Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Grupa Śnieżka podjęła działania w celu określenia wielkości wpływu swojej organizacji na środowisko naturalne. Miarą tego wpływu jest obliczenie śladu węglowego organizacji. Obliczenia te zostały wykonane zgodnie ze standardami:

  • The Greenhouse Gas Protocol ”A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition”,
  • GHG Protocol “Scope 2 Guidance”,
  • Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.

Jako rok bazowy – czyli okres, dla którego po raz pierwszy Grupa Śnieżka obliczyła wysokość śladu węglowego – przyjęto rok 2020. Ślad węglowy został policzony we wszystkich trzech zakresach dla lat 2020-2022.

sladweglowy1 sladweglowy1

Zakres 1

Śladu węglowego obejmuje emisje bezpośrednie uwzględniające spalanie paliw oraz wykorzystanie czynników chłodniczych i innych gazów.

Zakres 2

Śladu węglowego obejmuje pośrednie emisje GHG związane ze zużyciem energii.

Zakres 3

Na emisję z zakresu 3 składają się zarówno zakupy surowców, transport i dystrybucja, wytworzone odpady, podróże służbowe, jak i emisje związane z paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2.

FFiL Śnieżka SA odnotowała spadek wielkości śladu węglowego w zakresie 1 w stosunku do roku bazowego 2020. W 2022 roku spadek ten wynosił -46% r/r. Jest to wynik zmniejszenia zużycia paliw, w tym gazu ziemnego.

W 2022 roku FFiL Śnieżka SA wykorzystywała we wszystkich swoich oddziałach zieloną energię, która była w 100% opatrzona certyfikatami Gwarantowanej Sprzedaży Energii Wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych, co pozwoliło na uzyskanie zerowej emisji śladu węglowego w zakresie 2 przy zastosowaniu metody Market Based[1]. Natomiast w obliczeniach z zastosowaniem metody Location Based ślad węglowy w zakresie 2 w roku 2022 uległ obniżeniu w stosunku do roku bazowego pomimo uruchomienia nowego oddziału Spółki, tj. Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka. Spadek ten uwarunkowany jest obniżeniem zużycia energii we wszystkich oddziałach Spółki. Wynika to ze zmniejszenia produkcji w spółce FFiL Śniezka SA.

Zakres 1 śladu węglowego w całej Grupie Śnieżka również uległ obniżeniu w stosunku do roku bazowego 2020 – w 2022 roku zmniejszył się o 47% r/r. Wszystkie spółki Grupy Śnieżka zanotowały spadek emisji GHG w zakresie 1 w 2022 roku. Na zmniejszenie emisji w zakresie 1 największy wpływ miała redukcja zużycia paliw, w tym gazu ziemnego (spalanie paliw stanowi źródło ponad 90% emisji śladu węglowego Grupy w zakresie 1).

Zakres 2 śladu węglowego Grupy w roku 2022 wyniósł 7245 t CO2e przy zastosowaniu metody Location Based oraz 1034 t CO2e przy zastosowaniu metody Market Based. Spadek emisji GHG w zakresie 2 wynika z obniżenia zużycia energii we wszystkich spółkach Grupy. Natomiast różnica w wynikach obliczeń poszczególnymi metodami spowodowana jest wykorzystaniem w FFiL Śnieżka SA wyłącznie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

1 FFiL Śnieżka SA oraz Grupa Śnieżka wykonały obliczenia za pomocą dwóch metod Location Based oraz Market Based. Pierwsza metoda uwzględnia w obliczeniach średni wskaźnik krajowy emisji energii natomiast metoda Market Based uwzględnia wskaźnik podany przez sprzedawcę energii. W dalszej części raportu przedstawiono wyniki obliczeń śladu węglowego w zakresie 2 dla obu metod obliczeniowych.

Wielkość śladu węglowego FFiL Śnieżka SA za lata 2020, 2021 i 2022 [t CO2e]

Emisje FFiL Śnieżka SA w latach 2020, 2021 i 2022
2020
[t CO2e]
2021
[t CO2e]
Zmiana r/r 2022
[t CO2e]
Zmiana r/r
Zakres 1 1968 1816 -7,7% 973 -46,4%
Paliwa 1 895 1 809 -4,5% 825 -54,4%
Czynniki chłodnicze 73 7 -90,4% 148 +2014,3%
Gazy techniczne 0 0 0,0 0 0,0
Zakres 2
Energia Market Based 3 545 3 187 -10,1% 0 -100,0%
Energia Location Based 4 648 4 199 -9,7% 4 357 +3,8%
Zakres 3 140 356 126 671 -9,8% 99 850 -21,2%
Kat. 1. Zakupione surowce i usługi 134 530 125 201 -6,9% 99 347 -20,7%
Kat. 3. Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2 1 400 1 230 -12,2% 222 -82,0%
Kat. 4. Upstream – transport i dystrybucja 3 658 130 -96,5% 170 +30,8%
Kat. 5. Odpady powstałe w wyniku działalności 93 105 +12,9% 94 -10,5%
Kat. 6. Podróże służbowe 7 3 -57,2% 15 +500,0%
Kat. 9. Downstream – transport i dystrybucja 668 2 -99,7% 2 0,0
Całkowity ślad węglowy* 145 869 131 674 -9,7% 100 823 -23,4%
* uwzględnia zakres 2 obliczony metodą Market Based

Całkowity ślad węglowy FFiL Śnieżka SA w 2022 roku wyniósł 100 823 t CO2e (z uwzględnieniem zakresu 2 obliczonego metodą Market Based), co oznacza odnotowanie spadku w wielkości śladu węglowego w odniesieniu do roku bazowego o około 30%.

Zmniejszenie emisji GHG przez Spółkę nastąpiło we wszystkich trzech zakresach śladu węglowego, a więc objęło zarówno emisje pośrednie, jak i bezpośrednie. Redukcja całkowitego śladu węglowego spowodowana była zmniejszeniem wykorzystania w Spółce paliw, spadkiem ilości zakupionych surowców oraz zakupem energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Wielkość śladu węglowego FFiL Śnieżka SA za lata 2020, 2021 i 2022 [t CO2e]

Wielkość śladu węglowego Grupy Śnieżka [t eCO2]

Emisje Grupy Śnieżka w latach 2020, 2021 i 2022
2020
[t CO2e]
2021
[t CO2e]
Zmiana r/r 2022
[t CO2e]
Zmiana r/r
Zakres 1 4 512 5 469 +21,2% 2 381 -56,5%
Paliwa 4 172 5 195 +24,5% 2 233 -57,0%
Czynniki chłodnicze 340 274 -19,4% 148 -46,0%
Gazy techniczne 0 0 0 0 0
Zakres 2
Energia Market Based 4 911 5 004 +1,9% 1 034 -79,4%
Energia Location Based 7 897 8 114 +2,7% 7245 -10,7%
Zakres 3 199 108 189 386 -4,9% 153 208 -19,1%
Kat. 1. Zakupione surowce i usługi 188 129 179 013 -4,9% 141 156 -21,1%
Kat. 3. Emisje związane z energią i paliwami nie ujęte w zakresie 1 i 2 2 411 2 662 +10,4% 975 -63,4%
Kat. 4. Upstream – transport i dystrybucja 7 066 6 177 -12,6% 9 558 +54,7%
Kat. 5. Odpady powstałe w wyniku działalności 355 414 +16,6% 296 -28,5%
Kat. 6. Podróże służbowe 11 8 -27,3% 56 +700%
Kat. 9. Downstream – transport i dystrybucja 1 136 1 112 -2,1% 1 167 +4,9%
Całkowity ślad węglowy* 208 531 199 859 -4,1% 156 623 -21,6%
* uwzględnia zakres 2 obliczony metodą Market Based

Ślad węglowy Grupy Śnieżka w roku 2022 wyniósł 156 623 t CO2e (z uwzględnieniem zakresu 2 obliczonego metodą Market Based). W stosunku do roku 2021 nastąpiło zmniejszenie wielkości emisji o 21,6%, zaś w stosunku do roku bazowego 2020 – o 24,9%. Grupa odnotowuje stały spadek śladu węglowego zarówno w zakresie emisji bezpośrednich, jak i pośrednich.

Emisje pośrednie wchodzące w skład zakresu 3 śladu węglowego w roku 2022 stanowiły 97,8% całkowitego śladu węglowego Grupy. Wyniosły one 153 208 t CO2e w roku 2022.

Grupa Śnieżka podejmuje działania polegające na szczegółowej analizie swojego śladu węglowego, mające na celu wprowadzenie rozwiązań pozwalających w przyszłości go obniżyć.

Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych Grupy Kapitałowej Śnieżka – oświadczenie.