Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Plany rozwoju Grupy

Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka są skoncentrowane na wybranych rynkach europejskich i pozaeuropejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego.

Grupa zamierza realizować te cele poprzez koncentrację w określonych krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie farb dekoracyjnych na trzech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim i ukraińskim. Ocena wymienionych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej strategii obecności we wskazanych regionach.

Czynnikiem mogącym mieć wpływ na strategiczne plany Grupy jest sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej. Ze względu na brak możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji w Ukrainie Zarząd zdecydował się nie publikować wcześniej przygotowanych planów rozwoju na tym rynku.

W najbliższych latach Grupa Śnieżka będzie kontynuowała prace nad dalszym rozwojem marek, produktów i procesów, podążając za zmieniającymi się potrzebami klientów na różnych rynkach. W dalszym ciągu rozwijane będą cyfrowe rozwiązania wspierające m.in. obsługę procesów B2B, marketingowych, a także e-commerce. Ich udoskonalanie ma pozwalać Grupie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby zarówno jej partnerów biznesowych, jak i klientów ostatecznych. Kluczowe jest tu podążanie za zjawiskiem digitalizacji, czyli powszechnego dostępu do nowych technologii, które zmieniły zachowania konsumenckie podczas realizacji misji zakupowej. Grupa ocenia, że ostatnie lata istotnie przyspieszyły ten trend i ma świadomość, że jej działania, w każdym zakresie, muszą podążać za tymi zmianami. Jedną z kluczowych inwestycji, która pozwoliła znacznie zwiększyć możliwości w zakresie sprawności dystrybucji produktów w całej Grupie, jest nowoczesne Centrum Logistyczne.

W kontekście rozwoju Grupy kluczowy będzie także stały monitoring nastrojów i postaw konsumenckich, analiza sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji w sektorze farb, preparatów do pielęgnacji i ochrony drewna oraz pozostałych produktów na kluczowych dla Grupy rynkach. Dzięki temu możliwe będzie przewidywanie zmian postaw konsumenckich oraz dostosowanie oferty do zmieniających się warunków konkurencyjnych w poszczególnych krajach. Wyzwaniem jest elastyczność biznesu, pozwalająca szybko i skutecznie dostosować się do zmiennej rzeczywistości.

Plany rozwoju Grupy w Polsce

Na rynku polskim Grupa planuje kontynuować rozwój w dwóch największych kanałach sprzedaży:

na rynku niezależnym*

na rynku marketów budowlanych typu DIY

*składającym się głównie z firm handlowo-usługowych opierających się na obsłudze firm wykonawczych, inwestorów, konsumentów ostatecznych, przeważnie o lokalnym zasięgu działania

Strategia Spółki w kanale sprzedaży rynku niezależnego, zakłada dalszy rozwój sprzedaży poprzez intensyfikację działań skupionych wokół wybranych kategorii produktowych. Jej celem jest budowanie dostępności szerokiej oferty wyrobów Spółki, jakości i szybkości obsługi klienta ostatecznego w tym najdłuższym kanale sprzedaży.

W kanale marketów budowlanych DIY istotnym czynnikiem rozwoju Spółki w kolejnych latach może być wzrost liczby punktów sprzedaży sieci marketów z wyposażeniem do domu i ogrodu, a także potencjalna migracja konsumentów ostatecznych pomiędzy kanałami sprzedaży.

Na rynku polskim Grupa planuje kontynuować dotychczasowe działania ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji na obsłudze klienta ostatecznego. Jednocześnie nadal będą prowadzone działania skierowane na budowanie oferty wartości zarówno dla partnerów biznesowych w rynku niezależnym, jak i dla sieci marketów. Przykładowo Grupa będzie kontynuować wsparcie klientów poprzez autorskie programy partnerskie. Są to projekty dedykowane właścicielom, kierownikom, zespołom sprzedażowym oraz firmom wykonawczym. W ich ramach Grupa oferuje uczestnikom dostęp do wielu korzyści wspierających funkcjonowanie ich biznesu.

Plany rozwoju Grupy na Węgrzech

Na rynku węgierskim Grupa będzie kontynuować działania związane z optymalizacją portfolio produktowego oraz rozwijaniem i dostosowywaniem procesów sprzedażowych do standardów przyjętych w Grupie Kapitałowej.

Grupa planuje kontynuować rozwój w dotychczasowych kanałach sprzedaży na Węgrzech:

 

na rynku niezależnym*

na rynku marketów budowlanych typu DIY oraz w pozostałych sieciach handlowych

*składającym się głównie z firm handlowo-usługowych opierających się na obsłudze firm wykonawczych, inwestorów, konsumentów ostatecznych przeważnie o lokalnym zasięgu działania

Strategia Spółki w kanale rynku niezależnego zakłada dalszy rozwój sprzedaży oraz dystrybucji numerycznej w obsługiwanych bezpośrednio sklepach, a także poprzez współpracujących ze spółką dystrybutorów. Grupa planuje kontynuować wsparcie punktów handlowych w programie partnerskim, który oferuje uczestnikom dostęp do wielu korzyści wspierających funkcjonowanie ich biznesu.

W kanale marketów budowlanych oraz w pozostałych sieciach handlowych istotnym czynnikiem może być migracja konsumentów ostatecznych pomiędzy kanałami sprzedaży. Na rynku węgierskim dodatkowym czynnikiem w kolejnych latach może być także proces konsolidacji rynku.

Plany rozwoju Grupy na pozostałych rynkach eksportowych

Plany w obszarze pozostałych rynków eksportowych zakładają rozpoznawanie potencjału innych niż wyżej wskazane rynków kluczowych oraz nawiązanie na nich współpracy z nowymi strategicznymi partnerami w oparciu o wąskie, dopasowane do danego rynku portfolio produktów. Długoterminowe plany Grupy w zakresie rozwoju sprzedaży na pozostałych, mniejszych rynkach zagranicznych zakładają optymalizację w zakresie zarządzania markami i produktami przy wykorzystaniu pełnego potencjału produkcyjnego Grupy Kapitałowej.

Strategia, misja i wizja Grupy Kapitałowej Śnieżka zostały opisane na stronie.