Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Zgodność z Taksonomią

Taksonomia to narzędzie klasyfikacyjne, które ma pomagać inwestorom, instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom podejmować świadome decyzje inwestycyjne dotyczące działalności gospodarczej przyjaznej dla środowiska.

W efekcie Taksonomia to podstawowy element systemu klasyfikacji działalności – w podziale na zrównoważoną, i nie kwalifikującej się jako zrównoważona. Ustanowienie ww. systemu i kryteriów klasyfikacji ma na celu realizację strategii rozwoju „Europejski Zielony Ład” – w tym przejścia na bezpieczną, neutralną dla klimatu, odporną na zmiany klimatu i bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Taksonomii Grupa w raporcie rocznym jest zobowiązana ujawnić:

 • udział procentowy obrotu pochodzący z produktów lub usług związanych z działalnością zrównoważoną środowiskowo,
 • udział procentowy nakładów inwestycyjnych (CapEx) odpowiadający aktywom lub procesom związanym z działalnością zrównoważoną środowiskowo,
 • udział procentowy wydatków operacyjnych (OpEx) odpowiadający aktywom lub procesom związanym z działalnością zrównoważoną środowiskowo.

Aby stwierdzić, czy działalność jest zrównoważona środowiskowo, należy zbadać, czy spełnia ona wszystkie cztery poniższe przesłanki:

 • wnoszenia przez działalność istotnego wkładu w realizację co najmniej jednego celu środowiskowego,
 • niewyrządzania przez działalność poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych,
 • prowadzenia działalności zgodnie z Minimalnymi Gwarancjami,
 • spełnienia Technicznych Kryteriów Kwalifikacji (TKK).

Cele środowiskowe, o których mowa powyżej, to:

łagodzenie zmian klimatu,

adaptacja do zmian klimatu,

zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,

ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Proces badania zgodności z Taksonomią polegał na:

 1. Identyfikacji – przeglądzie działalności prowadzonej przez Grupę i ustaleniu, czy jakiś rodzaj działalności w obrocie, nakładach inwestycyjnych czy wydatkach operacyjnych kwalifikuje się do systematyki. Grupa do identyfikacji rodzajów działalności wykorzystała ich opisy zawarty w załącznikach do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139, i porównała je do faktycznie prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości, korzystano pomocniczo z systematyki NACE.
 2. Alokacji – przypisaniu do poszczególnych zidentyfikowanych w pierwszym etapie działalności wartości obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków Zasady przypisania opisane są w pkt. 3.6.4. Zasady rachunkowości.
 3. Weryfikacji – Grupa dla zidentyfikowanych rodzajów działalności przeprowadziła badanie kryteriów istotnego wkładu i niewyrządzania poważnych szkód z wykorzystaniem TKK określonych w załącznikach do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139. Szczegóły oceny są opisane w pkt. 3.6.2. Weryfikacja zgodności z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji. W tym etapie przeprowadzona została również ocena, czy spełnione są Minimalne Gwarancje. Szczegóły oceny są przedstawione w pkt. 3.6.3.
 4. Kalkulacji – Grupa na podstawie informacji uzyskanych podczas procesu badania zgodności z Taksonomią przygotowała tabele zawierające wymagane informacje oraz opracowała informacje uzupełniające, zgodnie z wymogami załączników I i II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178.

W procesie uczestniczyli przedstawicie obszarów odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje działalności, a także przedstawiciele obszarów odpowiedzialnych za finanse.

Weryfikacja zgodności z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji (TKK)

Grupa przeprowadziła weryfikację zgodności z Technicznymi Kryteriami Kwalifikacji dla wybranych rodzajów działalności kwalifikujących się do systematyki. Przeanalizowano poszczególne kryteria istotnego wkładu i niewyrządzania poważnych szkód oraz sprawdzono, w jakim stopniu dany rodzaj działalności zgodny jest z TKK określonymi w aneksach I i II do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139, rozszerzonego Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2022/1214.

Grupa realizuje przychody głównie ze sprzedaży wyrobów (własne wyprodukowane produkty), towarów, materiałów i usług. Działalność ta nie jest ujęta w systematyce w zakresie załączników I i II do aktu delegowanego w sprawie klimatu (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139).

Grupa spodziewa się, że działalność ta będzie ujęta w systematyce w ramach kolejnych aktów delegowanych, które powinny być wydane przez Komisję Europejską do Rozporządzenie 2020/852.

121 121

Weryfikacja zgodności z Minimalnymi Gwarancjami

Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2020/852: „Minimalnymi gwarancjami, o których mowa w art. 3 lit. c), są procedury stosowane przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, które mają zapewnić przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej karcie praw człowieka”.

Weryfikacja zgodności z Minimalnymi Gwarancjami została przeprowadzone w Grupie zgodnie z rekomendacjami zamieszczonymi w Final Report on Minimum Safeguards autorstwa Platformy
ds. Zrównoważonych Finansów:

 • w pierwszym etapie oceny sprawdzono, czy Grupa zaimplementowała oraz raportuje w zakresie przyjętych procedur należytej staranności, przede wszystkim w zakresie poszanowania praw człowieka, praw pracowniczych, korupcji, opodatkowania i uczciwej konkurencji.

Weryfikacja zgodności odbyła się z użyciem narzędzia do oceny zgodności wykorzystującego metodykę oceny proponowaną przez Platformę ds. Zrównoważonych Finansów: World Benchmark Alliance Core UNGP Indicators. W wyniku przeprowadzonej analizy określono, że w organizacji funkcjonuje kompletny proces należytej staranności wypełniający założenia wytycznych.

 • w kolejnym etapie zweryfikowano, czy Grupa w przeszłości nie dopuściła się poważnych lub systematycznych naruszeń praw człowieka. Wszelkie incydentalne naruszenia praw człowieka powinny być odpowiednio zaadresowane, np. poprzez wypłatę odszkodowań poszkodowanym, oraz powinny prowadzić do wprowadzenia odpowiednich środków naprawczych zapobiegających podobnym naruszeniom w przyszłości.

Weryfikacja wykazała brak zgłoszeń w stosunku do Grupy.

Zasady rachunkowości

Aby zaprezentować odsetek obrotu, nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i wydatków operacyjnych (OPEX), jakie kwalifikuja się do systematyki Grupa zastosowały następujące zasady:

 • Obrót – podstawę stanowiły całkowite przychody Grupy w 2022 roku, ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody ze sprzedaży” (opisane w nocie 3.2.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Tak obliczony obrót stanowi mianownik pozwalający obliczyć wskaźniki działalności kwalifikujące się do systematyki w podziale na działalność zrównoważoną środowiskowo oraz działalność niezrównoważoną środowiskowo. W liczniku wskaźników powinny być zaprezentowane przychody z działalności kwalifikującej się do systematyk w podziale na działalność zwównowążoną i niezrównoważoną środowiskowo.

Grupa realizuje przychody głównie ze sprzedaży wyrobów (własne wyprodukowane produkty), towarów, materiałów i usług.

 • Nakłady inwestycyjne (CAPEX) – podstawę stanowiły nakłady inwestycyjne w Grupie, ujęte w całości w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe” i opisane w nocie nr 3.8 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Nakłady te stanowią mianownik pozwalający obliczyć wskaźniki działalności kwalifikujące się do systematyki w podziale na działalność zrównoważoną środowiskowo oraz działalność niezrównoważoną środowiskowo. W liczniku wskaźników ujawnia tę część CAPEX, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujacej się do systematyk w podziale na działalność zrównoważoną i niezrównoważoną środowiskowo.
 • Wydatki opearcyjne (OPEX) – podstawę stanowiły wszelkie koszty nieskapitalizowane obejmujące: koszty służące bieżącej obsłudze aktywów Grupy i utrzymaniu ich w należytej kondycji. Do tych kosztów zostały zaliczone m.in. koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie i naprawy, koszty napraw i remontów urządzeń, przeglądów, koszty sprzątania, koszty ochrony przeciwpożarowej oraz koszty ochrony budynków. Suma tych kosztów stanowi mianownik pozwalający obliczyć wskaźniki działalności kwalifikujące się do systematyki w podziale na działalność zrównoważoną środowiskowo oraz działalność niezrównoważoną środowiskowo. W liczniku wskaźników ujawnia tę część kosztów OPEX, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujacej się do systematyk w podziale na działalność zrównoważoną i niezrównoważoną środowiskowo.

Pozostałe informacje

Dane wykorzystane do obliczeń pochodzą z systemów finansowo-księgowych poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Grupa ujawnia w raporcie za 2022 rok po raz pierwszy udział działalności zgodnej z systematyką. Drugi raz natomiast ujawnia udział działalności kwalifikujacej się do systematyki. Ujawnienie dotyczy okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządzania poważnych szkód”
Działalność gospodarcza Kod lub kody Obrót Udział procentowy obrotu Łagodzenie zmian
klimatu
Adaptacja do
zmian klimatu
Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu
zamkniętym
Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna
i ekosystem
Łagodzenie zmian
klimatu
Adaptacja do
zmian klimatu
Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu
zamkniętym
Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna
i ekosystem
Minimalne gwarancje Udział procentowy obrotu zgodnie z systematyką,
rok 2022
Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką,
rok 2021
Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria (działalność na rzecz przejścia)
tys. PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N Procent Procent E T
A. DZIAŁALNOŚC KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnie z systematyką) (A.1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% nd
Obrót z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% nd
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 0%
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 0% 0% nd
RAZEM (A.1 + A.2) 0% 0% nd
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Obrót z tyt. działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 791 686 100,0%
RAZEM (A + B) 791 686 100,0%

Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządzania poważnych szkód”
Działalność gospodarcza Kod lub kody Obrót Udział procentowy obrotu Łagodzenie zmian
klimatu
Adaptacja do
zmian klimatu
Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu
zamkniętym
Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna
i ekosystem
Łagodzenie zmian
klimatu
Adaptacja do
zmian klimatu
Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu
zamkniętym
Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna
i ekosystem
Minimalne gwarancje Udział procentowy obrotu zgodnie z systematyką,
rok 2022
Udział procentowy obrotu zgodnego z systematyką,
rok 2021
Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria (działalność na rzecz przejścia)
tys. PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N Procent Procent E T
A. DZIAŁALNOŚC KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
Obrót ze zrównoważonej środowiskowo działalności (zgodnie z systematyką) (A.1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% nd
Obrót z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% nd
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 0%
Obrót z działalności kwalifikującej się do systematyki ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 0% 0% nd
RAZEM (A.1 + A.2) 0% 0% nd
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Obrót z tyt. działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 510 920 100,0%
RAZEM (A + B) 510 920 100,0%

W wyniku przeprowadzonej analizy na poziomie Grupy i Spółki nie zidentyfikowano żadnych kategorii przychodów osiąganych przez Grupę lub Spółkę w 2022 roku, które kwalifikowałyby się do systematyki ujętej w załączniku I do aktu delegowanego w sprawie klimatu.

Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód”
Działalność gospodarcza Kod
lub
kody
Nakłady
inwestycyjne
Udział
procentowy
nakładów
inwestycyjnych
Łagodzenie
zmian
klimatu
Adaptacja
do
zmian
klimatu
Zasoby
wodne i
morskie
Gospodarka
o
obiegu
zamkniętym
Zanieczyszczenie Różnorodność
biologiczna
i ekosystemy
Łagodzenie
zmian
klimatu
Adaptacja
do
zmian
klimatu
Zasoby wodne i morskie Gospodarka
o
obiegu
zamkniętym
Zanieczyszczenie Różnorodność
biologiczna
i
ekosystemy
Minimalne
gwarancje
Udział
procentowy
nakładów
inwestycyjnych
zgodnych z
systematyką,
rok 2022
Udział
procentowy
nakładów
inwestycyjnych
zgodnych z
systematyką,
rok 2021
Kategoria
(działalność
wspomagająca)
Kategoria
(działalność
na rzecz
przejścia)
tys. PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N Procent Procent E T
A. DZIAŁALNOŚC KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
Montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku 7.5 801 1,5% 1,5% 0% 0% 0% 0% 0% T T nd nd nd nd T 1,5% nd E
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 801 1,5% 1,5% 0% 0% 0% 0% 0% 1,5% nd
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 6.5 932 1,7%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3 193 0,4%
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 1 125 2.1% 2,1% nd
RAZEM (A.1 + A.2) 1 926 3,6% 3,6% nd
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 54 567 96,4%
RAZEM (A + B) 53 943 100,0%

Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód”
Działalność gospodarcza Kod lub kody Nakłady inwestycyjne Udział procentowy nakładów inwestycyjnych Łagodzenie zmian
klimatu
Adaptacja do
zmian klimatu
Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu
zamkniętym
Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna
i ekosystemy
Łagodzenie zmian
klimatu
Adaptacja do
zmian klimatu
Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu
zamkniętym
Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna
i ekosystemy
Minimalne gwarancje Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką,
rok 2022
Udział procentowy nakładów inwestycyjnych zgodnych z systematyką,
rok 2021
Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria (działalność na rzecz przejścia)
tys. PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N Procent Procent E T
A. DZIAŁALNOŚC KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1 Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
Montaż, konserwacja i naprawa instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku 7.5 801 1,6% 1,6% 0% 0% 0% 0% 0% T T nd nd nd nd T 1,6% nd E
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) (A.1) 801 1,6% 1,6% 0% 0% 0% 0% 0% 1,5% nd
A.2 Działalność kwalifikująca się do systematyki ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 6.5 467 0,9%
Montaż, konserwacja i naprawa sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną 7.3 112 0,2%
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) 579 1,1% 1,1% nd
RAZEM (A.1 + A.2) 1 379 2,7% 2,7% nd
B. DZIAŁALNOŚĆ NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
Nakłady inwestycyjne z tytułu działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 49 440 97,3%
RAZEM (A + B) 53 820 100,0%

W ramach badania zgodności z Taksonomią przeanalizowano wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2022 roku w Grupie Kapitałowej i w Spółce. W oparciu o kwalifikację istotności wkładu w cele środowiskowe, techniczne kryteria kwalifikacji oraz zasadę nieczynienia poważnych szkód, inwestycje podzielono na trzy grupy.

Pierwszą stanowią działania inwestycyjne kwalifikujące się do systematyki i będące zgodne z systematyką (działalność zrównoważona) – zaliczono tutaj działalność polegającą na montażu, konserwacji i naprawie instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku. Nakłady w tej grupie stanowią 1,5% wszystkich nakładów inwestycyjnych Grupy oraz 1,6% wszystkich nakładów inwestycyjnych Spółki.

Drugą grupę stanowią działania inwestycyjne kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z systematyką – zaliczono tutaj działalność polegającą na montażu, konserwacji i naprawie sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną oraz działalność w obszarze transportu motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi. Nakłady w tej grupie stanowią 2,1% wszystkich nakładów inwestycyjnych Grupy oraz 1,1% wszystkich nakładów inwestycyjnych Spółki.

Do trzeciej grupy zakwalifikowano wszystkie pozostałe działania inwestycyjne, czyli te, które nie kwalifikują się do systematyki.

Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód”
Działalność gospodarcza Kod lub kody Koszty operacyjne Udział procentowy wydatków operacyjnych Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok 2022 Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok 2021 Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”)
tys. PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N Procent Procent E T
A. DZIAŁALNOŚC KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
Montaż, konserwację lub naprawę sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną. 7.3. 138,264 0,9% 0,9% 0% 0% 0% 0% 0% T T nd. nd. nd. nd. T 0,9% nd. E
A.2. Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Wydatki operacyjne z tytułu działalności kwalifikującej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) – zł 0%
Razem (A.1+A.2) 138 0,9% % %
B. Działalność nie kwalifikująca się do systematyki
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 14 935  99,1%
Razem (A+B) 15 073 100,00%

Kryteria dotyczące istotnego wkładu Kryteria dotyczące zasady
„nie wyrządza poważnych szkód”
Działalność gospodarcza Kod lub kody Koszty operacyjne Udział procentowy wydatków operacyjnych Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Łagodzenie zmian klimatu Adaptacja do zmian klimatu Zasoby wodne i morskie Gospodarka o obiegu zamkniętym Zanieczyszczenie Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimalne gwarancje Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok 2022 Udział procentowy wydatków operacyjnych zgodnych z systematyką, rok 2021 Kategoria (działalność wspomagająca) Kategoria („działalność na rzecz przejścia”)
tys. PLN % % % % % % % T/N T/N T/N T/N T/N T/N T/N Procent Procent E T
A. DZIAŁALNOŚC KWALIFIKUJĄCA SIĘ DO SYSTEMATYKI
A.1. Rodzaje działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodna z systematyką)
Montaż, konserwację lub naprawę sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną. 7.3. 138,264 1,5% 1,5% 0% 0% 0% 0% 0% T T nd. nd. nd. nd. T 1,5% nd E
A.2. Działalność kwalifikująca się do systematyki, ale niezrównoważona środowiskowo (działalność niezgodna z systematyką)
Wydatki operacyjne z tytułu działalności kwalifikujacej się do systematyki, ale niezrównoważonej środowiskowo (działalności niezgodnej z systematyką) (A.2) – zł 0%
Razem (A.1+A.2) 138 1,5% % %
B. Działalność nie kwalifikująca się do systematyki
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki (B) 8 930 98,5%
Razem (A+B) 9 068 100,00%

W ramach badania zgodności z Taksonomią przeanalizowano wydatki operacyjne realizowane w 2022 roku w Grupie Kapitałowej i w Spółce. W oparciu o kwalifikację istotności wkładu w cele środowiskowe, techniczne kryteria kwalifikacji oraz zasadę nieczynienia poważnych szkód, wydatki podzielono na trzy grupy.

Pierwszą stanowią wydatki operacyjne kwalifikujące się do systematyki i będące zgodne z systematyką (działalność zrównoważona) – zaliczono tutaj montaż, konserwację lub naprawę sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną. Nakłady w tej grupie stanowią 0,9% wszystkich wydatków operacyjnych Grupy oraz 1,5% wszystkich wydatków operacyjnych Spółki.

Drugą grupę stanowią wydatki operacyjne kwalifikujące się do systematyki, ale niezgodne z systematyką – do tej grupy nie zakwalifikowano wydatków.

Do trzeciej grupy zakwalifikowano wszystkie pozostałe wydatki operacyjne, czyli te, które nie kwalifikują się do systematyki.