Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Surowce i waluty

Surowce

Rok 2022 charakteryzował się znacznym wzrostem cen zarówno surowców używanych w produkcji farb, jak i opakowań. W I półroczu 2022 roku wzrost ten miał miejsce w większości grup surowców, takich jak: biele, dyspersje, żywice ftalowe, pigmenty, rozpuszczalniki, wypełniacze i węglany wapnia. Zwiększyły się również ceny opakowań: plastikowych, metalowych i papierowych. W II połowie roku ceny zaczęły się stabilizować, niemniej w ostatnich miesiącach 2022 roku powróciły do trendu wzrostowego ze względu na podwyżki cen energii elektrycznej.

Do wzrostów cen surowców i opakowań w 2022 roku przyczyniły się zmiany kursów EUR/PLN oraz USD/PLN, a także gwałtowne wzrosty cen energii elektrycznej i gazu. Ponadto sytuacja geopolityczna destabilizuje niektóre grupy surowcowe oraz łańcuchy dostaw w Europie i na świecie.

W 2022 roku miały miejsce krótkotrwałe ograniczenia dostępu do niektórych pozycji zakupowych. Na ciągłość dostaw surowców do spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka wpływały również i w dalszym ciągu mogą wpływać utrudnienia na granicach białoruskiej i ukraińskiej.

Na koniec 2022 roku nie odnotowano innych znaczących zdarzeń lub zagrożeń w obszarze zakupów, mających istotny wpływ na zapewnienie ciągłości dostaw surowców.

Zmiany kursów walut kluczowych dla Grupy

W 2022 roku złoty osłabiał się względem głównych walut. Średni kurs NBP europejskiej waluty w 2022 roku wyniósł 4,691 zł, podczas gdy w 2021 roku wynosił 4,57 zł. Kurs EUR/PLN w raportowanym okresie wahał się w granicach od 4,49 do 4,96 zł. Deprecjacja złotego względem euro liczona na bazie kursu z krańcowych dat analizowanego okresu wyniosła 2,0% (przy kursie z końca roku 2022 na poziomie 4,69 zł), przy stosunkowo niskim współczynniku zmienności notowań (1,9%), liczonym na bazie odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej.

1. Wskazano w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (z wyjątkiem hrywny ukraińskiej).

W 2022 roku złoty istotnie osłabił się wobec dolara amerykańskiego. Średni kurs USD w 2022 roku wyniósł 4,46 zł, podczas gdy w 2021 roku wynosił 3,86 zł. Kurs USD/PLN w raportowanym okresie wahał się w granicach od ok. 3,92 do 5,04 zł (max vs min = 128%).

Deprecjacja złotego wobec dolara amerykańskiego liczona na bazie kursu z krańcowych dat analizowanego okresu wyniosła 8,4% (przy kursie z końca roku 2022 na poziomie 4,40 zł), przy stosunkowo wysokim współczynniku zmienności notowań (6,3%).

Wycenę polskiego złotego w trakcie raportowanego okresu determinowały zarówno czynniki zewnętrzne – między innymi: wojna w Ukrainie, globalny wzrost presji inflacyjnej, polityka stóp procentowych czołowych banków centralnych – jak i wewnętrzne, m.in. kolejne decyzje RPP w sprawie wysokości stóp procentowych czy negocjacje z Unią Europejską w zakresie uruchomienia Krajowego Programu Odbudowy.

Do połowy 2022 roku kurs forinta węgierskiego był w trendzie osłabiania się w stosunku do polskiej waluty, odnotowując jednocześnie po drodze istotne wahania. W drugiej połowie roku węgierska waluta również się osłabiała, jednak mniej dynamicznie. Średni kurs 100 HUF w 2022 roku wyniósł 1,20 zł, podczas gdy w 2021 roku wynosił 1,27 zł. Kurs 100 HUF/PLN w raportowanym okresie wahał się w granicach od ok. 1,12 do 1,29 zł (max vs min = 115%). Aprecjacja złotego względem forinta liczona na bazie kursu z krańcowych dat analizowanego okresu wyniosła 6,0% (przy kursie z końca roku 2022 na poziomie 1,17 zł), przy współczynniku zmienności notowań na poziomie (4,0%).

W 2022 roku, ze względu na nadzwyczajną sytuację na rynku ukraińskim, Grupa wprowadziła zmianę zasad dotyczącą przeliczania sprawozdań finansowych spółki Śnieżka-Ukraina, dla której walutą funkcjonalną jest hrywna ukraińska (UAH).

Z uwagi na zamrożenie kursu UAH przez Narodowy Bank Polski Grupa przyjęła na 31 grudnia
2022 roku jako kurs zamknięcia kurs ustalony przez Narodowy Bank Ukrainy, po którym Grupa prowadzi wymianę UAH na PLN, czyli 1 UAH = 0,1205 PLN.

Polityka, jaką Grupa stosuje przy przeliczaniu pozycji wyrażonych w walucie obcej, opisana jest w punkcie 2.4.6 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.