Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Wyniki sprzedaży

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 791 686 tys. PLN, tj. o 0,4% niższe niż w poprzednim roku. Pozytywnie na skonsolidowany wynik wpłynęła wyższa sprzedaż na rynku polskim, który ma dominujący udział w całkowitych przychodach Grupy. Negatywnie – niższa sprzedaż na rynkach węgierskim (w ujęciu złotówkowym, w walucie lokalnej odnotowano wzrost) i ukraińskim.

Przełożenie na wyniki Grupy miał wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie i jego skutki dla działalności operacyjnej spółki Śnieżka-Ukraina, dla popytu konsumenckiego (zwłaszcza na rynku ukraińskim) oraz dla gospodarki. W raportowanym okresie Grupa obserwowała pogarszające się nastroje konsumenckie wywołane m.in. wzrostem presji inflacyjnej oraz prognozowanym spadkiem PKB. Grupa odnotowała także spadek siły nabywczej gospodarstw domowych, na co poza dwucyfrowym wzrostem cen przełożyły się podwyżki stóp procentowych wdrożone w celu przeciwdziałania inflacji.

Korzystnie na wyniki Grupy wpłynęły natomiast dwa czynniki: utrzymujący się od kilku lat trend premiumizacji, czyli kupowania produktów wyższej jakości (głównie w Polsce i na Węgrzech), oraz długoterminowa strategia cenowa (pricingowa). Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, w 2022 roku Grupa zwiększyła udziały na wszystkich trzech kluczowych rynkach – polskim, węgierskim i ukraińskim.

Wyniki sprzedaży w okresie styczeń-grudzień 2022 roku na głównych rynkach (oraz najważniejsze czynniki, jakie się na nie złożyły) przedstawiają się następująco:

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę na polskim rynku wyniosły 537 220 tys. PLN i tym samym były o 1,9% (10 108 tys. PLN) wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wzrost wartości sprzedaży w Polsce wynikał przede wszystkim z: odpowiednio kształtowanej polityki cenowej (pricingu) – której elementem jest zachowanie balansu pomiędzy utrzymaniem udziałów rynkowych a realizowanymi marżami – działań marketingowo-sprzedażowych oraz utrzymującej się migracji klientów w kierunku produktów premium.

Na Węgrzech przychody wypracowane przez Grupę wyniosły 136 779 tys. PLN i były o 5,4% niższe niż rok wcześniej – przede wszystkim w rezultacie osłabienia się węgierskiego forinta w stosunku do złotego. Dynamika przychodów w walucie lokalnej na rynku węgierskim była dodatnia i wyniosła 5,2%, przy spadku sprzedaży w ujęciu wolumenowym.

W Ukrainie Grupa osiągnęła przychody w wysokości 68 245 tys. PLN, tj. o 15,0 % niższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadek sprzedaży na ukraińskim rynku to przede wszystkim efekt spowodowany wybuchem wojny. Spółka Śnieżka-Ukraina między innymi czasowo zawiesiła działalność operacyjną, tj. od 25 lutego 2022 roku wstrzymała wykonywanie dostaw oraz zawiesiła produkcję. Produkcja została wznowiona 11 kwietnia 2022 roku.

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował zerwanie łańcuchów dostaw i wymusił na producentach przeorientowanie kierunków zaopatrzenia. Problem stanowiły także trudności z logistyką oraz niskim popytem na produkty w regionach, które do tej pory miały duży udział w sprzedaży, a znalazły się w bliskiej odległości działań wojennych.

Wobec sytuacji w Ukrainie wyniki osiągnięte przez Grupę na tamtejszym rynku stanowią pozytywne zaskoczenie. W II i III kwartale ub.r., to jest w szczycie sezonu, obserwowane było odbudowywanie się popytu na farby i lakiery w stosunku do jego poziomu notowanego bezpośrednio po wybuchu wojny. To przede wszystkim efekt nieco lepszej sytuacji w zachodnich i centralnych regionach Ukrainy, gdzie nastąpiło częściowe wznowienie prac remontowych. Zarząd Spółki wskazuje jednak, że sytuacja na ukraińskim rynku pozostaje niepewna i wymagająca.

Na pozostałych rynkach (segment „Pozostałe”) Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 49 442 tys. PLN, tj. o 15,2% wyższe niż rok wcześniej.

Łącznie przychody Grupy osiągnięte w 2022 roku na rynkach zagranicznych stanowiły 32,1% jej całkowitych przychodów.

W okresie sprawozdawczym w segmentach operacyjnych Grupy zaszły następujące zmiany:
  • od I kwartału 2022 roku – z uwagi na spadek obrotów i tym samym znaczenia rynku białoruskiego dla Grupy – dotychczasowy segment operacyjny „Białoruś” został przeniesiony do segmentu „Pozostałe”, w którym prezentowane są przychody osiągnięte przez Grupę na rynkach zagranicznych z wyłączeniem Węgier oraz Ukrainy;
  • w marcu 2022 roku Grupa zakończyła działalność operacyjną w Rosji. W 2021 roku rynek rosyjski (wchodzący do segmentu „Pozostałe”) odpowiadał za ok. 1% przychodów. Obecnie Grupa nie prowadzi na nim sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według krajów

okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2022 roku
Struktura okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku
Zmiana (r/r)
Polska 537 220 67,9% 527 112 1,9%
Węgry 136 779 17,3% 144 546 -5,4%
Ukraina 68 245 8,6% 80 273 -15,0%
Pozostałe* 49 442 6,2% 42 932 15,2%
Razem sprzedaż  791 686  100,0%  794 863  -0,4% 
* Przychody z rynku białoruskiego zostały ujęte w segmencie „Pozostałe”, a dane za 2022 rok – przekształcone.

W strukturze sprzedaży Grupy dominują wyroby dekoracyjne. W 2022 roku Grupa uzyskała z ich sprzedaży 623 543 tys. PLN, tj. 0,5% więcej niż w poprzednim roku. Wyroby dekoracyjne odpowiadały za 78,8 % łącznych przychodów Grupy ze sprzedaży. Drugi najwyższy udział w strukturze sprzedaży (13,5%), miała chemia budowlana. Przychody Grupy ze sprzedaży produktów z tej kategorii wyniosły 106 497 tys. PLN i były o 0,2 % wyższe niż rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według kategorii produktowych

okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2022 roku
Struktura okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku
Zmiana (r/r)
Wyroby dekoracyjne 623 543 78,8% 620 547 0,5%
Chemia budowlana 106 497 13,5% 106 329 0,2%
Wyroby przemysłowe 9 820 1,2% 10 551 -6,9%
Towary 39 062 4,9% 44 996 -13,2%
Pozostałe przychody 5 887 0,7% 6 663 -11,6%
Materiały 6 877 0,9% 5 777 19,0%
Razem sprzedaż  791 686  100,0%  794 863  -0,4% 

FFiL Śnieżka SA

Od czasu zmiany modelu biznesowego, który miał miejsce w styczniu 2021 r., Śnieżka SA osiąga przychody przede wszystkim:

  • ze sprzedaży wyrobów i towarów (na bazie ustalonych cen transferowych) do
    Śnieżka Trade od Colours Sp. z o.o., odpowiedzialnej w Grupie za marketing i sprzedaż do klientów oraz pozostałych spółek z Grupy;
  • dywidend otrzymywanych od spółek zależnych.

Dodatkowe przychody, stanowiące niewielki udział w całości, FFiL Śnieżka SA osiąga ze sprzedaży surowców do produkcji i usług, swoim spółkom zależnym.

W 2022 roku FFiL Śnieżka SA wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 510 920 tys. PLN, tj. o 5,4% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dominujący udział w całkowitych przychodach Spółki w raportowanym okresie miała sprzedaż wyrobów i towarów do spółki Śnieżka ToC, ujmowana w segmencie „Polska”. W porównaniu do poprzedniego roku, sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 5,2%, tj. o 24 688 tys. PLN.

Ponadto w raportowanym okresie FFiL Śnieżka SA uzyskała też przychody w wysokości 11 665 tys. PLN – głównie ze sprzedaży surowców na rzecz swoich spółek zależnych zlokalizowanych na Węgrzech, w Ukrainie i Białorusi. Przychody Spółki ze sprzedaży na rynki zagraniczne (segmenty „Węgry”, „Ukraina”, i „Pozostałe”) stanowiły 2,2% jej całkowitych przychodów.

Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według krajów

okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2022 roku
Struktura okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku
Zmiana (r/r)
Polska 499 255 97.8% 474 567 5.2%
Węgry 2 642 0.5% 1 159 128.0%
Ukraina 8 391 1.6% 8 803 -4.7%
Pozostałe 632 0.1% 387 63.3%
Razem sprzedaż  510 920  100.0%  484 916  5.4% 

W podziale na kategorie produktowe w strukturze sprzedaży Spółki – tak jak w przypadku całej Grupy – dominowały wyroby dekoracyjne, których udział w przychodach wyniósł 75,4% (+5,9 pp. r/r). Drugie i trzecie miejsce w strukturze sprzedaży zajęły odpowiednio: chemia budowlana (7,8%) oraz towary (6,3%) i pozostałe przychody (6,1%). We wszystkich tych kategoriach Spółka odnotowała wzrost r/r.

Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według kategorii produktowych

okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2022 roku
Struktura okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku
Zmiana (r/r)
Wyroby dekoracyjne 384 903 75,4% 363 338 5,9%
Chemia budowlana 39 752 7,8% 38 483 3,3%
Wyroby przemysłowe 179 0,0% 252 -29,0%
Towary 32 349 6,3% 29 732 8,8%
Pozostałe przychody 31 212 6,1% 28 872 8,1%
Materiały 22 525 4,4% 24 239 -7,1%
Razem sprzedaż  510 920  100,0%  484 916  5,4%