Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Misja, wizja i wartości

Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka są skoncentrowane na wybranych rynkach europejskich i pozaeuropejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego.

Grupa zamierza realizować te cele poprzez rozwój w określonych krajach oraz na umacnianie pozycji w segmencie farb dekoracyjnych na trzech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim i ukraińskim. Ocena wymienionych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej strategii obecności we wskazanych regionach.

  • rozwijanie modelu zarządzania Grupą w oparciu o centra kompetencji (działające w spółkach FFiL Śnieżka SA i Śnieżka ToC);
  • utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera, zarówno wśród dostawców, jak i odbiorców Grupy, konkurowanie innowacyjnością i elastycznością, rozumiane m.in. jako rozwój działalności badawczo-rozwojowej, budowanie przewag jakościowych oraz wysoką otwartość na zmiany;
  • rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej koncentrację na pogłębionej segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości;
  • konkurowanie przez kompetencje – stawianie na rozwój pracowników oraz budowanie wysokiej wartości kapitału ludzkiego.
Grupa zamierza zwiększać swój potencjał poprzez koncentrację na wybranych rynkach oraz dalszy rozwój oferty marek:
sniezka_logotypy sniezka_logotypy

W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa jest zainteresowana zarówno rozwojem organicznym, jak i wzrostem poprzez przeprowadzenie inwestycji kapitałowych. Zarząd jednostki dominującej jako cele wyznaczył sobie budowanie trwałych relacji zarówno z partnerami handlowymi, pracownikami, akcjonariuszami, jak i konsumentami. Grupa nadal będzie wspierać partnerów handlowych, dystrybutorów i detalistów w zakresie informacji, marketingu i szkoleń, tworząc dla nich konkurencyjną ofertę wartości.

Harmonijny rozwój, zgodny z przyjętą strategią, ma pozwolić Grupie Kapitałowej Śnieżka na osiągniecie wiodącej pozycji na kluczowych rynkach. Zarząd Spółki zastrzega jednocześnie, że nie można wykluczyć, iż trwająca wojna w Ukrainie i jej skutki – nieprzewidywalne na moment sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2022 rok – w przyszłości mogą wpłynąć na konieczność rewizji strategii oraz celów strategicznych Spółki i Grupy.

Wartości organizacyjne

Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce, przy zaangażowaniu jej całego zespołu, katalog wartości organizacyjnych, będący integralną częścią budowania w Spółce kultury wysokiego zaangażowania. Od 2016 roku wartości organizacyjne FFiL Śnieżka SA wyznaczają zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji oraz wspierają sposób realizacji celów biznesowych.

W 2022 roku nastąpiła aktualizacja Księgi Wartości Organizacyjnych ukierunkowana na:

  • uspójnienie podstawowych elementów kultury organizacyjnej (wizji, misji, wartości organizacyjnych) Grupy Kapitałowej przed implementacją do spółek zależnych;
  • precyzyjne zdefiniowanie każdej wartości, uzupełnienie ich o filary (słowa klucze) i przypisanie im charakterystycznych zachowań.

Wartości organizacyjne Grupy Śnieżka:

Klient

Zrozumienie perspektywy klienta i dostarczenie optymalnych produktów i usług. Filary tej wartości to: Perspektywa klienta oraz Strategia win-win.

Ludzie

Tworzenie kultury zaangażowania i odpowiedzialności poprzez budowanie klimatu współpracy i rozwoju w bezpiecznym środowisku pracy. Filary tej wartości to: Bezpieczeństwo, Kompetencje, Współpraca

Innowacyjność

Ciągłe poszukiwanie i wdrażanie nowych (cyfrowych) rozwiązań i lepszych sposobów działania. Filary tej wartości to: Otwartość na zmiany, Kreatywność i inicjatywa.

Efektywność biznesowa

Standaryzacja działań, racjonalne gospodarowanie zasobami oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dane i fakty z uwzględnieniem strategicznej perspektywy. Filary tej wartości to: Zarządzanie zasobami, Strategiczna perspektywa, Liczby i fakty.

W Spółce wartości organizacyjne ściśle wyznaczają sposoby realizacji zadań przez pracowników na wszystkich stanowiskach i są podstawą prowadzonych cyklicznie rozmów rozwojowych.

Proces aktualizacji i implementacji Księgi Wartości Organizacyjnych

Praca nad aktualizacją Księgi Wartości Organizacyjnych rozpoczęła się od warsztatów z Zarządem oraz kadrą zarządzającą wyższego szczebla (okres od stycznia do marca 2022 roku). W maju szkoleniami objęto 100% kadry zarządzającej. Celem warsztatów było przygotowanie menadżerów do pracy z nową Księgą Wartości Organizacyjnych i przygotowanie ich do przekazywania tych informacji w zespołach.

W czerwcu 2022 roku została przeprowadzona wewnętrzna kampania edukacyjna, a wszystkim pracownikom spółek FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC przełożeni zapewnili pakiety zawierające Księgę Wartości Organizacyjnych. 100% kadry zarządzającej potwierdziło, że pracownicy zostali zapoznani ze zaktualizowaną Księgą Wartości Organizacyjnych. Działania przełożonych wspierały materiały wysyłane za pośrednictwem newsletterów.

W trzecim kwartale 2022 roku nastąpiła implementacja wartości w spółkach Poli-Farbe oraz Śnieżka-Ukraina. Wdrożenie zostało przeprowadzone przez interdyscyplinarne zespoły HR i komunikacji przy udziale dyrektorów generalnych, w oparciu o standardy Grupy Kapitałowej. Do końca grudnia 2022 r. wszyscy pracownicy wskazanych spółek zagranicznych zostali zapoznani z Księgą Wartości Organizacyjnych Grupy Kapitałowej Śnieżka. W obu spółkach na 2023 rok zaplanowane są działania wspierające zrozumienie wartości organizacyjnych oraz pracę opartą o wartości.