Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Prawa człowieka i przeciwdziałanie mobbingowi

Grupa Kapitałowa Śnieżka kładzie mocny nacisk na respektowanie praw człowieka w relacjach: pracodawca-pracownik, pracownik-pracownik, pracownik-pracodawca, z dostawcami.

Podstawą, na której bazujemy, jest wprowadzony w 2022 roku Kodeks Etyczny, który opiera się na Księdze Wartości Organizacyjnych FFiL Śnieżki SA i odnosi się do polityk i innych dokumentów definiujących w naszej Spółce i Grupie obszary związane z szeroko rozumianą etyką.

Księga Wartości Organizacyjnych definiuje zasady, zachowania i postawy, których organizacja oczekuje od swoich pracowników również w kontekście etyki, poszanowania godności człowieka, norm współżycia społecznego oraz wzajemnego szacunku.

Zasady wymienione w Kodeksie Etycznym w obszarze relacji z pracownikami odnoszą się również do praw człowieka. Koncentrują się na następujących zagadnieniach, uszczegółowionych w odpowiednich dokumentach:

Szczegółowe wytyczne określa Polityka personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Szczegółowe wytyczne określa Polityka personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Szczegółowe wytyczne określa Polityka różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

W odniesieniu do przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi wierzymy, że dbając o różnorodność osób zatrudnionych, budujemy środowisko pracy wpływające na kreatywność, skuteczność i lojalność pracowników oraz zwiększamy szanse na przyciągnięcie nowych talentów i pobudzanie innowacyjności zespołu, co w konsekwencji przekłada się na skuteczność biznesową Grupy Śnieżka.

Zobowiązujemy się do wdrażania zasad zarządzania różnorodnością, w tym kierowania się zasadami równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, zarówno wśród naszych pracowników, jak i współpracowników w całym łańcuchu wartości.

Grupa Śnieżka przeciwdziała wszelkim zachowaniom noszącym znamiona dyskryminacji, mobbingu, znieważenia, nękania lub braku szacunku dla drugiego człowieka. Nie akceptujemy jakichkolwiek zachowań dyskryminujących osoby, które sygnalizują problemy związane ze stosowaniem Kodeksu Etycznego.

Aby wzmocnić i jednocześnie silniej zaznaczyć znaczenie ochrony praw człowieka, w spółkach Grupy wprowadzono Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu. W dokumencie znaleźć można informacje na temat identyfikacji zjawisk niedopuszczalnych takich jak mobbing, molestowanie czy dyskryminacja, a także mechanizmy przewidziane do stosowania w przypadkach zidentyfikowanych nieprawidłowości.

W Spółce funkcjonuje Komisja Antymobbingowa, której zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie należy zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości, wybierając jeden z dostępnych kanałów komunikacji. Komisja Antymobbingowa ma za zadanie wszczęcie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, a w razie potwierdzenia sytuacji, której efektem było naruszenie praw człowieka, podjęcie takich działań, które zagwarantują, iż podobne zdarzenia się nie powtórzą.

W 2022 roku Komisja nie otrzymała żadnego zgłoszenia związanego z naruszeniem praw człowieka.

Zgodnie z zasadami Regulaminu, organizacja ma także obowiązek prowadzenia akcji edukacyjnych i komunikacyjnych związanych z tematem ochrony praw człowieka. W związku z tym w Spółce dominującej oraz w Śnieżka ToC uruchomiliśmy szkolenia e-learningowe z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy dla kadry kierowniczej. Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników.

Prawa człowieka w Kodeksie Dostawcy

Poszanowanie praw człowieka i pracowników to jeden z obszarów wydzielonych w Kodeksie Dostawcy Grupy Kapitałowej Śnieżka. Potwierdzenie znajomości i gotowości do przestrzegania zasad Kodeksu Dostawcy jest warunkiem współpracy ze spółkami Grupy.

  • przestrzegania międzynarodowych norm ochrony praw człowieka i pracownika, a w szczególności zakazu pracy przymusowej, niewolnictwa, pracy dzieci poniżej 15 roku życia oraz zapewnienia specjalnej opieki pracownikom poniżej 18 roku życia;
  • przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, przynależność rasową i etniczną, wiek, wyznanie, orientację psychoseksualną, światopogląd, niepełnosprawność oraz rodzaj zatrudnienia;
  • przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu;
  • respektowania prawa pracowników do zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych, jeśli jest to dopuszczone przez lokalne prawo;
  • transparentności i przejrzystości działań w zakresie personalnym;
  • zapewnienia przyjaznych i godnych warunków zatrudnienia, tj. zgodności warunków pracy, godzin pracy oraz pensji i dodatków z lokalnymi przepisami.
Ponadto oczekiwania względem dostawców obejmują zagadnienia z zakresu BHP, również wskazane w obrębie obszaru Poszanowanie praw człowieka i pracowników.