Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Wskaźniki związane z zatrudnieniem

Na zatrudnienie w 2022 roku znaczący wpływ miała sytuacja makroekonomiczna oraz przemodelowanie struktury organizacyjnej w spółkach Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC. Zmianie uległo także podejście do definicji stanowisk menadżerskich.

31 grudnia 2022 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała 1 150 osób – o 211 mniej niż rok wcześniej (-15,5%). FFiL Śnieżka SA, czyli spółka dominująca, zatrudniała 606 osób – o 78 osób mniej niż rok wcześniej (-11,4% r/r). Na spadek zatrudnienia wpływ miał narastający w 2022 roku kryzys społeczno-gospodarczy, a także zmiany organizacji pracy w spółkach.

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała średniorocznie, w przeliczeniu na pełne etaty, 1 224 pracowników, czyli o ok. 10,8% mniej niż rok wcześniej, kiedy były to 1 372 osoby.

1 150 zatrudnionych osób

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka według płci

Wśród pracowników Grupy przeważali mężczyźni. Na koniec 2022 roku zatrudnionych było 778 mężczyzn, którzy stanowili 67,7% (spadek o 1,4 pp. r/r) ogólnej liczby zatrudnionych. Taka struktura zatrudnienia wynika między innymi z produkcyjnego charakteru działalności Grupy, z czym wiąże się wysoki odsetek stanowisk liniowych stosunku do ogólnej liczby stanowisk. Udział mężczyzn względem kobiet zatrudnionych w Grupie od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

Całkowita liczba pracowników FFiL Śnieżka SA oraz Grupy Śnieżka w podziale na płeć (z członkami Zarządu)

Całkowita liczba pracowników FFiL Śnieżka SA oraz Grupy Śnieżka w podziale na płeć (z członkami Zarządu)

31.12.2022 31.12.2021
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
FFiL Śnieżka SA 165 441 170 514
Grupa Kapitałowa Śnieżka w podziale na płeć 372 778 421 940
Razem Grupa Śnieżka 1 150 1 361

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżki według rodzaju umowy o pracę

Podział pracowników FFiL Śnieżka SA oraz Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę

FFiL Śnieżka SA 31.12.2022 31.12.2021
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
umowa na czas nieokreślony 144 415 146 454
umowa na czas określony 21 24 19 47
umowa na okres próbny 0 2 5 13
Razem w podziale na płeć 165 441 170 514
Razem 606 684

Grupa Śnieżka 31.12.2022 31.12.2021
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
umowa na czas nieokreślony 337 732 366 842
umowa na czas określony 33 44 44 78
umowa na okres próbny 2 2 11 20
Grupa Śnieżka w podziale na płeć 372 778 421 940
Razem Grupa Śnieżka 1 150 1 361

Z grona osób zarządzających zostali wyłączeni menadżerowie niezarządzający zespołami pracowników (tzw. „menadżerowie obszarów”). Zgodnie z przyjętą definicją do stanowisk menadżerskich zaliczamy tylko osoby zarządzające zespołami pracowników. Zmiana ta jest widoczna w strukturze zatrudnionych w odniesieniu do roku ubiegłego.

Na stanowiskach zarządzających w Grupie na koniec 2022 roku pracowało 205 osób (-37% r/r), co stanowiło 17,8% wszystkich zatrudnionych (brak zmiany r/r). Liczba kobiet wśród kadry zarządzającej wyniosła 68, co oznacza spadek o 16 w porównaniu z końcem 2021 roku.

Podział pracowników FFiL Śnieżka SA oraz Grupy Kapitałowej Śnieżka według stanowisk (na 31.12.2022)

stanowisko/płeć Śnieżka Grupa Śnieżka
K M K M
zarządzające 22 57 68 137
pozostali 143 384 304 641
Razem w podziale na płeć 165 441 372 778
Razem 606 1 150

Dominująca część pracowników Grupy (64,1%) była w wieku 30-50 lat. Udział zatrudnionych w Grupie kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia wyniósł 11,1%, a powyżej 50 roku życia – 24,8%.

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka według wieku

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej FFiL Śnieżka SA oraz Grupy Kapitałowej Śnieżka wg wieku

wiek poniżej 30 wiek 30-50 wiek powyżej 50 Razem
FFiL Śnieżka SA 71 395 140 606
Stanowiska zarządzające 1 62 16 79
w tym kobiet 1 17 4 22
Pozostali 70 333 124 527
w tym kobiet 13 107 23 143
Grupa Śnieżka 128 737 285 1 150
Stanowiska zarządzające 5 150 50 205
w tym kobiet 4 50 14 68
Pozostali 123 587 235 945
w tym kobiet 42 200 62 304