Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Sytuacja majątkowa

Grupa Kapitałowa Śnieżka

Na poziom wielkości bilansowych Grupy wpływ ma zjawisko sezonowości związane z różnym natężeniem prac remontowo-budowlanych w poszczególnych okresach roku (zostało ono szerzej opisane na stronie Przepływy pieniężne).

Aktywa Grupy Kapitałowej Śnieżka

Aktywa Grupy 31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (r/r)
Aktywa trwałe, w tym:  572 889  577 297  -0,8% 
Rzeczowe aktywa trwałe 496 131 489 627 1,3%
Pozostałe aktywa trwałe 76 758 87 670 -12,4%
Aktywa obrotowe, w tym:  220 946  225 663  -2,1% 
Zapasy 124 553 136 005 -8,4%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 65 339 63 210 3,4%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 916 16 190 23,0%
Pozostałe aktywa obrotowe 11 138 10 258 8,6%
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży  180  –  – 
Razem  794 015   802 960   -1,1% 

31 grudnia 2022 roku wartość aktywów Grupy Kapitałowej Śnieżka wynosiła 794 015 tys. PLN, co stanowi nieznaczny spadek (o 8 945 tys. PLN, czyli 1,1%) w porównaniu z końcem grudnia 2021 r. Wartość aktywów trwałych Grupy (stanowiących 72,2% jej aktywów ogółem) w ciągu roku spadła o 0,8%, do 572 889 tys. PLN.

Wartość aktywów obrotowych Grupy osiągnęła poziom 220 946 tys. PLN, co oznacza spadek o -2,1% w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2021 roku. Główny składnik aktywów obrotowych Grupy stanowiły zapasy wycenione na 124 553 tys. PLN. Ich wartość w porównaniu z końcem poprzedniego roku zmniejszyła się łącznie o 8,4%. W rozbiciu na poszczególne pozycje, zwiększeniu uległa wartość zapasu surowców (efekt wzrostu ich cen), natomiast obniżyła się wartość zapasów wyrobów gotowych, co jest wynikiem dynamicznego zarządzania zapasem w odpowiedzi na bieżący popyt.

Drugą największą pozycję stanowiły należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności o wartości 65 339 tys. PLN, czyli o 3,4% wyższe niż rok wcześniej. Ponadto na 31 grudnia 2022 roku Grupa posiadała 19 916 tys. PLN środków pieniężnych (wzrost o 23,0% r/r) oraz aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży o wartości 180 tys. PLN.

Pasywa Grupy Kapitałowej Śnieżka

Pasywa Grupy 31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (r/r)
Kapitał własny ogółem, w tym:  321 242  333 963  -3,8% 
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 292 942 304 099 -3,7%
Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 28 300 29 864 -5,2%
Zobowiązania razem 472 773 468 997 0,8%
Zobowiązania długoterminowe  244 850  270 552  -9,5% 
Długoterminowe oprocentowane kredyty i pożyczki 225 886 247 553 -8,8%
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 18 964 22 999 -17,5%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:  227 923  198 445  14,9% 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 103 216 103 201 0,0%
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 70 904 39 105 81,3%
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 53 803 56 139 -4,2%
Razem  794 015   802 960   -1,1% 

31 grudnia 2022 roku Grupa posiadała kapitał własny w wysokości 321 242 tys. PLN, tj. o 3,8% niższy niż na koniec grudnia 2021 r. Jednocześnie zwiększył się jej poziom zadłużenia zewnętrznego. W rezultacie Grupa w 40,5% finansowała swoją działalność ze środków własnych, co oznacza zmniejszenie tego poziomu w ciągu roku o -1,1 pp.

Na koniec raportowanego okresu zobowiązania długoterminowe Grupy wynosiły 244 850 tys. PLN,
co stanowi ich spadek o 9,5% (25 702 tys. PLN) r/r. Zobowiązania wymagalne po upływie dwunastu miesięcy od dnia bilansowego stanowiły 30,8% sumy bilansowej.

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy ukształtowały się na poziomie 227 923 tys. PLN, o 14,9% wyższym rok do roku i stanowiły 28,7% sumy bilansowej. Ich wzrost wynika przede wszystkim ze zmiany struktury zadłużenia. W wyniku tej zmiany bieżące kredyty bankowe wzrosły o 31 799 tys. PLN, do 70 904 tys. PLN i na 31 grudnia 2022 roku stanowiły 8,9% sumy bilansowej.

W porównaniu z końcem grudnia 2021 roku zobowiązania Grupy z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania utrzymały się na tym samym poziomie.). Wynikało to m.in. z dynamicznego zarządzania zapasami w odpowiedzi na bieżący popyt przy obserwowanym wzroście cen surowców używanych do produkcji. Ponadto o 2 336 tys. PLN (-4,2% r/r) zmniejszyły się pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Grupy – przede wszystkim ze względu na mniejsze zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz mniejsze rezerwy na świadczenia pracownicze. Pozycja ta obejmuje również wycenę (44 848 tys. PLN) opcji put na zakup udziałów w Poli-Farbe (jest ona ujęta w pozycji krótkoterminowej, ponieważ w 2023 roku takie zobowiązanie może być już potencjalnie wymagalne).

Opcje put i call

W Bilansie Grupy jest ujęta opcja put, tj. zobowiązanie z tytułu opcji na zakup udziałów Poli-Farbe Vegyipari Kft. znajdujących się w posiadaniu udziałowca mniejszościowego. Pomniejsza ona kapitał własny Grupy. Istotą tej opcji jest to, że Lampo Kft. – drugi z udziałowców Poli-Farbe Vegyipari Kft. – ma ewentualnie prawo sprzedać (opcja put), a FFiL Śnieżka ma obowiązek nabyć pozostałe 20% udziałów w tej spółce. Z kolei opcja call daje Spółce prawo, w określonych przypadkach, nabyć pozostałe 20% udziałów.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Analogicznie jak w przypadku Grupy, na poziom wielkości bilansowych FFiL Śnieżka SA wpływ ma zjawisko sezonowości.

Aktywa FFiL Śnieżka SA

Aktywa Spółki 31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (r/r)
Aktywa trwałe, w tym:  659 754  634 062  4,1% 
Rzeczowe aktywa trwałe 422 896 396 375 6,7%
Udziały i akcje w innych jednostkach 202 856 201 938 0,5%
Pozostałe aktywa trwałe 34 002 35 749 -4,9%
Aktywa obrotowe, w tym:  173 054  202 584  -14,6% 
Zapasy 84 185 97 849 -14,0%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 76 879 87 244 -11,9%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 547 7 319 -78,9%
Pozostałe aktywa obrotowe 10 443 10 172 2,7%
Razem  832 808   836 646   -0,5% 

31 grudnia 2022 roku aktywa Spółki wynosiły 832 808 tys. PLN, co stanowi spadek o 3 838 tys. PLN (0,5%) w porównaniu z końcem grudnia 2021 r.

Wartość aktywów trwałych Spółki (stanowiąca 79,2% jej aktywów ogółem) w ciągu roku wzrosła o 4,1%, do 659 754 tys. PLN. W największym stopniu przyczynił się do tego wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 26 521 tys. PLN (6,7% r/r) wynikający przede wszystkim z finalizacji budowy Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka oraz inwestycji w IT.

Główny składnik tych aktywów stanowiły zapasy, które były o 14,0% mniejsze niż rok wcześniej, wycenione na 84 185 tys. PLN. Spadek zapasów – pomimo wzrostu cen surowców, przekładających się na podniesienie cen wyrobów gotowych będących na stanie magazynowym – jest pochodną optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw, m.in. poprzez uruchomienie Centrum Logistycznego oraz inwestycje w cyfryzację łańcucha dostaw. Drugim co wielkości składnikiem aktywów obrotowych były należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (76 879 tys. PLN), które spadły o -11,9% w stosunku do roku 2021.

Na koniec grudnia 2022 roku Spółka posiadała 1 547 tys. PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (-78,9% r/r) oraz 10 443 tys. PLN pozostałych aktywów obrotowych w postaci należności z tytułu podatku dochodowego.

Pasywa FFiL Śnieżka SA

Pasywa Spółki 31.12.2022 31.12.2021 Zmiana (r/r)
Kapitał własny  223 175  229 734  -2,9% 
Zobowiązania razem 609 633 606 912 0,4%
Zobowiązania długoterminowe, w tym:  473 549  514 990  -8,0% 
Długoterminowe oprocentowane kredyty i pożyczki 464 472 504 363 -7,9%
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 9 077 10 627 -14,6%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:  136 084  91 922  48,0% 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 69 509 63 591 9,3%
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 58 094 17 287 236,1%
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 481 11 044 -23,2%
Razem  832 808   836 646   -0,5% 

Na 31 grudnia 2022 roku FFiL Śnieżka SA w 26,8% finansowała swoją działalność ze środków własnych, co oznacza nieznaczny spadek tego wskaźnika (o 0,7 pp.) w porównaniu do końca grudnia ub.r. To rezultat zwiększenia poziomu zewnętrznego finansowania.

Na koniec raportowanego okresu zobowiązania długoterminowe Spółki wynosiły 473 549 tys. PLN (spadek o 41 441 tys. PLN r/r) i stanowiły 56,9% sumy bilansowej. Ich spadek wynika przede wszystkim ze zmiany struktury zadłużenia. O 48% (44 162 tys. PLN) wzrosły natomiast zobowiązania krótkoterminowe Spółki. Wpływ na tę pozycję bilansową miały przede wszystkim wzrost bieżących zobowiązań kredytowych Spółki o 40 808 tys. PLN (do 58 094 tys. PLN), a także wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań o 5 917 tys. PLN (do 69 509 tys. PLN), co wynikało głównie ze wzrostu cen surowców używanych do produkcji.

Na dzień bilansowy zmniejszyły się pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Spółki (łącznie o 2 563 tys. PLN), na co największy wpływ miało zmniejszenie rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze.

W ramach prezentowanych w sprawozdaniu zobowiązań Spółka posiada pożyczki od swoich spółek zależnych – Śnieżka ToC oraz Poli-Farbe, co jest elementem optymalnego zarządzania płynnością w Grupie. Na 31 grudnia 2022 roku łączna wartość tych pożyczek wynosiła 252 713 tys. PLN, w tym:

  • od Śnieżki ToC: 236 215 tys. PLN (zobowiązania długoterminowe) oraz 5 006 tys. PLN odsetek (zobowiązania krótkoterminowe), łącznie: 241 221 tys. PLN;
  • od Poli-Farbe: 11 321 tys. PLN (zobowiązania długoterminowe) oraz 171 tys. PLN (zobowiązania krótkoterminowe), łącznie:
    11 492 tys. PLN.