Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kwestie BHP w Grupie Śnieżka są uregulowane w Polityce jakości, środowiska i BHP, a działania wdrażające w obszarze BHP obejmują m.in.:

 • prowadzenie działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemów kontrolnych,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wdrażanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 • aktywizację całej załogi w procesy tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia tematyczne lub ogólne,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków finansowych do realizacji wytyczonych zamierzeń,
 • aktywny udział wszystkich pracowników Spółki w zakresie organizacji pracy oraz podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego.

Każdy pracownik Grupy Śnieżka poprzez przypisane obowiązki oraz wdrożone działania jest zobowiązany do współuczestnictwa w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy.

Wdrożone rozwiązania, tj. Systemy Zarządzania: Bezpieczeństwem oraz Ochroną Przeciwpożarową (w tym opracowane instrukcje i procedury, gwarantujące ochronę ludzi, mienia i środowiska), mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia wszelkich strat, do poziomu bezpiecznego lub co najmniej do najniższego możliwego akceptowalnego poziomu.

W stosunku do wszystkich stanowisk pracy w Spółce została przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego, a przyjęte sposoby ograniczające i obniżające poziom ryzyka kształtują bezpieczeństwo i higienę pracujących osób.

Komisje BHP i przedstawiciele pracowników

Wszyscy pracownicy FFiL Śnieżka SA są reprezentowani przez wybranych Przedstawicieli Pracowników. Jest to zespół osób powoływanych na 4-letnią kadencję. Zakres działania zespołu obejmuje reprezentowanie interesów pracowników oraz przedstawianie opinii pracowniczych przed Zarządem Spółki w zakresie wszystkich aspektów zatrudnienia, w tym m.in. związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W raportowanym okresie w Spółce nie funkcjonowały związki zawodowe.

Pracownicy (w tym częściowo Przedstawiciele Pracowników), uczestniczą w pracach następujących Komisji:

 • Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – jej zadaniem jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zakładowa Komisja Egzaminacyjna – egzaminuje 100% pracowników pracujących na stanowiskach pozakierowniczych.
 • Komisja Pożarowo-Techniczna – w jej skład powołane są służby inżynieryjno-techniczne Spółki dominującej, które w ramach czynności kontrolnych dokonują przeglądu terenu, obiektów i instalacji, będących w użytkowaniu Spółki i stosownymi protokołami ustalają działania ochronne i zapobiegawcze konieczne do usunięcia występujących zagrożeń dla zdrowia i życia oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowe i ewakuacji pracowników.
 • Zakładowa Komisja Antymobbingowa – zakres jej działań został omówiony w rozdziale dotyczącym praw człowieka (punkt 3.4.4.5 Sprawozdania).
 • Komisja Socjalna – rokrocznie dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalając zasady ich wydatkowania i dostosowując je do potrzeb pracowników, posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze dotyczące oceny sytuacji życiowej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu oraz wnioskuje o przyznanie tych świadczeń.

Wypadki przy pracy

W 2022 roku w FFiL Śnieżka SA miały miejsce tylko trzy takie zdarzenia. Zdarzenia te zostały uznane za wypadki przy pracy indywidualne – lekkie. Wypadki te spowodowały łącznie 193 dni niezdolności do pracy, a dokumentacja z tych wypadków nie była kierowana do ZUS w celu ustalenia trwałego lub długotrwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Porównując rok do roku (2022 rok do 2021 roku) wskaźniki częstości wypadków „Ww1 oraz wskaźniki ciężkości wypadków „Wc”2 dla FFiL Śnieżka SA odnotowujemy wzrost obu wskaźników. Wskaźnik częstości wypadków z Ww = 1,45 w roku 2021 wzrósł do Ww = 4,93 w roku 2022, a wskaźnik poziomu ciężkości wypadków z Wc = 23,00 w roku 2021, wzrósł do Wc = 64,33 w 2022 roku.

W roku 2022 w Grupie Śnieżka nie było wypadków ciężkich ani wypadków śmiertelnych. Nie zarejestrowano chorób zawodowych.

W przypadku każdego zaistniałego zdarzenia wypadkowego w Spółce przeprowadzane są wnikliwe dochodzenia powypadkowe oraz sporządzana jest stosowna dokumentacja, w której są ustalone okoliczności i przyczyny wystąpienia tych zdarzeń. W odniesieniu do każdego wypadku Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA wydaje do realizacji zalecenia w celu trwałego usunięcia przyczyn wypadkowych i wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości.

W 2022 roku w FFiL Śnieżka SA przeprowadzono trzy powypadkowe analizy dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, odnosząc się ściśle do przyczyn zaistniałych wypadków, ustalonych w czasie dochodzenia powypadkowego. Karty podjętych działań korygujących i zapobiegawczych zostały włączone do aktualnej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego właściwej komórki organizacyjnej.

W 2022 roku w spółkach: Śnieżka ToC, Rafil, Śnieżka-Ukraina oraz Śnieżka-BelPol, nie odnotowano wypadków przy pracy. W roku sprawozdawczym w spółce Poli-Farbe odnotowano 7 wypadków przy pracy. W Poli-Farbe liczba dni niezdolności do pracy z powodu wypadków w 2022 roku wyniosła
430 dni.

1 Wskaźnik „Ww” jest liczony wg wzoru: liczba wypadków odnotowanych w danym okresie czasu / liczba pracujących (zatrudnienie średnie).

2 Wskaźnik „Wc” jest liczony wg wzoru: liczba dni niezdolności do pracy w zaistniałych wypadkach przy pracy / liczba wypadków przy pracy (osób poszkodowanych).

Wskaźniki wypadkowości FFiL Śnieżka SA Razem Grupa Śnieżka
2021 2022 2022
Liczba wypadków lekkich 1 3 10
Liczba wypadków ciężkich
Liczba wypadków śmiertelnych
Liczba dni zwolnienia chorobowego 23 193 623
Wskaźniki częstości wypadkowej „Ww” 1 1,45 4,93 6,60
Wskaźniki ciężkości wypadków „Wc” 2 23,0 64,33 20,96
Wskaźnik częstotliwości wypadków z tytułu utraconego czasu pracy (LTI) bd. 2,83 3,87
Wskaźnik ciężkości obrażeń z tytułu utraconego czasu pracy (LTI) bd. 0,18 0,24
Liczba zarejestrowanych chorób zawodowych
1 Wskaźnik częstotliwości wypadków z tytułu utraconego czasu pracy jest liczony wg wzoru: liczba zdarzeń powodujących niezdolność do pracy × 1 000 000 / łączna liczba przepracowanych godzin w całej firmie. Wskaźnik liczony od roku 2022. 2 Wskaźnik ciężkości obrażeń z tytułu utraconego czasu pracy jest liczony wg wzoru: liczba dni straconych z powodu obrażeń × 1 000 / łączna liczba przepracowanych godzin w całej firmie. Wskaźnik liczony od roku 2022.

1 Wskaźnik częstotliwości wypadków z tytułu utraconego czasu pracy jest liczony wg wzoru: liczba zdarzeń powodujących niezdolność do pracy × 1 000 000 / łączna liczba przepracowanych godzin w całej firmie. Wskaźnik liczony od roku 2022.
2 Wskaźnik ciężkości obrażeń z tytułu utraconego czasu pracy jest liczony wg wzoru: liczba dni straconych z powodu obrażeń × 1 000 / łączna liczba przepracowanych godzin w całej firmie. Wskaźnik liczony od roku 2022.

Ochrona zdrowia

W Grupie Śnieżka, w ramach profilaktyki zdrowotnej, wszystkie stanowiska pracy, na których pracownicy mają kontakt z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, objęte są okresowymi specjalistycznymi badaniami lub pomiarami, w celu określenia stopnia oddziaływania tych czynników. Badania te prowadzone są przez Dział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. W 2022 roku badania te zostały przeprowadzone na ośmiu stanowiskach pracy.

W ramach ochrony zdrowia pracowników polskie spółki Grupy Śnieżka prowadzą systematyczny nadzór nad zdrowiem zatrudnionych pracowników przez profilaktyczne badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne. Badania te wykonywane są w czasie godzin pracy na koszt pracodawcy, tj. przy równoczesnym zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia.

Również w spółkach zagranicznych Grupy prowadzone są okresowe badania lekarskie na bazie miejscowego prawa krajowego. Posiadanie ważnych badań lekarskich jest elementem niezbędnym, aby pracownik mógł zostać dopuszczony do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku.

Wszyscy pracownicy Grupy mają dostęp do właściwego, wymaganego i bezpiecznego sprzętu i wyposażenia. Na stanowiskach zainstalowane są właściwe środki ochrony zbiorowej, a pracownicy są zaopatrywani w środki ochrony indywidualnej na zasadzie wyposażenia indywidualnego lub stałej dostępności do tych środków.

Śnieżka dofinansowuje także zakup okularów korekcyjnych dla osób pracujących z monitorem ekranowym, a dla osób, dla których korekcja wzroku ze względu na charakter lub rodzaj wykonywanej pracy jest zalecana przez lekarza, Spółka samodzielnie dokonuje zakupu stosownych okularów korekcyjnych.

W 2022 roku w FFiL Śnieżka SA zespół BHP przeprowadził szereg kontroli w wydziałach i komórkach Spółki oraz sformułował wnioski dotyczące koniecznej poprawy w zakresie zauważonych nieprawidłowości. Przeprowadzano również kontrole tematyczne oraz sporządzano w tym zakresie wymagane opinie. W 2022 roku zespół BHP dokonał oceny ryzyka zawodowego i sporządził 16 analiz poświęconych temu tematowi oraz przeprowadził przegląd i zaopiniował 6 Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dotyczących obsługi urządzeń technicznych, oraz 28 Instrukcji Technologicznych w zakresie bezpieczeństwa procesów wytwórczych produkowanych wyrobów.

Celem tych działań było określenie wymogów ogólnych i wymogów bezpieczeństwa pożarowego w Spółce oraz podniesienia bezpieczeństwa pracy na stanowiskach produkcyjnych.

Szkolenia BHP

Istotnym elementem działań z zakresu BHP są szkolenia. W 2022 roku cyklicznie prowadzono szkolenia wstępne z dziedziny BHP dla nowo zatrudnianych pracowników we wszystkich spółkach Grupy.

Równocześnie na przestrzeni roku organizowano i przeprowadzano szkolenia okresowe z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnień pożarowych (w zakresie instruktaży stanowiskowych właściwych dla poszczególnych grup pracowniczych).

W 2022 roku szkolenia z dziedziny BHP były prowadzone również dla podwykonawców, przy czym przeprowadzono dla 100% – pracowników podwykonawców świadczących usługi na terenie naszych zakładów (143 osoby).

 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;
 • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
 • postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;
 • problematyka związana z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;
 • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka;
 • zasady postępowania w razie wypadku przy pracy, pożaru, wybuchu lub uwolnienia czynnika chemicznego do środowiska naturalnego. Zasady postępowania w sytuacjach wypadkowych, pożaru, wybuchu czy poważnej awarii przemysłowej.

W spółkach zależnych – Poli-Farbe, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka-BelPol oraz Rafil – szkolenia z zakresu BHP były przeprowadzane zgodnie z bieżącymi potrzebami i obejmowały właściwy dla danej spółki zakres tematyczny.

Cel strategiczny:

 • Budowanie kultury bezpieczeństwa i minimalizacja zagrożeń dla pracowników
 • Cele operacyjne:

 • Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem minimalizujące ryzyko wystąpienia wypadków

 • Zapewnienie szkoleń dla pracowników oraz dla innych osób pracujących na terenie firmy, w tym podwykonawców.1

 • Eliminacja potencjalnych zagrożeń poprzez kontrole stanu bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzane zgodnie z wykazem.2
 • 1:
  – 100% Pracowników przechodzi szkolenie wstępne ogólne oraz stanowiskowe,
  – 90% kadry kierowniczej objętej szkoleniem z pierwszej pomocy i obsługi AED,
  – 100% Pracowników podwykonawców w Fabryce przechodzi szkolenie BHP

  2: 100% wniosków pokontrolnych wdrożonych