka_przeplyw wody sniezka_przeplyw wody

W 2022 roku w FFiL Śnieżka SA nastąpiło zmniejszenie zużycia wody zarówno do celów produkcyjnych, jak i do celów sanitarnych. Redukcja zużycia wody wykorzystywanej do celów produkcyjnych jest po części spowodowana zmniejszeniem wielkości produkcji w stosunku do roku ubiegłego.

Grupa monitoruje zużycie wody zarówno do celów produkcyjnych, jak i sanitarnych. Zużycie wody do celów produkcyjnych w Grupie Śnieżka w roku 2022 uległo redukcji. Wynika to ze zmniejszenia produkcji oraz czasowego wstrzymania produkcji w spółce Śnieżka-Ukraina.

Znaczny wzrost zużycia wody do celów sanitarnych oraz ilości wytworzonych ścieków spowodowany jest czterokrotnie większym poborem tej wody w spółce Śnieżka-Ukraina, co jest pośrednio związane z trwającą w tym kraju wojną i koniecznością utrzymania prawidłowego poziomu wód przeciwpożarowych. Pozostałe spółki Grupy Śnieżka odnotowały nieznaczne spadki w zużyciu wody do celów sanitarnych oraz odprowadzonych ścieków w porównaniu z poprzednimi latami.

*nie wliczono zużycia wody do celów sanitarnych w spółce Śnieżka-Ukraina za 2020 rok z powodu braku możliwości pozyskania danych

*nie wliczono wytworzonych ścieków komunalnych w spółce Śnieżka-Ukraina w 2020 roku z powodu braku możliwości pozyskania danych