Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Nasz model biznesowy

W centrum modelu biznesowego Grupy znajduje się zdolność do kreowania wysokiej jakości produktów oraz tworzenia i zarządzania silnymi, rozpoznawalnymi markami (między innymi: Magnat, Śnieżka, Poli-Farbe, Vidaron, Rafil i Foveo-Tech). Wynika ona z kilku elementów, które wyróżniają Grupę Śnieżka na tle rynku.

Sniezka-model-bizn 2_kolka (3) Sniezka-model-bizn 2_kolka (3)

Od 2020 roku. Grupa działa w ramach modelu zarządzania opartego o centra kompetencji. Pion Handlowy został przeniesiony ze struktur spółki FFiL Śnieżka SA do kontrolowanego przez Grupę w 100% podmiotu zależnego – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Zlokalizowane zostały w nim kompetencje w zakresie działalności marketingowej i sprzedażowej oraz pricingu i revenue, a także analiz rynku i zarządzania wybranymi znakami towarowymi. Z kolei FFiL Śnieżka SA pełni funkcję centrum kompetencji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, produkcja, dystrybucja, magazynowanie, logistyka, przepływ informacji), IT i technologii, badań i rozwoju (R&D) oraz kontroli jakości. Spółka dominująca pełni także rolę centrum usług wspólnych. W ostatnich latach Grupa zrealizowała z sukcesem największy projekt digitalizacji spółki w skali regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt transformacyjny unowocześnił procesy biznesowe i sposób pracy z danymi we wszystkich obszarach działalności Śnieżki, między innymi: e-commerce, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami i sprzedażą.

Istotnym aspektem działalności Grupy jest zarządzanie innowacjami. Dysponuje własnym Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego funkcjonują zaawansowane laboratoria badawcze. Koncentruje się ono na zapewnieniu najwyższej jakości produktów i ich rozwoju oraz na nowych rozwiązaniach recepturowych. Dzięki ścisłej współpracy Centrum Badań i Rozwoju z komórką product development możliwe jest kreowania nowych, innowacyjnych wyrobów odpowiadających na aktualne trendy rynkowe.

Grupa w sposób ciągły analizuje oczekiwania rynku. W jej ramach zbudowany został zespół badań rynkowych odpowiedzialny za monitorowanie potrzeb klientów z segmentów B2B i B2C. Wspiera on działy z obszaru marketingu i sprzedaży w budowie i implementacji procesów sprzedażowych odpowiadających na dynamicznie zmieniające się preferencje i zachowania konsumentów.

Dużą zmianą w podejściu do kreowania produktów, zarządzania markami, produkcji, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw jest włączenie do strategii silnego komponentu ESG, czyli zrównoważonego rozwoju (w ramach którego bierzemy odpowiedzialność za środowisko, ludzi i biznes). Naszym celem jest, między innymi, rozwój produktów o niskim wpływie na środowisko. W modelu podejście ESG stanowi rodzaj filtra, za pośrednictwem którego analizowane będą nie tylko aktywności wewnątrz Grupy, ale także działalność, produkty i usługi naszych dostawców.

Kolejnym elementem modelu są aktywa produkcyjne oraz logistyczne. Grupę Kapitałową Śnieżka tworzą podmioty operujące na rynku farb dekoracyjnych i chemii budowlanej. W nowoczesnych zakładach produkcyjnych Grupy zlokalizowanych w czterech krajach, w tym 3 kluczowych – w Polsce, na Węgrzech i w Ukrainie – wytwarza się rocznie około 140 mln kg produktów. Istotnym aktywem decydującym o dostępności naszych produktów na wszystkich rynkach zbytu jest oddany niedawno do użytku obiekt o charakterze magazynowo-biurowym – Centrum Logistyczne Grupy Śnieżka – zlokalizowany w Zawadzie k. Dębicy. Umożliwia on kompletację wyrobów gotowych sięgającą 2 000 palet dziennie.

Wszystkie opisane komponenty modelu biznesowego pozwalają Grupie być blisko Klientów i Partnerów Biznesowych. Ta bliskość rozumiana jest jako fizyczna dostępność produktów w punktach sprzedaży detalicznej zapewniających i budujących odpowiedni poziom doświadczeń klienta. Wiemy w jaki sposób nasi Klienci dokonują decyzji zakupowych – oczekują fizycznej obecności naszych wyrobów w niewielkiej odległości od miejsca działalności lub zamieszkania. Aby spełnić to oczekiwanie, Śnieżka dba o rozwój i utrzymanie (w oparciu o długoterminowe kontrakty) sieci partnerów handlowych – zarówno dużych podmiotów, jak i niezależnych sklepów. Grupa nie posiada własnej sieci punktów sprzedaży detalicznej, dlatego inwestuje siły i zasoby w budowę sieci partnerskich w modelu wielokanałowym (omnichannel). Do dyspozycji współpracujących podmiotów są narzędzia cyfrowe i wspierające kanały komunikacji marketingowej.

Model biznesowy, ze względu na profil działalności, jest ściśle powiązany z łańcuchem dostaw zarządzanym przez Grupę. W celach zarządczych dostawcy są kategoryzowani ogólnie jako surowcowi (dostawcy SOET= Surowców, Opakowań, Etykiet, Towarów Handlowych) i usługowi (UITR= dostawcy Usług, Inwestycji, Technicznych materiałów, materiałów reklamowych).

Kategorią o największym znaczeniu dla bieżącej działalności i osiąganych wyników są kooperanci zaopatrujący Grupę w surowce do produkcji wyrobów dekoracyjnych oraz chemii budowlanej (biele, dyspersje, żywice ftalowe, pigmenty, rozpuszczalniki, wypełniacze) oraz opakowania. Do ich grona należą zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Grupa dba o dywersyfikację źródeł surowców. Ważnym kryterium wyboru staje się analiza pod kątem ESG, która pozwala nam na tworzenie jeszcze bardziej zrównoważonych produktów.