Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Sezonowość

W działalności spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka występuje zjawisko sezonowości. Jest ono związane z natężeniem prac remontowo-budowlanych w poszczególnych okresach roku, które jest zazwyczaj większe w okresie wiosennym i letnim. Grupa zazwyczaj osiąga wyższe przychody w drugim i trzecim kwartale każdego roku obrotowego. Stanowią one ok. 60% jej rocznych przychodów ze sprzedaży.

Występujące zjawisko sezonowości wpływa także na: 

  • zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które jest zazwyczaj znacznie wyższe w drugim i trzecim kwartale roku obrotowego w porównaniu ze stanem na koniec grudnia roku poprzedniego;
  • poziom produkcji w wybranych spółkach Grupy w poszczególnych miesiącach roku oraz – w pewnym zakresie – na wynikający z tego poziom zatrudnienia (sezonowość nie dotyczy FFiL Śnieżka SA, w której nastąpiło przejście na cykl produkcyjny trwający cały rok).