Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Wykorzystanie energii jest jednym ze znaczących elementów wpływających na środowisko naturalne poprzez emisje z nią związane. Grupa Śnieżka monitoruje ilość zużytej energii w swoich zakładach, a także określa jej wpływ na środowisko poprzez obliczenie emisji w zakresie 2 śladu węglowego Grupy.

FFiL Śnieżka SA w 2022 roku zaobserwowała jedynie niewielki wzrost zużycia energii w porównaniu do poprzedniego roku pomimo oddania do użytku nowej lokalizacji, tj. Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka w Zawadzie. Znikomy wzrost zużycia energii przy zwiększeniu liczby lokalizacji osiągnięto dzięki redukcji zużycia energii w pozostałych zakładach Spółki wynikającej z mniejszej produkcji niż w roku ubiegłym.

Cała energia zakupiona przez FFiL Śnieżka SA w 2022 roku była energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Zakup tego rodzaju energii potwierdzają certyfikaty Gwarantowanej Sprzedaży Energii Wyprodukowanej w Źródłach Odnawialnych.

Zużycie energii w Grupie Śnieżka w 2022 roku spadło w porównaniu z rokiem 2021. Jest to po części uwarunkowane zmniejszoną produkcją w zakładach Grupy Śnieżka. Wpływ na redukcję zużycia energii miało również czasowe wyłączenie zakładu w Jaworowie, spowodowane wybuchem wojny na obszarze Ukrainy. Niemniej zakłady Grupy Śnieżka w sposób ciągły starają się optymalizować swoje procesy w celu zmniejszenia zużycia energii.

Cel strategiczny:

  • Transformacja w kierunku zielonej energii.
  • Cel operacyjny:

  • Budowa farm fotowoltaicznych w 3 lokalizacjach, pokrywających około 30% rocznego zapotrzebowania na energię (spółek Śnieżka SA i Śnieżka ToC).