Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Wskaźniki finansowe

Grupa Kapitałowa Śnieżka

Wskaźniki rentowności Grupy

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła niższe niż w poprzednim roku marże na wszystkich poziomach zysku, tj.: netto (o 2,9 pp.), EBIT (o 0,7 pp.) oraz EBITDA (o 0,6 pp.). Niższą była również marża brutto na sprzedaży (o 1,2 pp.). To przede wszystkim rezultat wyższych kosztów – zarówno wytworzenia (wzrost cen surowców wykorzystywanych do produkcji i opakowań), ogólnego zarządu jak i znaczącego wzrostu kosztów finansowych.

W okresie sprawozdawczym niższe były także wskaźniki ROA (w rezultacie wzrostu aktywów przy jednoczesnym obniżeniu się zysku netto), a także ROE (głównie za sprawą niższego zysku netto).

Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Śnieżka

 

 

2022 rok 2021 rok
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100% 8,8% 9,5%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100% 13,4% 14,0%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100% 38,4% 39,7%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100% 5,2% 8,1%
Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA)* (Zysk netto/Aktywa ogółem*) x 100% 4,8% 8,0%
Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE)** (Zysk netto/Kapitał własny – przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej) x 100% 12,1% 20,0%
* Suma zysku netto Grupy za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią̨ wartość aktywów ogółem Grupy ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów.
** Suma zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (AJD) za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią wartość kapitału własnego przypadającego AJD ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów.

Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy

Na 31 grudnia 2022 roku ogólne zadłużenie Grupy wzrosło o 1,1 pp. (do 59,5%), co wynika z nieco szybszego wzrostu zobowiązań w stosunku do wzrostu aktywów. Spadek wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym o 1,8 pp. wynika z szybszego spadku wartości kapitału własnego niż spadek wartości aktywów trwałych.

W porównaniu z poprzednim rokiem pogorszyły się wskaźniki płynności Grupy. Wiodący wskaźnik płynności bieżącej z poziomu 1,1 obniżył się do wartości 1,0 – głównie za sprawą wzrostu zobowiązań.

Na koniec 2022 roku wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy wyniósł 2,66 w porównaniu z 2,49 rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Śnieżka zarządza zadłużeniem odsetkowym w sposób konserwatywny, przyjmując za optymalny stan zadłużenia na poziomie 1x EBITDA. Jego obecny, wyższy poziom wynika z prowadzonego cyklu inwestycyjnego. Jednocześnie, w celu zapewnienia finansowania na optymalnym poziomie, Spółka prolonguje umowy kredytowe. FFiL Śnieżka SA ma podpisane umowy kredytowe z bankami, umowę faktoringu oraz umowy pożyczki ze spółkami zależnymi:

  • Poli-Farbe Vegyipari Kft.
  • Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.

W związku z zakończeniem cyklu inwestycyjnego Zarząd FFiL Śnieżka SA zdecydował o czasowym ograniczeniu wydatków inwestycyjnych do niezbędnych dla efektywnej działalności operacyjnej. W 2022 roku łączna wartość tych wydatków w Grupie była o ponad połowę niższa niż rok wcześniej i wyniosła około 53,5 mln zł. W długim terminie planowane jest obniżenie nakładów inwestycyjnych do poziomu amortyzacji.

Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy Kapitałowej Śnieżka

 

 

31.12.2022 31.12.2021
Wskaźnik płynności bieżącej (Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe) 1,0 1,1
Wskaźnik płynności przyśpieszonej (Aktywa obrotowe – zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe 0,4 0,5
Wskaźnik płynności gotówkowej (Środki pieniężne i ich ekwiwalenty/Zobowiązania krótkoterminowe) x 100% 0,09 0,08
Wskaźnik zadłużenia ogólnego (Zobowiązania ogółem/Aktywa ogółem) x 100% 59,5% 58,4%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym (Kapitał własny/Aktywa trwałe) x 100% 56,1% 57,8%

Wskaźniki rotacji Grupy

W 2022 roku cykl konwersji gotówki w Grupie skrócił się o 8 dni – pomimo nieznacznego wydłużenia okresu ściągalności należności. Na wzmiankowaną poprawę wpłynęły znaczące przyspieszenie rotacji zapasów (o 10 dni) oraz skrócenie cyklu zobowiązań (o nieco ponad 1 dzień).

Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej Śnieżka

 

 

2022 rok 2021 rok
Cykl zapasów (Stan zapasów x 360/Koszt własny sprzedaży) w dniach 92,0 102,1
Cykl należności (Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności x 360/Przychody ze sprzedaży) w dniach 29,7 28,6
Cykl zobowiązań bieżących (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania x 360/Koszt własny sprzedaży) w dniach 76,2 77,5
Cykl konwersji gotówki (Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań) w dniach 45,5 53,3

FFiL Śnieżka SA

Wskaźniki rentowności Spółki

W 2022 roku FFiL Śnieżka SA osiągnęła gorsze niż rok wcześniej marże na poziomie: zysku operacyjnego (-2,4 pp.), EBITDA (-2,4 pp.) i zysku netto (-7,8 pp.). Na powyższe znacząco wpłynęły: wzrost kosztów administracyjnych (koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), niższe wpływy z dywidend od spółek zależnych oraz istotny wzrost kosztów obsługi zadłużenia.

W raportowanym okresie o 2,5 pp. wzrosła natomiast marża brutto, która osiągnęła wartość 22,7%. To pochodna większego tempa wzrostu przychodów (+5,0% r/r) w porównaniu z dynamiką wzrostu kosztu własnego sprzedaży (+2,0% r/r).

W obecnym modelu zyski ze sprzedaży wyrobów osiągane przez Śnieżka ToC (która odpowiada za aktywności marketingowo-sprzedażowe w Grupie) są przekazywane do FFiL Śnieżka SA w postaci dywidendy. Spółka, tak jak w latach ubiegłych, otrzymuje także dywidendy od pozostałych spółek zależnych. W raportowanym okresie łączne przychody Spółki z dywidend wyniosły 31 375 tys. PLN.

Wskaźniki rentowności FFiL Śnieżka SA

 

 

2022 rok 2021 rok
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100% 11,4% 13,8%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100% 15,5% 17,9%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100% 22,7% 20,2%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100% 4,6% 12,4%
Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA)* (Zysk netto/Aktywa ogółem*) x 100% 2,7% 7,7%
Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE)** (Zysk netto/Kapitał własny – przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej) x 100% 10,4% 27,7%

Wskaźniki płynności i zadłużenia Spółki

Na koniec 2022 roku ogólne zadłużenie Spółki wzrosło o 0,7 pp., do 73,2%. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym spadł o 2,4 pp., co jest pochodną wzrostu aktywów trwałych (budowa Centrum Logistycznego) przy spadku kapitału własnego.

W porównaniu z poprzednim rokiem pogorszyły się wskaźniki płynności Spółki. To przede wszystkim rezultat spadku poziomu aktywów obrotowych i wzrost zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik płynności bieżącej z poziomu 2,2 spadł do wielkości 1,3, co w głównej mierze jest pochodną istotnego wzrostu bieżącej części oprocentowanych kredytów i pożyczek o 40 808 tys. PLN.

Wskaźniki płynności i zadłużenia FFiL Śnieżka SA

 

 

31.12.2022 31.12.2021
Wskaźnik płynności bieżącej (Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe) 1,3 2,2
Wskaźnik płynności przyśpieszonej (Aktywa obrotowe – zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe 0,7 1,1
Wskaźnik płynności gotówkowej (Środki pieniężne i ich ekwiwalenty/Zobowiązania krótkoterminowe) x 100% 0,01 0,08
Wskaźnik zadłużenia ogólnego (Zobowiązania ogółem/Aktywa ogółem) x 100% 73,2% 72,5%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym (Kapitał własny/Aktywa trwałe) x 100% 33,8% 36,2%

Wskaźniki rotacji

W 2022 roku cykl konwersji gotówki w Spółce wynosił około 68 dni, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza jego skrócenie o 29 dni. To w głównej mierze rezultat wydłużenia cyklu zobowiązań (o ok. 4 dni), szybszej rotacji zapasów (o 14 dni) oraz skrócenia cyklu należności (o ok. 11 dni). Od czasu zmiany modelu operacyjnego Grupy znaczna część należności FFiL Śnieżka SA pochodzi od Śnieżka ToC, co jest związane z przejęciem przez nią umów handlowych.

Wskaźniki rotacji FFiL Śnieżka SA

 

 

2022 rok 2021 rok
Cykl zapasów (Stan zapasów x 360/Koszt własny sprzedaży) w dniach 76,8 91,0
Cykl należności (Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności x 360/Przychody ze sprzedaży) w dniach 54,2 64,8
Cykl zobowiązań bieżących (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania x 360/Koszt własny sprzedaży) w dniach 63,4 59,1
Cykl konwersji gotówki (Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań) w dniach 67,6 96,6