Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

List Prezesa

Szanowni Państwo,

Będąca wynikiem rosyjskiej agresji na Ukrainę wojna, gruntownie zmieniła nasze otoczenie w wielu aspektach: nie tylko społecznym i politycznym, ale również gospodarczym. Już dzień po jej wybuchu, 25 lutego 2022 roku, zawiesiliśmy działalność operacyjną naszej spółki Śnieżka-Ukraina. Natychmiast podjęliśmy działania w celu zapewnienia wsparcia dla naszych pracowników i ochrony majątku.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu

Co ważne, działalność produkcyjną w zakładzie w ukraińskim Jaworowie wznowiliśmy ponownie już 11 kwietnia. Było to możliwe m.in. dzięki położeniu naszego tamtejszego zakładu – czyli jednego z siedmiu zakładów produkcyjnych Grupy Śnieżka – poza strefą działań wojennych, a także dzięki zaangażowaniu tamtejszego zespołu. Wojna za naszą wschodnią granicą zbiegła się z globalnym spowolnieniem gospodarczym i długotrwałym wychodzeniem z perturbacji wywołanych pandemią COVID-19. W efekcie gospodarki wielu krajów silnie odczuły ten niekorzystny splot czynników. W przypadku naszej branży wszyscy producenci odnotowali m.in.: gwałtowny wzrost cen wielu surowców, a także paliw, energii czy usług, wysoki wzrost stóp procentowych i związanych tym kosztów odsetkowych, jak również spadek wskaźników konsumenckich. Ten ostatni czynnik miał bezpośrednie przełożenie na wyniki producentów wyrobów dekoracyjnych. Na największych dla naszej Grupy rynkach – czyli w Polsce i na Węgrzech – branża zanotowała spadki sprzedaży w ujęciu ilościowym. Pomimo tak trudnego i niestabilnego otoczenia gospodarczego, w ub.r. Grupa zwiększyła udziały na wszystkich trzech kluczowych dla nas rynkach – polskim, węgierskim i ukraińskim.

W 2022 roku wypracowaliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości 791,7 mln zł, nieznacznie tylko niższe r/r. Wynik ten ukształtowały przede wszystkim podwyżki cen produktów spowodowane wzrostem kosztów produkcji oraz dalsze utrzymywanie się trendu z lat poprzednich wybierania przez konsumentów produktów premium, ale również spadek siły nabywczej społeczeństwa w wyniku presji inflacyjnej.

Uzyskanie porównywalnych rok do roku przychodów Grupy było możliwe również dzięki odpowiednio kształtowanej strategii marketingowo-sprzedażowej oraz polityce cenowej. Zakłada ona m.in. zachowanie balansu pomiędzy utrzymaniem udziałów rynkowych a realizowanymi marżami.

Co dla nas istotne, odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w Polsce, czyli na naszym kluczowym rynku. Pozwoliło to na zrównoważenie spadku przychodów na rynku węgierskim, spowodowanego przede wszystkim osłabieniem węgierskiego forinta (w walucie lokalnej odnotowano wzrost).

Na rynku ukraińskim odnotowaliśmy spadek sprzedaży w związku z działaniami wojennymi. Jednak od kwietnia ub.r. walki toczą się przede wszystkim we wschodniej i południowo wschodniej części tego dwa razy większego od Polski kraju. Warto odnotować, że pomimo wojny, w Ukrainie obserwowaliśmy w ciągu roku odbudowanie popytu, szczególnie widoczne w szczycie sezonu. Związane to jest z relatywnie spokojniejszą sytuacją zwłaszcza zachodnich i centralnych regionów, gdzie częściowo powrócono do prac remontowych. Należy jednak pamiętać, że sytuacja na ukraińskim rynku pozostaje niepewna i wymagająca.

Również poziom wypracowanego skonsolidowanego zysku netto (41,3 mln zł) uważam za optymalny do osiągniecia w tych okolicznościach. Warto wspomnieć, że nasza Grupa w latach 2018-2022 zrealizowała program inwestycyjny na szeroką skalę, ukierunkowany między innymi na optymalizację procesów logistycznych i cyfrową transformację.

W ramach tych działań, w ub.r. zgodnie z planem uruchomiliśmy nowe Centrum Logistyczne Grupy Śnieżka. To największa jednostkowa inwestycja w środki trwałe w historii naszej firmy. Dzięki jej sprawnej realizacji udoskonaliliśmy nasze procesy logistyczne. Są one obecnie w pełni skalowalne i wspierane na co dzień przez zaawansowane technologie IT. Inwestycja ta pozwoliła nam na zwiększenie jakości procesów oraz obniżenie ich kosztów.

Rozwijając od kilkudziesięciu już lat Grupę Śnieżka bierzemy pod uwagę nie tylko efektywność w wymiarze wyników finansowych, ale także wpływ naszej działalności na otoczenie. Jestem osobiście przekonany, że trend zrównoważonego rozwoju ukształtuje przyszłość i kierunki rozwoju Śnieżki. Chcemy zaspakajać oczekiwania naszych interesariuszy z dbałością o szanse i potrzeby przyszłych pokoleń.

To dlatego zdefiniowaliśmy nasze ambicje, a zwłaszcza określiliśmy precyzyjnie cele i inicjatywy w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+. Jest ona odpowiedzią na rosnącą świadomość i oczekiwania naszych interesariuszy, w tym naszych partnerów biznesowych, konsumentów, pracowników, partnerów lokalnych oraz instytucji zapewniających nam finansowanie. Określiliśmy trzy filary, na których opieramy naszą odpowiedzialność: Środowisko, Ludzie i Biznes. W ich ramach wydzieliliśmy łącznie dziewięć obszarów priorytetowych do dalszego rozwoju Śnieżki w duchu zrównoważonego rozwoju, wyznaczając dla każdego z nich cele strategiczne i operacyjne.

Takie podejście do zrównoważonego rozwoju pozwoli na realizację naszych zamierzeń biznesowych budując również wartość dla naszych akcjonariuszy. Nie mam także wątpliwości, że to organizacja rozwijająca się w sposób zrównoważony jest bardziej odporna na nieoczekiwane wydarzenia zachodzące w jej otoczeniu.

Miniony rok był niełatwym czasem dla nas wszystkich – mierzyliśmy się z trudnymi do przewidzenia wydarzeniami. Bardzo dziękuję całemu Zespołowi, a także naszym partnerom za solidną współpracę w bardzo wymagającym okresie. Dzięki niezawodnej kooperacji mogliśmy dostarczać naszym odbiorcom najwyższej jakości produkty, a naszym interesariuszom powody do satysfakcji z wciąż rosnącej pozycji rynkowej Śnieżki. Jestem przekonany, że nasza solidarność, sprawdzona w trudnym czasie, pozwoli nam wzmacniać i bezpiecznie rozwijać Grupę Śnieżka.

Piotr Mikrut
Prezes Zarządu