Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Fundacja Śnieżka

Cele z zakresu zaangażowania społecznego realizowane są także przez Fundację Śnieżka, która jest organizacją pożytku publicznego. Fundacja wspiera realizację celów zaangażowania społecznego Spółki, działając w oparciu o własny statut.

W 2022 roku Fundacja Śnieżka jako organizacja pożytku publicznego w ramach zbiórki z 1% podatku zebrała kwotę 266,8 tys. PLN.

FUNDACJASNIEZKARGB-1140x580 FUNDACJASNIEZKARGB-1140x580

W raportowanym okresie Fundacja aktywnie realizowała swoje cele w obszarach:

Fundacja wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży głównie poprzez realizację własnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym oraz poprzez wsparcie – głównie rzeczowe – przedsięwzięć placówek prowadzących działalność oświatową, kulturalną, edukacyjną i sportową.

  • Projekt „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej”

Przeogarniacze to nowa odsłona prowadzonego przez Fundację w latach 2016-2019 programu „Mały Świat Dużego Pieniądza”, który obejmował zajęcia o podobnej tematyce. Rok 2022 poświęcono na przygotowanie nowej koncepcji projektu adresowanego do uczniów klas czwartych, dzięki któremu w czasie pięciu 90-minutowych spotkań o charakterze warsztatowym, uczniowie poznają zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz działań prospołecznych.

Dzieci wezmą udział w inspirujących lekcjach, których scenariusze oparto o aktywne formy nauczania, czyli bazujące na nauce przez współpracę i zabawę. Tematy spotkań dobrane są tak, aby poszerzać horyzonty i ukazywać zastosowanie poruszanych zagadnień w życiu codziennym, a finałem spotkań jest ufundowana przez Fundację wycieczka. Realizację pilotażu nowej odsłony programu zaplanowano na drugi semestr roku szkolnego 2022/2023.

Dotychczas w projekcie Fundacji wzięło udział ponad 1 400 uczniów z 77 klas szkół powiatu dębickiego.

  • Pomoc dla ukraińskich uczniów w dębickiej świetlicy

Wraz z rozpoczęciem wojny w Dębicy znalazło schronienie wiele matek z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Fundacja wsparła dębickie świetlice działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, które przygotowały dla ukraińskich dzieci ofertę opiekuńczo-edukacyjną. Fundacja przekazała środki finansowe w kwocie 10 000 zł na zakup materiałów dydaktycznych dla podopiecznych w trzech miejskich świetlicach.

W 2021 roku, w ramach nowej strategii działania fundacja zakończyła działania na rzecz indywidualnych podopiecznych, którzy otrzymali wsparcie merytoryczne w przejściu pod opiekę innych fundacji. W 2022 roku na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych fundacja przeznaczyła 892,4 tys. zł. Środki te, zebrane przez podopiecznych w ramach 1% podatku, zostały przekazane na ich konta w nowych fundacjach.

 

W ramach nowej strategii w zakresie ochrony zdrowia Fundacja ukierunkowała swoje działania na poprawę warunków leczenia pacjentów przez prowadzenie renowacji oddziałów szpitalnych w ramach projektu „Świat w kolorach”, którego realizację Fundacja przejęła od fundatora, tj. FFiL Śnieżka SA.

  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

W roku 2022 wykonano renowację kolejnej części dębickiego szpitala – Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. Aby zrealizować kompleksową i profesjonalną renowację pomieszczeń oddziału łącznie zużyto 2 500 kg gładzi, 150 litrów gruntu i 800 litrów farb. Działania objęły także zakup i montaż nowych odbojnic, a Fundacja sfinansowała również wszelkie koszty prac remontowych. Na odnowienie dębickiego Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Fundacja Śnieżka przeznaczyła łącznie środki w wysokości 135 tys. zł.

Środki pozyskane przez Fundację Śnieżka 2022 rok
Darowizny od fundatora FFiL Śnieżka SA oraz spółek Grupy Śnieżka 150,6
Darowizny od innych osób prawnych
Darowizny od osób fizycznych 4,4
1% podatku 266,8
Razem 421,8

Środki przeznaczone przez Fundację Śnieżka na realizację głównych celów statutowych 2022 rok
Pomoc szkołom, przedszkolom, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom kultury 11,0
Pomoc w wychowaniu sportowym, w tym klubom sportowym 1,7
Pomoc chorym i niepełnosprawnym 892,4
Działania na rzecz szpitali 135,1
Działalność dobroczynna, w tym pomoc organizacjom dobroczynnym 14,6
Razem 1 054,8
Dane na podstawie sprawozdania finansowego Fundacji Śnieżka.