Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Zasady powoływania członków Zarządu

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki, Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz – na jego wiosek – pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy jego posiedzeniom i koordynuje prace pozostałych członków Zarządu. Prezesowi przysługuje prawo wyznaczenia wiceprezesów spośród pozostałych członków Zarządu. Wyznaczony wiceprezes Zarządu zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności.

Skład Zarządu

W 2022 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA stanowili:

 • Piotr Mikrut – Prezes Zarządu,
 • Witold Waśko – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych,
 • Joanna Wróbel-Lipa –Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych.
 • Zdzisław Czerwiec – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Zarząd w powyższym składzie został powołany na ósmą kadencję Zarządu 26 kwietnia 2019 roku. Wyjątek stanowi Zdzisław Czerwiec, który został powołany na Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą FFiL Śnieżka SA z dniem 26 lutego 2021 roku.

Obecny skład Zarządu FFiL Śnieżka SA:

 • Piotr Mikrut

  Prezes Zarządu

 • Witold Waśko

  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych,

 • Joanna Wróbel-Lipa

  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

 • Zdzisław Czerwiec

  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Obowiązki Członków Zarządu

Zarząd realizuje cele strategiczne oraz nadzoruje realizację celów operacyjnych Spółki. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście, zgodnie z funkcją każdorazowo wskazywaną przez Radę Nadzorczą w uchwale o powołaniu do składu Zarządu.

Podział zadań pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu określa Regulamin Organizacyjny Spółki Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna. Dodatkowo Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych jego członków.

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki, kierowanie działalnością Spółki i zarządzanie jej majątkiem oraz reprezentowanie Spółki – z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, postanowień Statutu oraz uchwał walnego zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Walne zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

Czynności wymagające uchwały Zarządu dokonane bez stosownej uchwały mogą zostać następczo potwierdzone uchwałą Zarządu.

Do szczególnych obowiązków Zarządu należą:

 • zorganizowanie rachunkowości Spółki – zgodnie z obowiązującymi przepisami i interesami Spółki oraz czuwania nad jej należytym prowadzeniem,
 • sporządzanie w terminie do dnia 30 marca następnego roku obrotowego sprawozdania finansowego, wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania z działalności spółki i złożenie sprawozdań radzie nadzorczej,
 • składanie sądowi rejestrowemu rocznych sprawozdań w formie i terminach określonych przez obowiązujące przepisy prawa,
 • prowadzenie ewidencji protokołów walnego zgromadzenia oraz wydawanie poświadczonych odpisów uchwał,
 • udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz sporządzanie sprawozdań na żądanie Rady Nadzorczej i akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu,
 • opracowywanie projektów uchwał dotyczących decyzji, które na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki należą do kompetencji walnego zgromadzenia,
 • wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z przedstawieniem porządku obrad oraz przedstawianie jej do zaopiniowania projektów uchwał walnego zgromadzenia,
 • wykonywanie zaleceń pokontrolnych.