Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Zbiór zasad ładu korporacyjnego

FFiL Śnieżka SA stosuje rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Jego treść jest dostępna na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od dnia wejścia w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd FFiL Śnieżka SA dokłada starań, aby zasady i rekomendacje, o których mowa w tym dokumencie, były stosowane w Spółce w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że w 2022 roku Spółka odstąpiła od stosowania albo stosowała częściowo następujące zasady/rekomendacje:

1. Polityka informacyjna I komunikacja z inwestorami

Zasada/Rekomendacja Komentarz FFiL Śnieżka SA
1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI
1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.

Zasada nie jest stosowana.

Dynamiczny rozwój Grupy Śnieżka w ostatnich latach (m.in. wdrożenie z początkiem 2021 r. gruntownych zmian w modelu operacyjnym Grupy oraz wcześniejsze przejęcia spółek i powiększenie się Grupy) ma obecnie bardzo duży wpływ na proces przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i terminy ich publikacji. Spółka dokłada jednak starań, aby publikować osiągane przez Grupę wyniki finansowe w możliwie najkrótszym czasie i nie wyklucza w przyszłości skrócenia terminów publikacji raportów okresowych – zwłaszcza kwartalnych i półrocznych. Polityka informacyjna Spółki przewiduje możliwość przekazywania do publicznej wiadomości raportów typu profit warning.

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:
1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju; Zasada nie jest stosowana.

Spółka nie przekazała dokumentu strategii biznesowej do publicznej wiadomości. Jednocześnie Spółka opracowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju Śnieżka 2023+ („dalej Strategia Zrównoważonego Rozwoju”, „Strategia”), która zostanie obszernie opisana w Oświadczeniu w sprawie informacji niefinansowych wraz z publikacją w dniu 14 marca 2023 r. raportu rocznego za rok 2022.

Kształt Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest wypadkową dotychczasowych działań, analiz zewnętrznych, zaangażowania pracowników, kadry menedżerskiej oraz Zarządu, a także badania interesariuszy Spółki. Finalnym krokiem było opracowanie matrycy istotności, która stanowiła punkt wyjścia do pracy do określania celów strategicznych.

Strategia obejmuje 3 kluczowe filary odpowiedzialności względem otoczenia i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ich ramach wydzielono łącznie 9 obszarów, które definiują priorytety dla dalszego rozwoju Śnieżki w duchu zrównoważonego rozwoju.

W ramach Strategii określonych zostało 21 celów strategicznych oraz 71 celów operacyjnych, które będą realizowane przez spółki FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC Sp. z o.o., zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. W celu efektywnej realizacji Strategii przypisana został odpowiedzialność na poziomie konkretnych jednostek organizacyjnych.

Wprowadzając w życie założenia nowej Strategii, Spółka realizuje wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ na 2030 rok: „Dobre zdrowie i jakość życia”, „Czysta i dostępna energia”, „Mniej nierówności”, „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” oraz „Działania w dziedzinie klimatu”.

Informacje o realizacji Strategii oraz informacje z zakresu zrównoważonego rozwoju (w tym wskaźniki i dane ESG) będą publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w corocznych sprawozdaniach zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka (część raportu rocznego).

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. Zasada nie jest stosowana, patrz Komentarz do pkt 1.3.1 powyżej.
1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: Zasada nie jest stosowana, patrz Komentarz do pkt 1.3.1 powyżej.
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka; Zasada nie jest stosowana, patrz Komentarz do pkt 1.3.1 powyżej.
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości. Zasada nie jest stosowana, patrz Komentarz do pkt 1.3.1 powyżej.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że jej celem jest utrzymanie porównywalności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zatrudnionych na podobnych stanowiskach. Monitoring tego celu odbywa się stopniowo, począwszy od spółek FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC Sp. z o.o. W roku 2022 skorygowana luka płacowa wyniosła poniżej 5% (wskaźnik ten oznacza różnicę między przeciętnym wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet, wyrażoną jako procent przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn według kategorii zatrudnienia).

2. Zarząd i Rada Nadzorcza

Zasada/Rekomendacja Komentarz FFiL Śnieżka SA
2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA
2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada nie jest stosowana.

Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu oraz rady nadzorczej. Fundamentalnym kryterium wyboru na stanowiska zarządcze i nadzorcze w Spółce są kompetencje oraz spełnianie wymagań dla danego stanowiska. Elementy takie jak płeć lub inne, np. wiek nie mają wpływu na ocenę kandydatów, jako mogące prowadzić do dyskryminacji.

Różnorodność w Grupie ma aspekt praktyczny. Przykładowo kobiety pełnią (i historycznie pełniły) funkcje zarządcze oraz nadzorcze w spółkach Grupy Śnieżka.

Na koniec 2022 r. na stanowiskach zarządzających – o charakterze menedżerskim – w spółkach Grupy Śnieżka było zatrudnionych 68 kobiet, co stanowiło łącznie 33,2% wszystkich osób zatrudnionych na tych stanowiskach. Zgodnie z przyjętą w Spółce definicją do stanowisk zarządzających zaliczane są tylko osoby zarządzające zespołami pracowników.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. Zasada nie jest stosowana.

W ocenie Spółki prawo wyboru członków rady nadzorczej należy do jej akcjonariuszy, a członków zarządu – do rady nadzorczej.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Spółka nie stosuje tej zasady wobec niestosowania Zasady 2.1.

3. Systemy i funkcje wewnętrzne

Zasada/Rekomendacja Komentarz FFiL Śnieżka SA
3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE
3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.

Zasada nie jest stosowana.

W Spółce utrzymywane są systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jednak nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby. Zasada nie jest stosowana.

W Spółce utrzymywane są systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jednak nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki. Zasada nie jest stosowana.

W Spółce są wyznaczone osoby odpowiadająca za zarządzanie ryzykiem i compliance, jednak nie ma osoby kierującej audytem wewnętrznym.

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu. Zasada nie jest stosowana.

W Spółce nie ma osoby kierującej audytem wewnętrznym.

3.7. Zasady 3.4 – 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań. Zasada nie jest stosowana.

Spółka nie stosuje tej Zasady wobec niestosowania Zasady 3.4. i 3.6.

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego. Zasada nie jest stosowana.

Spółka nie stosuje tej Zasady wobec niestosowania Zasady 3.1.

4. Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

Zasada/Rekomendacja Komentarz FFiL Śnieżka SA
4. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI
4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia. Zasada nie jest stosowana.

W ocenie Spółki dotychczasowy tryb przeprowadzania walnych zgromadzeń, realizowany na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, jest wystarczający.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Zasada nie jest stosowana.

Spółka dąży do jak najsprawniejszego przeprowadzania obrad walnych zgromadzeń. W związku z dążeniem do ograniczania dodatkowych obciążeń techniczno-organizacyjnych Spółka nie transmituje obrad w czasie rzeczywistym.