Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Przepływy pieniężne

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2022 roku Grupa osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 3 726 tys. PLN (po korekcie o różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych) wobec także dodatnich w wysokości 677 tys. PLN rok wcześniej.

Na koniec raportowanego okresu środki pieniężne i ich ekwiwalenty dla Grupy wynosiły 19 916 tys. PLN.

Na wynik ten złożyły się:

  • dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 98 169 tys. PLN

Dodatnio na ich wielkość wpłynęły przede wszystkim zysk brutto wypracowany przez Grupę w wysokości 53 013 tys. PLN oraz dokonane korekty na kwotę 68 964 tys. PLN – w tym koszty z tytułu odsetek 21 712 tys. PLN oraz zapłacony podatek dochodowy (23 808 tys. PLN).

  • ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w wysokości 47 467 tys. PLN

Spółki z Grupy wydały łącznie 53 276 tys. PLN na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych. Za zdecydowaną większość tej kwoty odpowiadają wydatki poniesione przez FFiL Śnieżka SA w związku z budową nowego Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka.

  • ujemne przepływy z działalności finansowej na poziomie 43 770 tys. PLN

Obok wpływów z istniejących linii kredytowych na kwotę 393 878 tys. PLN – wynikających z potrzeb inwestycyjnych, jak i bieżącej działalności operacyjnej – największy wpływ na przepływy z działalności finansowej miała częściowa spłata kredytów (381 335 tys. PLN) w tym zapłacone odsetki w wysokości 20 717 tys. PLN.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

W roku 2022 roku Spółka osiągnęła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 5 772 tys. PLN (wobec dodatnich w wysokości 1 386 tys. PLN rok wcześniej).

Na koniec raportowanego okresu środki pieniężne Spółki wynosiły 1 547 tys. PLN.

Złożyły się na to: 
  • dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 73 925 tys. PLN

Dodatnio na ich wielkość wpłynął przede wszystkim zysk brutto po korektach w wysokości 86 457 tys. PLN oraz zapłacony podatek dochodowy (12 532 tys. PLN).

  • ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 19 352 tys. PLN

Spółka wydała 50 636 tys. PLN, przede wszystkim w związku z inwestycją w Centrum Logistyczne Grupy Śnieżka. Z drugiej strony Spółka odnotowała wpływy w wysokości 31 008 tys. PLN z tytułu otrzymanych dywidend.

  • ujemne przepływy z działalności finansowej w wysokości 60 345 tys. PLN

Największy dodatni wpływ na tę pozycję miały wpływy z istniejących linii kredytowych i pożyczek (łącznie na kwotę 359 008 tys. PLN). Największy ujemny wpływ miały: częściowa spłata kredytów i pożyczek (359 226 tys. PLN) oraz spłata odsetek (28 328 tys. PLN) i wypłata dywidend (31 544 tys. PLN.).