Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Kluczowe czynniki mające wpływ na wyniki

Grupa Kapitałowa Śnieżka

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 41 272 tys. PLN, czyli o 35,9% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 36 684 tys. PLN (-38,6% r/r).

Na wynik netto Grupy w 2022 roku złożyły się przede wszystkim: 
 • utrzymujące się niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne związane ze wzrostami cen surowców – częściowo zniwelowane przez podwyżki dostosowujące ceny wyrobów Grupy
  do kosztów ich wytworzenia;
 • znikomy spadek przychodów ze sprzedaży o -0,4% (3 177 tys. PLN), przy wyższych obrotach na rynku polskim i na rynkach ujętych w segmencie „Pozostałe”, oraz niższych odnotowanych na rynku węgierskim w przeliczeniu na PLN o -5,4% oraz na rynku ukraińskim (-15%);
 • pogorszenie wyniku na działalności finansowej o 17 519 tys. PLN, głównie poprzez wyższe koszty odsetek od zaciągniętych kredytów;
 • wzrost kosztu własnego sprzedaży o 1,6% (7 845 tys. PLN), do 487 453 tys. PLN, za sprawą utrzymującego się wzrostu cen surowców używanych do produkcji;
 • wzrost kosztów ogólnego zarządu o 5,4% (4 719 tys. PLN), wynikający przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń oraz kosztów energii i gazu;
 • spadek kosztów sprzedaży o -6,1% (9 289 tys. PLN) w wyniku dostosowania budżetów i działalności marketingowo-sprzedażowej do aktualnej sytuacji rynkowej i gospodarczej;
 • lepszy o  418 tys. PLN wynik na pozostałej działalności operacyjnej – między innymi w rezultacie sprzedaży w kwietniu 2022 r. należącej do Poli-Farbe fabryki płyt termoizolacyjnych w Pacsa na Węgrzech;
 • niższy o 5,8% (729 tys. PLN) podatek dochodowy.

Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka

okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2022 roku
okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku
Zmiana (r/r)
Przychody ze sprzedaży  791 686  794 863  -0,4%
Koszt własny sprzedaży 487 453 479 608 1,6%
Koszty sprzedaży 142 605 151 894 -6,1%
Koszty ogólnego zarządu 92 836 88 117 5,4%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 629 211 198,1%
Wynik na działalności finansowej (16 542) 977
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 134 378 -64,6%
Zysk brutto 53 013 76 810 -31,0%
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 69 421 75 455 -8,0%
Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 106 177 111 418 -4,7%
Podatek dochodowy 11 741 12 470 -5,8%
Wynik netto, w tym  41 272  64 340  -35,9% 
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  36 684  59 705  -38,6% 

 

W 2022 roku nie wystąpiły inne niż opisane w Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

FFiL Śnieżka SA w 2022 roku wypracowała zysk netto w wysokości 23 608 tys. PLN, tj. o 60,9% niższy niż w poprzednim roku.

Na wynik netto Spółki w 2022 roku złożyły się przede wszystkim:
 • wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,4% do poziomu 510 920 tys. PLN;
 • wzrost kosztu własnego sprzedaży o 2,0%, do 394 835 tys. PLN, w wyniku utrzymującej się presji wzrostu cen surowców używanych do produkcji;
 • wzrost kosztów sprzedaży o 16,1%, do poziomu 25 280 tys. PLN, wynikający przede wszystkim ze wzrostu amortyzacji związanej z oddaniem do użytku Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka oraz wzrost kosztów ogólnego zarządu o 8,4%, do poziomu 62 423 tys. PLN, wynikający przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń oraz kosztów energii i gazu;
 • przychody z dywidend od spółek zależnych w wysokości 31 375 tys. PLN, tj. o 25,6%
  (10 800 tys. PLN) niższe niż w roku ubiegłym;
 • pogorszenie o 7 931 tys. PLN wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikające przede wszystkim z aktualizacji wyceny w sprawozdaniu jednostki dominującej opcji put (związanych z ewentualnym nabyciem przez FFiL Śnieżka SA pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft);
 • znacząco większa strata na działalności finansowej (-32 270 tys. PLN vs. -3 917 tys. PLN w 2021 roku), głównie za sprawą wyższych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 • niższy o 18,9% podatek dochodowy.

Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka

okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2022 roku
okres 12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2021 roku
Zmiana (r/r)
Przychody ze sprzedaży  791 686  794 863  -0,4%
Koszt własny sprzedaży 487 453 479 608 1,6%
Koszty sprzedaży 142 605 151 894 -6,1%
Koszty ogólnego zarządu 92 836 88 117 5,4%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 629 211 198,1%
Wynik na działalności finansowej (16 542) 977
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 134 378 -64,6%
Zysk brutto 53 013 76 810 -31,0%
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 69 421 75 455 -8,0%
Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 106 177 111 418 -4,7%
Podatek dochodowy 11 741 12 470 -5,8%
Wynik netto, w tym  41 272  64 340  -35,9% 
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  36 684  59 705  -38,6% 

W celu zwiększenia użyteczności sprawozdania finansowego dla jego odbiorców, kierując się zasadą istotności, Spółka dokonała zmiany prezentacji przychodów z dywidend od spółek zależnych (w tym Śnieżka ToC, Poli-Farbe i Śnieżka-Ukraina). Spółka prezentuje je w odrębnej linii rachunku zysków i strat, w ramach zysku z działalności operacyjnej („Przychody z dywidend”) – nie w wyniku na działalności finansowej.