Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

W działalności społecznej Grupy Kapitałowej Śnieżka ważne miejsce zajmują mieszkańcy lokalnych społeczności, w sąsiedztwie których zlokalizowane są jej spółki. Dbając o jakość procesów produkcyjnych, troszcząc się o środowisko i zapewniając miejsca pracy, aktywnie wspierają one swoje otoczenie.

W raportowanym okresie spółki Grupy nie realizowały działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na społeczności lokalne.

Zaangażowanie kluczowych spółek Grupy w obszarze społecznym reguluje przede wszystkim Polityka Zaangażowania Społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Od wielu lat Grupa aktywnie kreuje autorskie inicjatywy społeczne, tworząc programy i projekty – zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. Zdefiniowane w polityce zaangażowania społecznego kierunki działalności wyznaczają ramy, w których projektowane i realizowane są te aktywności.

Jako główne filary zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka definiujemy

sniezka_kolor-lokalnosc-dzieci sniezka_kolor-lokalnosc-dzieci

W dalszej części wskazano kluczowe działania społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka w raportowanym okresie.