Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Strategia ESG

Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju zostały zdefiniowane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+. Jest ona odpowiedzią na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów oraz partnerów biznesowych. Wynika z potrzeby dostosowania się do dynamicznych zmian rynkowych oraz nowych albo znajdujących się na końcowym etapie projektowania regulacji prawnych.

Strategia została opracowana dla FFiL Śnieżka SA (spółka dominująca) oraz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., które pełnią role centrów kompetencji w obecnym modelu operacyjnym Grupy Śnieżka. Docelowo zostanie nią objęta cała Grupa Kapitałowa Śnieżka, tj. wszystkie spółki w Polsce i za granicą wchodzące w jej skład.

Strategia obejmuje 3 kluczowe filary odpowiedzialności względem otoczenia i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ich ramach wydzieliliśmy łącznie 9 obszarów, które definiują priorytety dla dalszego rozwoju Śnieżki w duchu zrównoważonego rozwoju.

FILAR I: ŚRODOWISKO – Jesteśmy odpowiedzialni za wpływ naszej działalności na środowisko i klimat

Odpowiedzialność za produkt w jego cyklu życia jest na stałe wpisana w DNA naszego modelu biznesowego. Począwszy od pomysłu, przez analizy badawczo-rozwojowe, dobór dostawców i proces zakupowy, kontrolę jakości, produkcję, sprzedaż oraz komunikację i finalnie – użytkowanie.

Wpływ na środowisko, a także zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oceniamy już na etapie projektowania produktu i określania składu recepturowego. Starannie dobieramy surowce w oparciu o specyfikację, wpływ na otoczenie, oczekiwane parametry oraz dostępność. W ramach procesu zakupowego analizujemy naszych dostawców pod kątem spełniania kryteriów ESG. Z kolei na etapie produkcji stawiamy duży nacisk na efektywność i optymalizację zużycia mediów (woda, energia).

Obszary priorytetowe

Odpowiedzialność za produkt

gwarantujemy wysoką jakość i dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty wraz z opakowaniami miały pozytywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo klientów.

Odpowiedzialne zakupy

wzmacniamy zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw.

Wpływ działalności na środowisko i klimat

minimalizujemy nasz ślad środowiskowy przez wdrażanie optymalizacji i poprawę efektywności.

FILAR II: LUDZIE – Jesteśmy odpowiedzialni za pracowników i realizujemy działania na rzecz lokalnych społeczności

Siłę naszej organizacji stanowią pracownicy. Ich zaangażowanie i kreatywność są podstawą nowych konceptów i rozwiązań, które sprzyjają budowaniu przewag konkurencyjnych. Dlatego naszym priorytetem jest budowanie kultury bezpieczeństwa i ciągły rozwój naszego zespołu.

Filar „Ludzie” obejmuje również współpracę i wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców społeczności, w sąsiedztwie których funkcjonujemy. Na co dzień dbamy o bycie „dobrym sąsiadem” i rzetelnym pracodawcą, a kreując własne inicjatywy społeczne sprzyjamy minimalizowaniu wykluczenia społecznego w zdefiniowanych przez nas obszarach.

Obszary priorytetowe

Zaangażowanie i rozwój pracowników

Stawiamy na zaangażowanie i rozwój pracowników w bezpiecznym, różnorodnym oraz inkluzywnym środowisku pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Budujemy kulturę bezpieczeństwa

Zaangażowanie społeczne

Realizujemy projekty społeczne w oparciu o nasze kompetencje oraz angażujemy się w rozwój lokalnych społeczności.

FILAR III: BIZNES – Budujemy organizację opartą o efektywny system zarządzania i etykę biznesu

Podstawą skutecznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju jest dobrze zorganizowany system zarządzania organizacją. Pozwala on minimalizować ryzyko i sprawia, że kluczowe decyzje podejmowane są w zgodzie z interesami firmy i jej interesariuszy. W rezultacie przyczynia się on do budowania wartości spółki w długim terminie.

Dlatego w naszej działalności dbamy o transparentność działań rynkowych i komunikacyjnych, zgodność z regulacjami (compliance) i etykę biznesu, co przekłada się na wysokie standardy współpracy z akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami. Rozwijamy także systemy informatyczne mające zapewnić cyfrowe bezpieczeństwo organizacji i danych naszych klientów oraz systemy kontroli wewnętrznej. Zarządzamy też ryzykiem w najważniejszych obszarach naszej działalności.

Obszary priorytetowe

Compliance

Zapewniamy zgodność naszej działalności z przepisami prawa, regulacjami i standardami.

Cybersecurity

Stawiamy na cyberbezpieczeństwo.

Zarządzanie ryzykiem

Formalizujemy kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem klimatycznym.

W ramach Strategii określiliśmy 21 celów strategicznych oraz 71 celów operacyjnych, które będziemy realizować przez spółki: FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. W celu efektywnej realizacji strategii przypisaliśmy także odpowiedzialność na poziomie konkretnych jednostek organizacyjnych.

Wprowadzając w życie założenia nowej strategii, realizujemy wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ na 2030 rok. Dzięki temu stajemy się częścią inicjatywy globalnej, dążącej do poprawy jakości życia społeczności i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu. FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC (a docelowo pozostałe spółki Grupy), włączają się w realizację poniższych 5 spośród 17 celów:

Jak powstawała Strategia Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+

Proces opracowania Strategii rozpoczął się na przełomie 2021 i 2022 roku. Jej kształt jest wypadkową dotychczasowych działań, analiz zewnętrznych, zaangażowania pracowników, kadry menedżerskiej oraz Zarządu, a także badania interesariuszy.

Prace rozpoczęły się od pogłębionej analizy dotychczas realizowanych działań, posiadanych polityk i procedur, systemu zarządzania ESG oraz modelu biznesowego. Dokonana została również ocena otoczenia konkurencyjnego i regulacyjnego. W kolejnym kroku Zarząd FFiL Śnieżka SA określił wizję i ambicje w zakresie możliwych kierunków i priorytetów Strategii.

Kluczowe dla opracowania Strategii było zaangażowanie naszych interesariuszy. Zrealizowaliśmy badanie ankietowe wśród interesariuszy zewnętrznych oraz pracowników i przedstawicieli kadry zarządzającej – uzupełnione o wywiady pogłębione. W rezultacie otrzymaliśmy zestaw aspektów ESG istotnych dla naszego otoczenia, który następnie poddaliśmy ocenie pod kątem znaczenia dla naszego modelu biznesowego.

Dokonaliśmy również analizy wewnętrznej: danych historycznych, segmentacji i innych zestawień w oparciu o opracowane dashboardy automatyzujące zbieranie i analizę danych ilościowych. W 2022 roku przeprowadziliśmy również projekt analizy emisji gazów cieplarnianych w ramach Scope 1, 2 oraz 3. Dokonaliśmy także aktualizacji Księgi Wartości Organizacyjnych i opublikowaliśmy Kodeks Etyczny oraz Kodeks Dostawców.

Finalnym krokiem było opracowanie matrycy istotności, która stanowiła punkt wyjścia do pracy nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+, w tym do określania celów strategicznych. Matryca prezentuje jednocześnie, które kwestie są kluczowe w ocenie interesariuszy dla zrównoważonego rozwoju Śnieżki, a które my oceniamy jako istotne dla długofalowego rozwoju i budowania wartości przez naszą organizację.

Sniezka-strategia-min-min Sniezka-strategia-min-min