Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Biznesowe i finansowe

Zagadnienia pracownicze

Grupa realizuje strategię biznesową, która przekłada się na konieczność ujednolicania i standaryzacji wielu procesów biznesowych w spółkach zależnych, a tym samym wprowadzania zmian w ich dotychczasowych sposobach działania. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, żeby prowadzone działania były dobrze rozumiane i pozytywnie postrzegane przez pracowników, którzy są kluczowymi interesariuszami Grupy Kapitałowej Śnieżka. Istnieje bowiem ryzyko, że w razie zbyt skąpej, nietransparentnej, a przez to nieskutecznej komunikacji zmian spadną motywacja i zaangażowanie (a więc i efektywność) pracowników, co może doprowadzić do decyzji o rezygnacji z pracy. Konieczne jest więc zapewnienie odpowiedniego poziomu komunikacji i kaskady informacji w całej Grupie oraz wzmacnianie roli przełożonych, którzy będą umieli wytłumaczyć i uzasadnić konieczność wprowadzanych zmian.

Na spadek motywacji i zaangażowania pracowników może też wpływać wiele innych, indywidualnie wartościowanych elementów i sytuacji związanych z pracą, m.in. poczucie utraty sensu pracy, osłabienie więzi społecznych (praca w zespołach rozproszonych), niejasny podział obowiązków, zmniejszenie poczucia przynależności do zespołu i firmy, nasilająca się potrzeba nagradzania i doceniania. Dlatego też Grupa stara się prowadzić taką politykę personalną, która zaspokoi oczekiwania pracowników zarówno w kwestiach finansów i rozwoju indywidualnego, jak i związanych z poczuciem bezpieczeństwa i docenienia, jakością przywództwa przełożonych czy też zadowoleniem z miejsca pracy. Budowanie kultury wysokiego zaangażowania jest jednym z kluczowych elementów obowiązującej strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Liczba oraz czas realizacji prowadzonych w 2022 roku procesów rekrutacyjnych wszystkich kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka potwierdziły braki poszukiwanych przez nią kompetencji na rynku pracy i wyzwania, związane z pozyskiwaniem określonych kwalifikacji pracowniczych, niezbędnych do realizacji założonych celów biznesowych. Problemy z dostępnością kompetentnej kadry są widoczne zarówno na stanowiskach specjalistycznych, wymagających określonej wiedzy, jak również na stanowiskach liniowych, na których wymaga się konkretnych umiejętności technicznych. Na rosnącą konkurencyjność na rynku wpływa wzrost roli pracy zdalnej i elastyczności zatrudnienia, umożliwiających potencjalnym pracownikom podejmowanie pracy w dowolnym miejscu na świecie, co ma znaczenie również w kontekście utrzymania wykwalifikowanej kadry wewnątrz organizacji.

Znaczenie przy wyborze nowego pracodawcy mają także działania z zakresu budowania spójnego, pozytywnego, ale przede wszystkim prawdziwego wizerunku pracodawcy. Do działań, które mają na celu utrzymanie kluczowych osób w organizacji należą m.in. kształtowanie kultury doceniania i feedbacku, możliwość nauki i rozwoju poprzez udział zarówno w projektach wewnętrznych, jak i o międzynarodowym zasięgu, proces rozmów rozwojowych na wszystkich szczeblach organizacji (realizowany w Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC, wdrażany w kluczowych spółkach zagranicznych Grupy), czy planowanie indywidualnego rozwoju pracownika.

Każdy etap cyklu życia pracownika w organizacji (który obejmuje m.in. proces rekrutacji, ofertę rozwoju, rozwiązania IT wspierające codzienną pracę, proces rozmów rozwojowych) odzwierciedla kulturę organizacyjną i wpływa na całościowe doświadczenie pracownika (employee experience). Grupa Śnieżka działa na rzecz tworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy nimi, mają szansę na pełne wykorzystanie swojego potencjału. To celowe działanie firmy na rzecz wykorzystania różnorodnych doświadczeń i punktów widzenia. Identyfikacja odpowiednich kwalifikacji i dbałość o dysponujących nimi pracowników to jeden z kluczowych obszarów przyjętej strategii personalnej.

Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym czy starzenie się społeczeństwa to zmiany zachodzące w wielu krajach europejskich, również w Polsce, Węgrzech, czy w Ukrainie. Zachodzące w społeczeństwach zmiany demograficzne będą stanowić w najbliższym czasie duże wyzwanie dla gospodarek krajów i dla pracodawców. Starzenie się populacji jako pochodna przede wszystkim wzrostu przeciętnej długości życia oraz spadku liczby urodzeń, związane będzie z sukcesywnym zmniejszaniem się liczby osób aktywnych zawodowo oraz z wzrostem nakładów z budżetu państwa na system rent i emerytur oraz inne formy wsparcia i opieki dla osób starszych oferowane w zakresie polityki socjalnej.

Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie oraz starając się przewidzieć ich potencjalny wpływ na swoją działalność, Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi procesy analizy zatrudnienia w długoterminowej perspektywie oraz szacuje możliwości zagospodarowania dostępnej siły roboczej. Wzrost liczby dojrzałych pracowników rodzi również konieczność znalezienia sposobów na pełne wykorzystanie ich potencjału zawodowego, także w kontekście współpracy z przedstawicielami młodszych pokoleń. Polityka personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz cele projektowane w ramach opublikowanej w pierwszym kwartale 2023 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju zakładają m.in. realizację działań ukierunkowanych na budowanie kultury różnorodności i włączania, również w odniesieniu do zespołów wielopokoleniowych.

Środowisko naturalne i zmiany klimatu

Grupa Kapitałowa Śnieżka identyfikuje ryzyko swojego negatywnego wpływu na środowisko i klimat oraz możliwego negatywnego wpływu zmian klimatu na Grupę.

Analiza ryzyk związanych z wpływem na środowisko i klimat i równoległe rozpoznanie wpływu zmian klimatu na Grupę była punktem wyjścia do prac nad Polityką klimatyczną Grupy Kapitałowej Śnieżka (opisaną w Sprawozdaniu w punkcie 3.3.6) oraz zapisami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+ (opisaną w Sprawozdaniu w punkcie 3.1).

Wykorzystano w tym celu Wytyczne TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) oraz analizę emisji w ramach Scope 1 i 2 opracowaną w oparciu o GHG Protocol. Dokonano analizy następujących rodzajów ryzyk:

 • Ryzyka fizyczne (physical risks): koszty i straty finansowe wynikające z rosnącej dotkliwości i częstotliwości czynników fizycznych powodujących ryzyko klimatyczne tj. z oddziaływania ekstremalnych zdarzeń pogodowych (np. powodzie, wzrost poziomu mórz, susze, pożary, fale upałów, burze i sztormy itd.) prowadzących np. do uszkodzeń infrastruktury, zniszczeń plonów, zaburzeń w łańcuchu dostaw.
 • Ryzyka przejścia / transformacji (transition risks): związane z transformacją na gospodarkę niskoemisyjną. Ryzyka te są związane z m.in. obecnymi i przyszłymi zmianami regulacyjnymi, zmianami technologicznymi, rynkowymi (zaburzenia obecnej struktury popytu i podaży energii elektrycznej, surowców naturalnych, produktów i świadczonych usług) jak i zmianami trendów rynkowych, w tym postaw i zachowań konsumentów.

Ryzykami o najwyższym potencjalnym poziomie wpływu i prawdopodobieństwa są:

 • ostre ryzyko fizyczne, wynikające z określonych zdarzeń, w szczególności związanych z pogodą, takich jak burze, powodzie, pożary lub fale upałów, które mogą powodować zniszczenia oraz zakłócić łańcuchy wartości.
 • długotrwałe ryzyko fizyczne, wynikające z długookresowych zmian klimatu, takich jak zmiany temperatury, podnoszący się poziom mórz, ograniczona dostępność wody, utrata różnorodności biologicznej oraz zmiany w zakresie produktywności gruntów i gleby.
 • ryzyko związane z polityką, np. wynikające z wymogów efektywności energetycznej, mechanizmów ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, które powodują wzrost cen paliw kopalnych lub polityki wspierającej zrównoważoną gospodarkę gruntami.
 • ryzyko rynkowe, np. ryzyko związane z procesem sądowym z tytułu nieuniknięcia lub nieograniczenia niekorzystnego wpływu na klimat lub niedostosowania się do zmiany klimatu.

Analiza ryzyk klimatycznych została ujęta w Polityce klimatycznej i zostanie włączona w kompleksowy system zarządzania ryzykiem.

Działalność Grupy związana jest z gromadzeniem i przetwarzaniem surowców, produkcją, magazynowaniem oraz transportem, co może mieć negatywny wpływ na otoczenie. Dotyczyć to może w szczególności łańcucha wartości Grupy (zakres 3), w tym śladu związanego z wydobyciem lub wytwarzaniem surowców i opakowań przez dostawców Grupy.

Ryzyko środowiskowe jest traktowane przez Grupę wielowymiarowo. Dotkliwą miarą straty mogą być: znacznie zwiększone opłaty za korzystanie ze środowiska, kary za nieprzestrzeganie przepisów oraz zawieszenie działalności produkcyjnej. Potencjalne nieprzestrzeganie przez Grupę norm środowiskowych może ponadto skutkować tzw. ucieczką użytkowników i konsumentów od tych produktów, które negatywnie oddziałują na środowisko naturalne.

Dodatkowo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomii) część działalność Grupy nie spełnia charakteru działalności zrównoważonej środowiskowo (pkt 3.6 Sprawozdania).

Grupa stale monitoruje aspekty środowiskowe i klimatyczne i zarządza nimi poprzez prowadzenie działalności z zachowaniem należytej staranności, w tym:

 • kreowanie własnych dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska i ograniczania wpływu swojej działalności na klimat (w Grupie funkcjonują Strategia Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+, Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej Śnieżka, a także Polityka jakości, środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka);
 • ciągłe monitorowanie wszystkich działań, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań w zakresie ochrony środowiska naturalnego (w tym zasobów naturalnych) oraz ochrony klimatu;
 • stosowanie obowiązujących oraz w miarę możliwości projektowanych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu;
 • dbanie o nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów emisji – m.in. lotnych związków organicznych (LZO) do atmosfery – oraz ochronę wód i gruntu;
 • kreowanie wśród pracowników świadomości właściwych postaw poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne;
 • selekcjonowanie surowców stosowanych do produkcji oraz ich drobiazgową kontrolę środowiskową – zarówno na etapie projektowania (opracowywanie nowych formulacji), jak i produkcji;
 • weryfikowanie istniejących receptur produktów w kontekście możliwości zastosowania alternatywnych surowców, mających mniejszy wpływ na środowisko;
 • kontrolowanie i testowanie wyrobów gotowych (badane są m.in. ich emisyjność, wpływ na środowisko i zdrowie) stosowanych we wewnętrzach i na zewnętrz pomieszczeń;
 • bezpieczne magazynowanie produktów gotowych;
 • przeprowadzanie przeglądów odpowiedzialności środowiskowej (dotyczy odpowiedzialności poszczególnych stanowisk pracy za określone aspekty środowiskowe) i monitorowanie działań na rzecz wywiązywania się ze zobowiązań w zakresie ochrony środowiska;
 • zapobieganie wpływowi ewentualnych awarii w zakładach produkcyjnych Grupy na środowisko i klimat. W FFiL Śnieżka SA (w Brzeźnicy oraz Centrum Logistycznym w Zawadzie) funkcjonuje Program Zapobiegania Awariom (PZA).

Ponadto Grupa:

 • ma zawarte umowy ubezpieczenia, w tym od klęsk żywiołowych (np. powodzie, zalania, wiatr, deszcz, grad, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, trzęsienie, osuwanie i zapadanie ziemi);
 • rozwija technologie oraz realizuje inwestycje, które mają na uwadze minimalizowanie negatywnego wpływu działalności Grupy na środowisko i klimat (tj. ograniczenie jej śladu środowiskowego i węglowego);
 • w 2022 roku uruchomiła nowoczesne Centrum Logistyczne Grupy Śnieżka, w którym zastosowano energooszczędne technologie i które pozwala m.in. na optymalizację transportu i logistyki wyrobów gotowych Grupy.

Jednocześnie w całym łańcuchu wartości Grupy pewną część stanowi działalność wysokoemisyjna (np. produkcja opakowań bazujących na produktach ropopochodnych oraz wydobycie lub produkcja niektórych surowców używanych przez Grupę) i nie można wykluczyć, że przyszłe regulacje dotyczące ograniczenia emisyjności oraz energochłonności zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej wpłyną w tym obszarze na model biznesowy oraz wyniki Grupy. Zabezpieczeniem przed materializacją ryzyka mogącego zaistnieć w zakresie ochrony środowiska oraz negatywnego wpływu na klimat są funkcjonujące w Grupie dokumenty: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+, Polityka klimatyczna Grupy Kapitałowej Śnieżka, a także Polityka jakości, środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka.

W 2022 roku Spółka:

 • zrealizowała projekt obliczania śladu węglowego dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w zakresie 1,2 oraz 3 za lata 2020–2022,
 • monitorowała kwestie środowiskowe i klimatyczne w łańcuchu dostaw. Wdrożyła Kodeks Dostawcy (opisany w Sprawozdaniu w punkcie 3.3.7), który opisuje oczekiwania Grupy względem ochrony środowiska i klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo kwestie te zostały ujęte w kwestionariuszu samooceny dostawcy.
 • opracowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2023+ oraz Politykę klimatyczną. Oba dokumenty obowiązują od 2023 r.

W 2023 roku Spółka planuje podjąć plany redukcyjne dla ograniczenia śladu węglowego w zakresie 1 lub 2.

Głównym wyzwaniem w ujednoliceniu zarządzania środowiskowego Grupy Kapitałowej Śnieżka są różnice zarówno w rozwoju poszczególnych rynków Grupy, jak też różnice w przepisach krajowych obowiązujących na tych rynkach. W związku z tym prowadzone są działania, które mają na celu przyjęcie takich samych standardów zarzadzania ryzykiem środowiskowym w całej Grupie. Spółki dążą do ujednolicenia wewnętrznych regulacji m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie oceny i klasyfikacji surowców.

Zagadnienia społeczne

Ze względu na skalę operacji biznesowych oraz prowadzonej komunikacji Grupa jest do pewnego stopnia narażona na ryzyko wystąpienia różnych zdarzeń, które mogą wymagać konieczności zastosowania komunikacji kryzysowej. Grupa prowadzi działania na rzecz wprowadzenia systemowego zarządzania antykryzysowego związanego z reputacją. Celem projektu jest zapewnienie skutecznego mitygowania potencjalnych ryzyk.

Poszanowanie praw człowieka

W Grupie Kapitałowej Śnieżka istnieje potencjalne ryzyko naruszeń praw człowieka związanych z warunkami pracy (czas pracy, warunki pracy etc.). Grupa zapobiega temu ryzyku poprzez opracowane i wdrożone szczegółowe wytyczne i procedury zawarte w kluczowych dokumentach, takich jak m. in. Regulaminy Pracy, które obowiązują w poszczególnych spółkach należących do Grupy.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada opracowane i wdrożone bardzo szczegółowe procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są bardzo rygorystycznie przestrzegane.

Przeciwdziałanie korupcji

Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym Grupa Kapitałowa Śnieżka opracowała i wdrożyła Politykę przeciwdziałania korupcji, która została zakomunikowana wszystkim pracownikom. Została również wprowadzona procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych, w zakresie której zostało przeprowadzone szkolenie, a pracownikom przekazano stosowne materiały.

Różnorodność

W Grupie Kapitałowej Śnieżka istnieje potencjalne ryzyko zajścia zdarzenia noszącego znamiona dyskryminacji i/lub mobbingu. Aby zapobiegać temu ryzyku, Grupa posiada opracowaną i wdrożoną procedurę zapobiegania mobbingowi. W FFiL Śnieżka SA działa również Komisja Antymobbingowa oraz prowadzone są szkolenia dla pracowników w tym zakresie.