Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Cele strategiczne

Grupa konsekwentnie realizuje długoterminową strategię rozwoju polegającą na koncentracji działalności w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na budowaniu pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na wybranych rynkach.

Najważniejsze cele strategiczne Grupy i FFiL Śnieżka SA na 2023 rok i kolejne lata to:

Umocnienie pozycji na głównych rynkach

Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na wybranych rynkach, przede wszystkim na rynku:

polskim

węgierskim

ukraińskim

Na rynku farb dekoracyjnych i produktów do ochrony drewna w Polsce Grupa pozostaje jednym z największych graczy, a jednym z celów strategicznych na następne lata jest dalsze zwiększanie udziałów w rynku. Na pozostałych rynkach zagranicznych Grupa będzie pracować nad zachowaniem lub wzmocnieniem swojej pozycji rynkowej.

Na Węgrzech – po zakończeniu procesu optymalizacji pasywnej oraz przebudowie portfolio i reorganizacji sił handlowych – Grupa kładzie większy nacisk na optymalizację aktywną, tj. na zwiększenie udziałów rynkowych w najbardziej atrakcyjnych segmentach produktowych.

Na Ukrainie Grupa koncentruje się na utrzymaniu ciągłości działania i dostosowywaniu skali produkcji do zmieniających się w warunkach wojny potrzeb rynkowych.

Rozwijanie modelu zarządzania Grupą w oparciu o centra kompetencji

Z początkiem 2021 roku wdrożono w Grupie nową koncepcję zarządzania, optymalizującą współpracę spółek wchodzących w jej skład. W ramach tego podejścia kluczowe dla Grupy procesy są rozwijane z poziomu dwóch spółek:

  • FFiL Śnieżka SA, która poza rolą definiowania strategii Grupy i zarządzania Grupą, jest centrum kompetencji m.in. w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, produkcja, dystrybucja, magazynowanie, logistyka, przepływ informacji), IT i technologii oraz badań i rozwoju (R&D), kontroli jakości, a także pełni rolę centrum usług wspólnych;
  • Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., która rozwija kompetencje w obszarach: sprzedaży i marketingu oraz pricingu i revenue, a także analiz rynku oraz zarządzania wybranymi znakami towarowymi w Grupie.

Obie te spółki koordynują działalność poszczególnych spółek zależnych w obszarach swoich centrów kompetencji.

Optymalizacja procesów logistycznych w oparciu o możliwości Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka

Na początku 2022 roku oddano do użytku część magazynową, a z końcem roku sfinalizowano automatyzację procesów Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka – stanowiącego największą inwestycję w historii Grupy Kapitałowej. Jest to obiekt o charakterze magazynowo-biurowym, który przejął funkcje magazynów wyrobów gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie oraz realizację innych procesów logistycznych.

W roku 2022 Centrum wyposażono w innowacyjną infrastrukturę technologiczną, na którą składają się m.in.: nowoczesna robotyka, gniazda etykietująco-owijające czy wózki autonomiczne. Możliwości obiektu, wsparte efektami cyfrowej transformacji Śnieżki, zapewniają pełną skalowalność procesów logistycznych, w tym płynne zarządzanie zapasami w odniesieniu do bieżącego popytu na produkty. Pojemność obiektu to ponad 40 tys. miejsc paletowych zlokalizowanych na dziewięciu poziomach wysokiego składowania. Centrum umożliwia Grupie konfekcję wyrobów gotowych w maksymalnej ilości 2000 palet dziennie.

  • silne, wiarygodne marki, które angażują i prowadzą dialog z konsumentem;
  • efektywne, tj. sprawne i zwinne kanały dystrybucji;
  • wiedza o konsumencie, który jest w centrum uwagi, oraz skuteczne działania skoncentrowane na kliencie ostatecznym;
  • innowacje produktowe zgodne z trendami;
  • zrozumienie strategii i oczekiwań partnerów biznesowych i zdefiniowanie wspólnej drogi do klienta ostatecznego;
  • optymalizacja portfela produktów w poszczególnych grupach asortymentowych, dostosowanych do potencjału poszczególnych rynków;
  • sprawna obsługa klienta biznesowego dzięki dbałości o kompletność i czas dostawy.