Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt mogą mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej Śnieżka. Chcąc przeciwdziałać ryzykom produktowym, Grupa Kapitałowa Śnieżka dąży do ciągłej poprawy jakości programów obowiązujących w różnych obszarach Grupy oraz skupia się na efektywnym wdrażaniu programów badań, rozwoju, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Dodatkowym narzędziem chroniącym przed skutkami niepożądanych wydarzeń jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności za produkt.

Ze względu na złożony proces technologiczny produkcji farb i lakierów, produkt końcowy jest obarczony ryzykiem posiadania wad. Grupa Kapitałowa Śnieżka dąży do wyeliminowania wszelkich wad produktu na każdym etapie jego powstawania – od procesów technologicznych, poprzez zakup najwyższej jakości surowców, spełniających najbardziej rygorystyczne normy, proces produkcyjny realizowany w najwyższym standardzie wraz z towarzyszącą̨ mu kontrolą jakości na każdym etapie produkcji. Również etapy magazynowania i dystrybucji podlegają bardzo rygorystycznym normom wewnętrznym oraz są na bieżąco kontrolowane.

W Spółce obowiązuje procedura postępowania z wyrobami niezgodnymi, w ramach której określone są zasady postępowania z wyrobami niespełniającymi wymaganych parametrów technicznych. Bieżące działania kontroli jakości pozwalają na zachowanie określonych parametrów surowców i wyrobów oraz na niezwłoczne reagowanie w przypadku niezgodności.

Ryzyko związane z procesami produkcyjnymi może negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Wynika ono z takich obszarów jak: jakość procesowa i jakość produktu, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo procesowe i bezpieczeństwo produktu. Mało prawdopodobne scenariusze mogą wiązać się z poważnymi incydentami mającymi duży wpływ na Grupę Kapitałową Śnieżka, powodując ryzyko ciągłości działania i naruszenia reputacji. Grupa Kapitałowa Śnieżka przeprowadza regularne i szczegółowe audyty bezpieczeństwa w ramach wymienionych obszarów, a ponadto prowadzi odpowiedni, wielostopniowy i iteracyjny proces zarządzania procesem opracowania nowego produktu.

Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi intensywną komunikację marketingową, co może powodować ryzyko związane z opracowaniem i opublikowaniem komunikatów (reklam, etc.), które w różnoraki sposób mogą naruszyć najwyższe standardy komunikacji marketingowej, a przez to wywołać uszczerbek na wizerunku firmy. Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi działania zapobiegające potencjalnym naruszeniom najwyższych standardów komunikacji marketingowej, polegające między innymi na starannej weryfikacji wewnętrznej planowanych kampanii reklamowych oraz sprawdzaniu spójności planowanych kampanii pod względem zgodności z wytycznymi opartymi na Kodeksie Etyki Reklamy. W celu zapobiegania takim naruszeniom w Spółce opracowano zasady akceptacji komunikatów marketingowych oraz manual definiujący zasady postępowania w przypadku ewentualnych naruszeń.

Oczekiwania klientów w stosunku do parametrów oferowanych produktów dynamicznie się zwiększają i jest to trend, który można zaobserwować w wielu branżach, spowodowany coraz większą świadomością konsumencką klientów, a także rosnącą zasobnością ich portfeli. Wyzwanie stanowi fakt, iż oczekiwania te rosną niejednokrotnie szybciej niż może temu sprostać proces technologiczny. Dlatego też Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi szereg działań, które umożliwiają wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie jakości i parametrów produktu, a także ich wpływu na środowisko. Te działania to między innymi monitoring oczekiwań klientów w tym zakresie, wewnętrzny system dzielenia się wiedzą pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za technologię produkcji, prowadzenie dialogu z dostawcami w zakresie możliwych potencjalnych rozwiązań i innowacji produktowych przez nich oferowanych, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie opracowywania i testowania nowego wyrobu.

Regulacje prawne Unii Europejskiej, które w jakikolwiek sposób dotykają branży farb i lakierów, są nieustannie zaostrzane i cechuje je coraz większa złożoność. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wyrobów posiadających certyfikaty produktów ekologicznych – przykładowo, aby farba ekologiczna zachowywała przez długi okres zdatność do użycia, potrzebne jest zastosowanie środków biobójczych – naturalne składniki farby sprawiłyby, że farba szybko straciłaby swoje właściwości z powodu naturalnych procesów rozkładu. Jednocześnie przepisy prawne dotyczące parametrów środków biobójczych są coraz bardziej rygorystyczne. Aby zapobiegać temu ryzyku, Grupa prowadzi nieustanny monitoring zmian prawnych mogących mieć wpływ na produkcję oraz prowadzi działania na rzecz dynamicznego dostosowywania do tych zmian procesu technologicznego.

Wszelkie naruszenia etyczne w łańcuchu dostaw, mogą mieć – poprzez powiązanie wizerunkowe – wpływ na wizerunek samej Grupy. Grupa Kapitałowa Śnieżka podjęła działania zmierzające do lepszej weryfikacji standardów etycznych pracy dostawców, tak aby zminimalizować te ryzyka.

Aby minimalizować to ryzyko, w 2022 roku Spółka wdrożyła Kodeks Dostawcy oraz kwestionariusz samooceny dostawców.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 3.3.7 Sprawozdania.