Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Emisja substancji lotnych (lotne związki organiczne – LZO) do powietrza uzależniona jest od wielkości i rodzaju produkcji. W związku z tym w zakładach FFiL Śnieżka SA w roku 2022 nastąpił spadek emisji LZO. Natomiast emisja LZO w odniesieniu do wielkości produkcji lekko wzrosła, co uwarunkowane jest rodzajem produkcji, a co się z tym wiąże – zapotrzebowaniem na określona grupę produktów.

Wielkość emisji LZO w 2022 roku w Grupie Śnieżka spadła w stosunku do roku poprzedniego. Uwarunkowane to było zmniejszeniem produkcji w stosunku do 2021 roku. Natomiast Grupa odnotowała niewielki wzrost emisji LZO w odniesieniu do wielkości produkcji w 2022 roku, co uwarunkowane było charakterystyką produkcji.

Działania w zakresie ochrony środowiska

FFiL Śnieżka SA działa w obszarze ochrony środowiska poprzez kampanie edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości załogi w zakresie korzystania ze środowiska, występujących aspektów środowiskowych, polityki środowiskowej, zagrożeń i awarii środowiskowych. Zwiększanie świadomości pracowników pozwala na przeciwdziałanie złym nawykom gospodarczym i ekologicznym skutkom powstawania odpadów i zanieczyszczeń, a także na czerpanie korzyści z ograniczenia ich powstawania (np. podniesienie prestiżu organizacji i generowanie przewagi konkurencyjnej).

Śnieżka SA:

  • prowadzi stały nadzór technologiczny nad właściwościami surowców stosowanych do produkcji oraz nadzór nad właściwościami produktu gotowego w zakresie spełnienia wymagań systemu Ecolabel;
  • ma podpisaną umowę z organizacją odzysku odpadów, która organizuje szkolenia w szkołach i przedszkolach, a także przygotowuje broszury – pozwala to na współuczestniczenie w prowadzeniu kampanii edukacyjnych;
  • przeprowadza regularne oceny zgodności, kontrole narażenia pracowników oraz kontrole oddziaływania na środowisko dla każdego wyrobu gotowego zgodnie z wymaganiami przepisów REACH, które dokumentowane są w postaci protokołów z kontroli.

Monitorowanie zagadnień środowiskowych prowadzone w FFiL Śnieżka SA, Śnieżka ToC, Poli-Farbe oraz Rafil pozwala na określanie i wprowadzanie właściwych metod postępowania w procesach wytwórczych jej zakładów.