Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Akcje i akcjonariat

Na 31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy FFiL Śnieżka SA składał się z 12 617 778 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. W 2022 roku kapitał zakładowy Spółki nie ulegał zmianie.

Na kapitał zakładowy Spółki składają się następujące serie akcji:

grafiki_akcje grafiki_akcje

Akcje serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na walnym zgromadzeniu.

Ponadto, zgodnie ze Statutem Spółki – akcje serii A dają prawo do wyboru trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ten sposób, że na każde 30 000 akcji przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A, na każde pozostałe 20 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na 14 marca 2023 roku posiadaczami akcji serii A i B byli:

Posiadacze akcji serii A Liczba posiadanych akcji (w szt.)
Stanisław Cymbor 33 334
Jerzy Pater 33 333
Piotr Mikrut 16 667
Rafał Mikrut 16 666
Posiadacze akcji serii B Liczba posiadanych akcji (w szt.)
Stanisław Cymbor 133 333
Jerzy Pater 133 334
Piotr Mikrut 133 333

Akcje wszystkich serii mają jednakowe prawa co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

W FFiL Śnieżka SA nie występują ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu.

Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Spółki dotyczą posiadaczy akcji imiennych uprzywilejowanych FFiL Śnieżka SA. Zbycie pod jakimkolwiek tytułem prawnym akcji imiennych uprzywilejowanych lub ich zamiana na akcje na okaziciela, wymaga wcześniejszego złożenia wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przez akcjonariusza zainteresowanego zbyciem lub zamianą na akcje na okaziciela oferty nabycia akcji.

Podjęcie decyzji o emisji lub wykupie akcji wymaga zgody walnego zgromadzenia Spółki.

W Spółce w 2022 roku nie funkcjonowały programy akcji pracowniczych.

Akcje Spółki w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Na 14 marca 2023 roku stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawiał się następująco:

Osoby zarządzające Liczba posiadanych akcji (w szt.)
Piotr Mikrut 1 270 833
Witold Waśko 198
Osoby nadzorujące Liczba posiadanych akcji (w szt.)
Stanisław Cymbor 2 541 667
Jerzy Pater 2 541 667
Rafał Mikrut 1 270 833

W okresie od dnia przekazania do publicznej wiadomości ostatniego raportu okresowego (za III kwartał 2022 roku), tj. 17 listopada 2022 roku, nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące.

Struktura własności znacznych pakietów akcji Spółki

Na dzień publikacji Sprawozdania znaczącymi akcjonariuszami FFiL Śnieżka SA, posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, były następujące osoby i podmioty:

Liczba
posiadanych akcji
(w szt.)
Udział w kapitale zakładowym
(w %)
Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu
(w %)
Jerzy Pater* 2 541 667 20,14 3 208 335 21,95
w tym bezpośrednio 166 667 1,32 833 335 5,7
Stanisław Cymbor** 2 541 667 20,14 3 208 335 21,95
w tym bezpośrednio 166 667 1,32 833 335 5,7
Piotr Mikrut 1 270 833 10,07 1 870 833 12,8
Rafał Mikrut 1 270 833 10,07 1 337 497 9,15
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska 1 816 307 14,39 1 816 307 12,43
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Nationale-Nederlanden 1 185 323 9,39 1 185 323 8,11
*Jerzy Pater posiada akcje Spółki pośrednio poprzez spółkę PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. (PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. posiada akcje emitenta w liczbie 2 375 000 sztuk, co daje 18,82% udziału w kapitale zakładowym i 16,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).
** Stanisław Cymbor posiada akcje Spółki pośrednio poprzez spółkę PPHU Iwona i Stanisław Cymbor Sp. z o.o. (PPHU Iwona i Stanisław Cymbor Sp. z o.o. posiada akcje emitenta w liczbie 2 375 000 sztuk, co daje 18,82% udziału w kapitale zakładowym i 16,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

W okresie od 17 listopada 2022 roku, czyli przekazania do publicznej wiadomości ostatniego raportu okresowego, tj. raportu za III kwartał 2022 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę nastąpiła jedna zmiana w strukturze znacznych pakietów wyemitowanych przez nią akcji. 5 stycznia 2023 roku Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska OFE i Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, poinformowało, że w wyniku połączenia ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., zarządzającym Drugim Allianz Polska OFE, łączny udział Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 1 816 307 akcji czyli 14,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 1 816 307 głosów stanowiących 12,43% udziału w ogólnej liczbie głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Spółka poinformowała o zmianie w strukturze znacznych pakietów akcji raportami bieżącymi nr 1/2023 oraz nr 1/2023/KOR.