Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Perspektywy i czynniki istotne dla wyników Grupy

Wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka w perspektywie roku 2023 będą miały przede wszystkim wyniki spółek FFiL Śnieżka SA (spółka dominująca) oraz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.

Ponadto ze względu na znaczący udział w skonsolidowanych przychodach oraz zyskach Grupy istotne będą wyniki wybranych zagranicznych spółek zależnych, zwłaszcza Poli-Farbe Vegyipari Kft. (Węgry) oraz Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. (Ukraina).

Zarząd Spółki ocenia, że głównymi czynnikami zewnętrznymi, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę oraz poszczególne spółki w perspektywie kolejnych kwartałów, będą:

Grupa Kapitałowa Śnieżka monitoruje nastroje konsumenckie, kondycję finansową konsumentów oraz ich plany zakupowe w najważniejszych dla Grupy kategoriach produktowych na jej kluczowych rynkach (Polska i Węgry).

Na popyt w przyszłych miesiącach może mieć wpływ obserwowane pogarszanie się nastrojów konsumenckich, obniżenie siły nabywczej, a także większa skłonność do oszczędzania oraz czasowe ograniczenia dużych wydatków, m.in. w związku ze wzrostem inflacji oraz prowadzoną przez NBP polityką monetarną, która w dużej mierze sprowadza się do schłodzenia gospodarki poprzez ograniczenia akcji kredytowej, a więc ograniczeniu ilości pieniądza na rynku. Jak wskazują analizy GUS, średniorocznie nastroje konsumenckie w Polsce – zagregowane w bieżącym wskaźniku ufności konsumenckiej (BWUK) – w 2022 roku były najgorsze w dotychczasowej historii badania. Także wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), opisujący oczekiwane w najbliższych 12 miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, utrzymuje się na niskich poziomach1.

W raportowanym okresie Grupa zaobserwowała spadek popytu na wyroby dekoracyjne na rynku polskim, który odpowiada za ponad 2/3 jej przychodów ze sprzedaży. Na rynku węgierskim wolumen sprzedaży kształtuje się na podobnym poziomie jak rok wcześniej, z kolei na rynku ukraińskim niższy popyt to pokłosie trwającego konfliktu zbrojnego – choć skala tego spadku jest niższa od przewidywanej.

Grupa analizuje m.in. to, jak czynniki globalne (np. skutki wojny w Ukrainie) oraz lokalne (np. podnoszenie stóp procentowych w odpowiedzi na dynamicznie rosnące ceny) wpływają na PKB w poszczególnych krajach, z którym silnie skorelowana jest branża farb dekoracyjnych. Stałym elementem prowadzonych działań jest monitoring sytuacji w tym sektorze na kluczowych rynkach, co daje możliwość przewidywania zmian postaw konsumenckich, a także dostosowania swojej oferty oraz działań marketingowo-sprzedażowych do zmieniających się warunków.

1 Źródło: GUS, Koniunktura konsumencka – grudzień 2022 r.

Działania wojenne na terytorium Ukrainy wpłynęły niekorzystnie na działalność i wyniki Grupy na rynku ukraińskim.

Ze względu na konflikt zbrojny toczony na terytorium Ukrainy zakład spółki Śnieżka-Ukraina czasowo wstrzymał działalność operacyjną począwszy od 25 lutego 2022 roku. Spowodowało to gwałtowny spadek przychodów Grupy ze sprzedaży w segmencie „Ukraina” w I kwartale br. Zakład wznowił działalność 11 kwietnia 2022 roku jako jeden z pierwszych w branży zarówno w zakresie produkcji (początkowo na jedną zmianę, a następnie w pełnym wymiarze godzin), jak i sprzedaży na ukraińskim rynku.

Zgodnie z będącymi w posiadaniu Spółki informacjami w momencie publikacji Sprawozdania majątek spółki Śnieżka-Ukraina nie jest zagrożony (jej zakład produkcyjny jest zlokalizowany w Jaworowie, obwód lwowski).

Na obecną chwilę nie ma przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji działalności w Ukrainie. Niemniej trwający konflikt zbrojny i koncentracja wojsk rosyjskich na niszczeniu infrastruktury energetycznej powodują zakłócenia w dostawie energii, co może mieć wpływ na efektywność działań zakładu produkcyjnego. Może także negatywnie oddziaływać na prace związane z remontami, a co za tym idzie zapotrzebowanie na produkty spółki.

Trwający konflikt zbrojny w Ukrainie może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki spółki Śnieżka-Ukraina, a w rezultacie całej Grupy Kapitałowej. Analizując sytuację całego roku należy zauważyć, że ostateczne wyniki sprzedażowe spółki ukraińskiej w raportowanym okresie okazały się lepsze od oczekiwań. Jednocześnie ze względu na czynniki zewnętrze oraz aktualne otoczenie rynkowe Zarząd Spółki nie ma obecnie możliwości oszacowania wpływu skutków wojny na przyszłe wyniki Grupy osiągnięte na tamtejszym rynku.

Grupa Kapitałowa Śnieżka na bieżąco monitoruje warunki panujące w Ukrainie i dostosowuje swoje działania i plany do aktualnej sytuacji. Kontynuuje także obserwację kluczowych dla niej rynków, stale weryfikując m.in. wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na kondycję gospodarek, na nastroje i kondycję finansową konsumentów czy na ich plany zakupowe.

Ekspozycja na ryzyko aktywów posiadanych na Ukrainie na 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco (dane w tys. zł):

Ekspozycja na ryzyko aktywów Grupy Kapitałowej Śnieżka posiadanych na Ukrainie 31.12.2022
Rzeczowe aktywa trwałe 19 905
Zapasy 14 931
Należności krótkoterminowe 4 524
Środki pieniężne 4 396
Inne aktywa 510
Razem aktywa 44 266
Aktywa netto (kapitał własny) 41 160

Odczyt z barometru handlu towarami Światowej Organizacji Handlu (WTO) w listopadzie 2022 roku wyniósł 96,2 pkt (obniżając poziom względem sierpniowego odczytu 100 pkt). Według październikowych prognoz, WTO spodziewała się spowolnienia wzrostu handlu i produkcji w drugiej połowie 2022 oraz w 2023 roku. Zdaniem ekspertów instytucji na osłabienie wpłynęło kilka wstrząsów, spośród których najważniejsze dotyczą wojny w Ukrainie, wysokich cen energii, inflacji oraz polityki zacieśnienia monetarnego. Według tego samego źródła wolumen światowego handlu towarami w 2023 roku wzrośnie o 1% (względem szacowanego wzrostu o 3,5% w 2022 r.), natomiast światowy PKB będzie się rozwijał w tempie 2,3% r/r (wobec 2,8% w 2022 roku). Pomimo względnie mocnego hamowania, dynamika obu wskaźników według WTO pozostanie dodatnia2.

Sytuacja w światowym handlu ma przełożenie na wymianę handlową na kluczowych rynkach, na których działa Grupa – a w rezultacie także na kondycję gospodarek krajów, które stanowią główne rynki zbytu dla produktów Grupy. Z poziomem i dynamiką PKB jest zaś skorelowana branża farb i produktów do drewna oraz poziom konsumpcji produktów remontowo-budowlanych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Polski (kluczowego rynku Grupy z perspektywy realizowanych przychodów ze sprzedaży), gdzie jednym z głównych motorów napędowych gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna.

Największym zagrożeniem w perspektywie handlu jest rozwój konfliktu na terytorium Ukrainy, który wpływa na dynamikę sprzedaży w branży w sposób zarówno bezpośredni (ze względu na obecność Grupy na rynku ukraińskim), jak i pośredni (m.in. przez wpływ na ceny surowców energetycznych).

2 Źródło: https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr909_e.htm.

Zarząd Spółki przewiduje, iż z uwagi na obecną sytuację ekonomiczną oraz polityczną w Europie i na świecie, między innymi trwającą wojnę w Ukrainie, na przełomie 2023 i 2024 roku w niektórych obszarach surowcowych może nastąpić kolejny wzrost cen surowców, opakowań, a także pozostałych towarów. Określenie poziomu cen kluczowych surowców stosowanych do produkcji może być obarczone znaczącym błędem. Jednocześnie ograniczenia w dostępie do surowców zintensyfikowały prace nad poszukiwaniem kolejnych zamienników surowców niezbędnych do produkcji farb i lakierów.

Spółka na bieżąco monitoruje również zmiany regulacji Unii Europejskiej opisane w dalszej części rozdziału i podejmuje stosowne kroki w zakresie dostosowania się do nich. Aktualnie Spółka nie przewiduje wystąpienia zdarzeń w obszarze zakupu surowców, które mogłyby zagrażać jej prawidłowemu funkcjonowaniu.

Na wyniki Grupy w istotny sposób mogą wpłynąć zmiany kursów walut, a w szczególności: EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN, HUF/PLN oraz UAH/PLN. Największe obecnie ryzyko walutowe dla Grupy Kapitałowej Śnieżka jest związane z dalszym umacnianiem się kursu EUR do PLN, co może jeszcze bardziej zwiększyć koszt zakupu surowców używanych do produkcji.

W obecnym otoczeniu makroekonomicznym oraz geopolitycznym utrzymuje się mocna presja kosztowa w zakresie cen energii, która wpływa na zwiększony koszt produkcji. Grupa prowadzi analizy mające na celu wdrożenie inwestycji, które istotnie zwiększą udział zielonej energii w jej strukturze zużycia energii na dwóch kluczowych rynkach, tj. w Polsce i na Węgrzech. Działania te są częścią Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+.

Regulacje prawne Unii Europejskiej, które dotyczą branży farb i lakierów, są coraz bardziej restrykcyjne. Cechuje je także rosnąca złożoność. Coraz bardziej rygorystyczne są na przykład przepisy prawne dotyczące zawartości środków biobójczych dozwolonych w składzie farb. Tym większy nacisk kładziony jest na stosowanie w farbach komponentów naturalnych, które z jednej strony odpowiadają za większą ekologiczność i bezpieczeństwo wyrobu, z drugiej natomiast skracają jego przydatność do użycia. Prace dostosowawcze skupiają się zatem na tym, aby za ekologicznością szła równie wysoka trwałość i użytkowość wyrobów.

Grupa prowadzi nieustanny monitoring zmian prawnych mogących mieć wpływ na produkcję oraz wdraża działania na rzecz dynamicznego dostosowywania do tych zmian procesu technologicznego. Aktualnie nowelizowane akty prawne, do których dostosowanie należy mieć na uwadze w najbliższym czasie, to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (tzw. Rozporządzenie CLP) wraz z rozporządzeniami zmieniającymi (tzw. ATP), związane z klasyfikacją wyrobów i ich odpowiednim oznakowaniem, uzależnionym od zawartości substancji biobójczych w wyrobie końcowym.

Dzięki posiadaniu własnego Laboratorium Mikrobiologicznego Grupa jest w stanie na bieżąco wykonywać badania konieczne do sprostania nowym wymaganiom prawnym, a nawet je wyprzedzać, zapewniając jednocześnie wysoką jakość oferowanych wyrobów.

W kolejnych latach wpływ na sytuację na rynku wyrobów chemii budowlanej, w tym farb i preparatów do ochrony oraz dekoracji drewna, mogą mieć również działania mające na celu powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu, w tym działania regulacyjne oraz stymulacyjne mające na celu wdrożenie Porozumienia Paryskiego oraz strategii Unii Europejskiej Europejski Zielony Ład.

Grupa nie prowadzi działalności wysokoemisyjnej, a produkcja farb i lakierów jest niskoenergochłonna.

W całym łańcuchu wartości pewną część stanowi jednak działalność wysokoemisyjna (np. produkcja opakowań bazujących na produktach ropopochodnych oraz wydobycie lub produkcja niektórych surowców używanych przez Grupę) i nie można wykluczyć, że przyszłe regulacje dotyczące ograniczenia emisyjności oraz energochłonności zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej wpłyną na model biznesowy oraz wyniki Grupy.

Na dzień́ publikacji Sprawozdania obliczono ślad węglowy dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w zakresie 1, 2 oraz 3 (opisane w Sprawozdaniu w punkcie 3.4.3.2).. Spółka opracowała także Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2023+ w której istotną część stanowią działania mające na celu powstrzymanie zmian klimatu.