Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

FFiL Śnieżka SA nieprzerwanie od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych wypłaca dywidendę.

31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka SA podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie 31 544 tys. PLN. Dniem dywidendy był 15 czerwca 2022 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła 1 sierpnia 2022 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na 31 maja 2022 roku wynosiła 12 617 778 sztuk.

Dywidenda
(z zysku za rok)
Dywidenda na akcję
(w PLN)
Wysokość dywidendy
(w tys. PLN)
2021 2,5 31 544
2020 3,6 45 424
2019 2,6 32 806
2018 2,6 32 806
2017 2,2 27 759
2016 3,2 40 377
2015 3,15 39 746
2014 3,1 39 115
2013 2,5 31 545
2012 2,5 31 545
2011 1,35 17 034
2010 1,7 23 036
2009 1,6 21 686
2008 1,35 18 297
2007 1,1 15 235
2006 1 13 850
2005 0,44 6 248
2004 0,42 5 964
2003 0,35 4 970
478 987

Akcje Spółki wchodzą w skład indeksu dywidendowego WIGdiv. Indeks ten obejmuje spółki, które na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy. WIGdiv jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.