Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Inwestycje w 2022 r.

Inwestycje

W 2022 roku łączne nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Śnieżka wyniosły 53 493 tys. PLN – w tym leasing 11 418 tys. PLN – i były o 55,9% (67 751 tys. PLN) niższe w stosunku do roku poprzedniego. Równocześnie poziom wydatków był na zbliżonym poziomie do szacunków zaprezentowanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2021 rok (tj. kwoty ok. 55 mln zł).

Działania inwestycyjne prowadzone w Grupie Kapitałowej Śnieżka w 2022 roku były kontynuacją założeń w tym zakresie z lat poprzednich. Realizacja poszczególnych zadań przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym, z pewnymi korektami wynikającymi z bieżących potrzeb Grupy bądź koniecznością dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia zewnętrznego.

Inwestycje przeprowadzone przez Grupę w 2022 roku były skoncentrowane przede wszystkim na:

 • automatyzacji i poprawie efektywności procesów logistycznych,
 • utrzymaniu na wysokim poziomie mocy produkcyjnych oraz wydajności linii produkcyjnych,
 • cyfrowej transformacji w celu podniesienia efektywności biznesowej,
 • rozwoju infrastruktury dla badań i rozwoju oraz kontroli jakości,
 • optymalizacji kosztów wytwarzania.

Źródłem finansowania inwestycji realizowanych przez Grupę były przede wszystkim środki własne oraz kredyty bankowe.

Przeważającą część wydatków inwestycyjnych Grupy stanowiły nakłady na cele rozwojowe realizowane przez FFiL Śnieżka SA. Łączne nakłady na inwestycje w Spółce wyniosły 44 774 tys. PLN – w tym leasing 11 418 tys. PLN – i były o 58,9% (64 112 tys. PLN) niższe niż rok wcześniej. Inwestycje koncentrowały się przede wszystkim w obszarze logistycznym i były związane z kontynuacją prac w Centrum Logistycznym w Zawadzie.

W 2022 roku w Spółce, między innymi:

 • zrealizowano kolejne, niezbędne prace budowlane w Centrum Logistycznym (w obrębie budynku i w zakresie zagospodarowania terenu) – po oddaniu do użytkowania I etapu inwestycji (logistyczno-magazynowego) z początkiem roku;
 • zrealizowano i oddano do użytkowania na terenie Centrum Logistycznego Grupy Śnieżka zautomatyzowane gniazda owijania i etykietowania palet;
 • dostarczono i przekazano do eksploatacji w Centrum Logistycznym nowe manualne wózki widłowe oraz autonomiczne wózki widłowe AGV;
 • prowadzono modernizacje i optymalizacje linii produkcyjnych farb wodnych na Wydziałach w Lubzinie i Pustkowie;
 • wdrożono nowe oraz rozbudowano już posiadane oprogramowanie informatyczne w ramach projektu cyfrowej transformacji;
 • zmodernizowano bazę wyposażenia w obszarze badawczo-rozwojowym i kontroli jakości;
 • uzupełniono flotę środków transportu.

W 2022 roku w:

 • Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. m.in. zakupiono wyposażenie sklepów oraz rozbudowano obszar
 • IT w ramach projektu transformacji cyfrowej,
 • Poli-Farbe Vegyipari Kft. m.in. zakupiono wyposażenie sklepów, rozbudowano obszar magazynowania surowców, zmodernizowano część budynków i uzupełniono flotę środków transportu,
 • Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. m.in. zmodernizowano system ważenia samochodów, rozbudowano obszar IT w zakresie Cybersecurity (interaktywne szkolenia).

Zarząd FFiL Śnieżka SA zakłada zgodną z planem realizację zamierzeń inwestycyjnych Grupy oraz Spółki na 2023 rok.  Będą one skupione na: budowie instalacji odnawialnych źródeł energii, rozbudowie i modernizacji linii produkcyjnych oraz rozbudowie systemów informatycznych w ramach kontynuacji projektu cyfrowej transformacji.

Środki własne oraz podpisane umowy kredytowe z bankami pozwalają na bezpieczne sfinansowanie zaplanowanych na 2023 rok inwestycji. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w Grupie w tym okresie może wynieść ok. 42 mln PLN.

Jednocześnie, w związku z niepewną i wymagającą sytuacją na rynkach oraz trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie, Zarząd nie wyklucza podjęcia działań wzmacniających płynność finansową poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka i czasowego ograniczenia wydatków nie związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną.

Najistotniejsze umowy

Umowy kredytowe

W 2022 roku Grupa Śnieżka zawarła (lub aneksowała) umowy kredytowe mające znaczący wpływ dla jej bieżącej struktury finansowania.

Spółka zawarła umowy (lub aneksy do umów) z trzema bankami, które dotychczas finansowały jej bieżącą działalność gospodarczą, z ING Bank Śląski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. Celem podpisania tych umów jest finansowanie bieżących potrzeb Śnieżki S.A. oraz polskich spółek zależnych, związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Umowy i aneksy do umów zostały podpisane w dniu 22 grudnia 2022 roku.

W wyniku zawarcia w/w umów została zmodyfikowana struktura finansowania bieżącej działalności gospodarczej, poprzez podział na finasowanie długoterminowe w postaci nieodnawialnych kredytów udostępnianych na początku okresu kredytowania i spłacanych kwartalnie oraz finansowanie krótkoterminowe w postaci dostępności odnawialnych kredytów obrotowych.

W przypadku, gdy stronami umów kredytowych są spółki zależne Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o., Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. bądź obie te spółki, zobowiązania z nich wynikające mają charakter solidarny.

Umowy i aneksy zawarte w 2022 roku przez Grupę to:

Przedmiotem aneksu jest:

 • uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 50 milionów złotych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Śnieżki S.A., a w ramach tego kredytu uruchomione zostały sublimity dla spółki zależnej Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o. w wysokości 10 milionów złotych oraz dla spółki zależnej RAFIL SA w wysokości 3,5 milionów złotych. Kredyt ten może być udostępniony w walucie PLN, EUR lub HUF; termin spłaty kredytu przypada na 31 grudnia 2027 roku;
 • uruchomienie kredytu nieodnawialnego w kwocie 110 milionów złotych na refinansowanie poniesionych przez Śnieżkę nakładów inwestycyjnych, przy czym w grudniu 2022 roku została uruchomiona kwota 30 milionów złotych, a w styczniu 2023 roku pozostałe 80 milionów złotych; termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na 31 grudnia 2027 roku (raty po 11 milionów złotych spłacane w trzecim i czwartym kwartale każdego roku począwszy od 2023 roku).

W przypadku obu kredytów obowiązuje zmienna stopa procentowa obliczona na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku dla waluty PLN, na bazie stawki EURIBOR 1M oraz marży banku dla waluty EUR i na bazie stawki BUBOR 3M oraz marża banku dla waluty HUF.

Zabezpieczenie kredytów oparte jest na hipotece umownej należącej do Śnieżka S.A. nieruchomości położonej w Zawadzie k. Dębicy, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz wekslach in blanco. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotem umowy jest:

 • uruchomienie kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 50 milionów złotych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Śnieżki S.A., w ramach tego kredytu uruchomione zostały sublimity dla spółki zależnej Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o. w kwocie 10 milionów złotych oraz dla spółki zależnej RAFIL S.A. w kwocie 1 milion złotych; kredyt może być udostępniony w walutach PLN lub EUR; termin spłaty kredytu przypada na 18 grudnia 2027 roku;
 • uruchomienie kredytu nieodnawialnego w kwocie 50 milionów złotych na refinansowanie poniesionych przez Śnieżka S.A. nakładów inwestycyjnych, którego ostateczny termin spłaty przypada na 18 grudnia 2027 roku, przy czym kredyt będzie spłacany w ratach kwartalnych po 2,5 miliona złotych począwszy od pierwszego kwartału 2023 roku.

W przypadku obu kredytów obowiązuje zmienna stopa procentowa obliczona na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku dla waluty PLN, na bazie stawki EURIBOR 1M oraz marży banku dla waluty EUR.

Zabezpieczenie kredytów oparte jest na hipotece umownej należącej do Śnieżka S.A. nieruchomości położonej w Pustkowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastawie rejestrowym na środkach trwałych, wekslach in blanco. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Przedmiotem umów jest:

 • kredyt obrotowy odnawialny w kwocie 60 milionów złotych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Śnieżki S.A., w ramach tego kredytu uruchomiony został sublimit dla spółki zależnej Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o. w wysokości 10 milionów złotych; kredyt może być udostępniony w walutach PLN, EUR lub USD; termin spłaty kredytu przypada na 21 grudnia 2027 roku;
 • kredyt nieodnawialny w kwocie 60 milionów złotych na refinansowanie poniesionych przez Śnieżka S.A. nakładów inwestycyjnych z terminem ostatecznej spłaty na 22 grudnia 2027 roku, przy czym kredyt będzie spłacany w ratach po 6 milionów złotych w każdym trzecim i czwartym kwartale począwszy od 2023 roku.

Dla obu kredytów obowiązuje zmienna stopa procentowa obliczona na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku dla waluty PLN, na bazie stawki EURIBOR 1M oraz marży banku dla waluty EUR, na bazie stawki SOFR oraz marży banku dla waluty USD.

Zabezpieczenie kredytów oparte jest na hipotekach umownych należących do Śnieżki S.A. nieruchomościach położonych w Lubzinie i w Brzeźnicy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastawie rejestrowym na wyrobach gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, wekslach in blanco. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowy kredytowe z BNP Paribas Bank Polska S.A. są powiązane z mierzalnymi czynnikami zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainability-Linked Loan). Przewidują korektę marży kredytowej, w przypadku spełnienia przez Grupę Śnieżka wskazanych w umowach kluczowych wskaźników efektywności w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG).

Spółka informowała o zawarciu wymienionych powyżej umów kredytowych lub aneksowaniu obowiązujących umów w raporcie nr 15/2022 z 22 grudnia 2022 roku.

Umowy ubezpieczenia

W 2022 roku Spółka podpisała następujące umowy ubezpieczenia znaczące dla jej działalności:

Spółka Instytucja Przedmiot umowy Okres umowy
FFiL Śnieżka SA PZU Ubezpieczenie mienia (budynków, środków obrotowych, maszyn i urządzeń) i od utraty zysku 1.10.2022 – 30.09.2023
FFiL Śnieżka SA PZU Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 1.10.2022 – 30.09.2023
FFiL Śnieżka SA Chubb European Group Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 1.10.2022 – 30.09.2023
FFiL Śnieżka SA Chubb European Group Ubezpieczenie D&O członków organów spółki 16.09.2022 – 30.09.2023
Śnieżka ToC PZU Ubezpieczenie mienia (maszyny i urządzenia) 1.10.2022 – 30.09.2023
Śnieżka ToC PZU Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 1.10.2022 – 30.09.2023
Śnieżka ToC Chubb European Group Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 1.10.2022 – 30.09.2023
Śnieżka ToC Chubb European Group Ubezpieczenie D&O członków organów spółki 16.09.2022 – 30.09.2023
Śnieżka ToC KUKE Ubezpieczenie należności na rynkach eksportowych Umowa cały czas odnawiana
Poli-Farbe PZU Ubezpieczenie mienia (budynków, środków obrotowych, maszyn i urządzeń) i od utraty zysku 1.10.2022 – 30.09.2023
Poli-Farbe PZU Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 1.10.2022 – 30.09.2023
Poli-Farbe Chubb European Group Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 1.10.2022 – 30.09.2023
Poli-Farbe Chubb European Group Ubezpieczenie D&O członków organów spółki 16.09.2022 – 30.09.2023
Śnieżka-Ukraina PZU Ubezpieczenie mienia (budynków, środków obrotowych, maszyn i urządzeń) 15.10.2022 – 14.10.2023

Także pozostałe spółki z Grupy (tj. Śnieżka-BelPol oraz Rafil) posiadają umowy ubezpieczenia, których przedmiotem jest ubezpieczenie mienia (maszyn i urządzeń) oraz ubezpieczenia OC.

Umowy zawarte po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym Spółka nie zawarła żadnych istotnych umów.