Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada wymagane prawem decyzje środowiskowe. Spółki Grupy wypełniają obowiązki sprawozdawcze oraz wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego – stosownie do przepisów obowiązujących w krajach, w których są zlokalizowane.

Koszty wynikające z wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska można podzielić na dwie grupy:

Zalicza się do nich opłaty z tytułu emisji do powietrza powstałej podczas produkcji farb i lakierów, spalania gazu w kotłach, spalania paliw w silnikach spalinowych, odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu i przyległych parkingów.

Obejmują one opłatę za realizację obowiązku odzysku i recyklingu, związaną z wprowadzeniem opakowań z wyrobami na rynek krajowy, w tym opłatę za zorganizowanie systemu zbiórki opakowań po środkach niebezpiecznych i za kampanię edukacyjną oraz opłatę za utylizację i unieszkodliwianie odpadów.

W 2022 roku spółki Grupy Śnieżka nie poniosły kar pieniężnych i nie dopuściły się żadnych niezgodności w zakresie ochrony środowiska. W raportowanym okresie Grupa nie poniosła także żadnych – finansowych ani pozafinansowych – sankcji z tytułu naruszenia prawa lub regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka względem środowiska nie była w raportowanym okresie przedmiotem skarg z tytułu negatywnego wpływu na naturalne zasoby przyrody.