Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Wszystkie odpady wytwarzane przez spółki należące do Grupy Śnieżka podlegają ścisłej segregacji według ich rodzaju oraz kodu odpadu – zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa krajowego.

FFiL Śnieżka SA przekazuje wszystkie wytworzone odpady przemysłowe do wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się ich utylizacją, przetwarzaniem bądź recyklingiem odpadów. Strategia Spółki polega na przekazywaniu odpadów bezpośrednio do zakładów zajmujących się ich zagospodarowaniem, co pozwala wyeliminować możliwość niekontrolowanej i nielegalnej ich emisji do środowiska. Ponadto 100% odpadów przemysłowych wytwarzanych w FFiL Śnieżka SA przekazywanych jest do recyklingu lub ponownego wykorzystania w celu uniknięcia ich składowania na wysypiskach odpadów, co pozwala na redukcję ich wpływu na środowisko. Jedynymi odpadami wytworzonymi w FFiL Śnieżka trafiającymi na składowisko odpadów są zmieszane odpady komunalne, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu. Stanowią one 1% całości wytwarzanych w Spółce odpadów.

Sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych w FFiL Śnieżka SA w 2022 roku

Sposób wykorzystania Odpady niebezpieczne [Mg] Odpady inne niż niebezpieczne [Mg] Razem [Mg]
utylizacja 0 33,47 33,47
ponowne wykorzystanie 70,08 3 196,68 3 266,76
recykling 0,50 473,23 473,73

Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych

W procesach produkcyjnych wyrobów gotowych w zakładach Grupy nie są wytwarzane bezpośrednio odpady niebezpieczne. Odpady te są wytwarzane w procesach pośrednich w wyniku prac towarzyszących produkcji (np. czyszczenie sprzętu, linii produkcyjnej, aparatów technologicznych, niepełnowartościowych towarów i wyrobów).

FFiL Śnieżka SA w 2022 roku odnotowała niewielki wzrost wytworzonych odpadów niebezpiecznych w stosunku do roku 2021. Wzrost ten spowodowany był zwiększeniem ilości zbiorników poddanych czyszczeniu hydrodynamicznemu oraz dezynfekcji w celu zapewnienia jak najwyższej jakości produktów, a także zwiększeniu częstości tych działań.

W roku 2022 Grupa Śnieżka odnotowała spadek wytworzonych odpadów niebezpiecznych. Redukcja ilości tych odpadów wynikała ze zmniejszenia wielkości produkcji w roku 2022, co bezpośrednio wiąże się z minimalizacją częstotliwości czyszczenia sprzętów i linii produkcyjnych w spółkach Grupy (z wyjątkiem spółki FFiL Śnieżka SA). Mniejsza ilość odpadów niebezpiecznych wynika również z redukcji ilości niepełnowartościowych i niezgodnych towarów i wyrobów.

Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne

Ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne w poszczególnych oddziałach Grupy jest zależna od wielu czynników. Na podstawie kompletu wszystkich danych określono, że realizacja celów i zadań ukierunkowana na dbałość o środowisko naturalne została osiągnięta. Monitorowanie ilości oraz sposobu gospodarowania odbywa się w sposób ciągły.

W roku 2022 zaobserwowano wzrost wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w FFiL Śnieżka SA względem poprzednich lat. Zwiększenie ilości wytworzonych odpadów spowodowane było większą częstotliwością mycia zbiorników oraz linii technologicznych w celu zapewnienia jak najlepszej jakości produkowanych wyrobów. Wpływ na wzrost ilości wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne miało również uruchomienie w 2022 roku nowego oddziału Spółki – Centrum Logistyczne Grupy Śnieżka zlokalizowanego w Zawadzie.

FFiL Śnieżka SA bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych na rynek. Proces ten odbywa się zgodnie z wymaganiami prawnymi. Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami. O efektywności wdrożonego systemu świadczy wytwarzanie odpadów segregowanych. Segregacja odpadów pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zapewnia Spółce dodatkowe przychody z tytułu sprzedaży posegregowanych odpadów.

Grupa Śnieżka prowadzi działania mające na celu zwiększanie ilości odzysku surowców poprzez segregację odpadów oraz selekcjonowanie materiałów według możliwości ich przetworzenia. Przykładem efektów działań w tym zakresie jest pozyskiwanie w Spółce dużych ilości odpadów opakowań możliwych do przetworzenia. Osiąganie takich efektów możliwe jest dzięki poczynionym w ubiegłych latach inwestycjom w zakresie rozbudowy zaplecza magazynowego surowców.

Akcja „Nie mieszaj!”

W IV kwartale 2022 roku w FFiL Śnieżka SA wprowadzono segregację odpadów komunalnych obejmującą wszystkie oddziały. Projekt pod nazwą „Nie mieszaj!” wprowadził segregację odpadów komunalnych na 6 frakcji, tj. tworzywa sztuczne i metale, butelki PET, papier, szkło, odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane. Aż 7 newsletterów było poświęconych zasadom prawidłowej segregacji odpadów. Edukowaliśmy i sprawdzaliśmy podczas audytów, a potem znów edukowaliśmy m.in.: co jest odpadem biodegradowalnym, jak prawidłowo segregować opakowania, gdzie wyrzucić słoik a gdzie zakrętkę, co zrobić ze zużytymi bateriami itp. itd. Ściąga z zasad segregacji obowiązujących w firmie jest dostępna w każdej kuchni. Dodatkowo udostępniliśmy dedykowany adres mailowy, na który każdy pracownik mógł zadać pytanie.

Duże zaangażowanie pracowników w akcję „Nie mieszaj!” pozwoliło zredukować ilości odpadów komunalnych przekazywanych na składowiska odpadów o 59%.

Rezygnacja z plastiku

Pod koniec 2022 roku w zakładach FFiL Śnieżka SA zrezygnowano z dostępności wody w butelkach plastikowych na rzecz zwiększania liczby dystrybutorów z filtrowaną wodą ciepłą i zimną (w tym gazowaną), a pracownicy otrzymali od firmy stalowe bidony na napoje. Z kolei w ramach dostarczanego do firmy cateringu dla pracowników całkowicie zrezygnowano także z użytkowania plastikowych sztućców, jednocześnie przekazując wszystkim pracownikom zestawy sztućców ze stali nierdzewnej. Akcja ta ma na celu zmniejszenie ilości odpadów tworzyw sztucznych.