Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Rada nadzorcza i komitety

Zasady powoływania członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 12 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej wybiera walne zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, zostaje wybranych przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 30 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji serii A na każde pozostałe 20 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Kadencja członków Rady Nadzorczej Spółki trwa trzy lata.

Skład Rady Nadzorczej

W 2022 roku od 1 stycznia do 31 maja w skład Rady Nadzorczej ósmej kadencji wchodzili:
 • Stanisław Cymbor – Przewodniczący Rady
 • Jerzy Pater – Wiceprzewodniczący Rady
 • Jarosław Wojdyła – Sekretarz Rady
 • Zbigniew Łapiński – Członek Rady
 • Rafał Mikrut – Członek Rady
 • Dariusz Orłowski – Członek Rady

Rada Nadzorcza w powyższym składzie została powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2018 roku.

BN3A12271kopia3-1-1920x797 BN3A12271kopia3-1-1920x797
W dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało nowy skład Rady Nadzorczej w osobach:
 • Jerzy Pater – Przewodniczący Rady
 • Stanisław Cymbor – Wiceprzewodniczący Rady
 • Rafał Mikrut – Sekretarz Rady
 • Ewa Hałucha – Członek Rady
 • Piotr Kaczmarek – Członek Rady
 • Zbigniew Łapiński – Członek Rady
 • Dariusz Orłowski – Członek Rady

Szczegółowe informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji Spółka zamieściła w raporcie bieżącym nr 14/2022.

Obowiązki Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, ocena sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, coroczne składanie walnemu zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zatwierdzanie planu, regulaminu pracy zarządu Spółki, powoływanie prezesa zarządu, a na wniosek prezesa pozostałych członków zarządu oraz odwołanie ze składu zarządu poszczególnych jego członków, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź poszczególnych członków zarządu, jak również delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, wybór firmy audytorskiej, wypowiadanie się we wszystkich sprawach, które wymagają uchwał walnego zgromadzenia, wydawania opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd.

Komitet Audytu

W Spółce działa Komitet Audytu, którego funkcjonowanie reguluje Regulamin Komitetu Audytu, organu opiniodawczego i doradczego w ramach struktury Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z 29 września 2017 roku.

Do najważniejszych zadań Komitetu Audytu należy: nadzór nad funkcjonowaniem i monitorowaniem rachunkowości Spółki, pośrednictwo pomiędzy audytorem zewnętrznym a Radą Nadzorczą, przygotowywanie rekomendacji dla rady nadzorczej w zakresie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupie oraz wyboru firmy audytorskiej.

Do 31 maja 2022 roku w spółce działał Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą ósmej kadencji 25 maja 2018 roku. W jego skład wchodzili:
 • Jarosław Wojdyła – Przewodniczący Komitetu
 • Stanisław Cymbor – Członek Komitetu
 • Dariusz Orłowski – Członek Komitetu
W dniu 31 maja 2022 roku Rada Nadzorcza dziewiątej kadencji powołała nowy w skład Komitetu Audytu w osobach:
 • Ewa Hałucha – Przewodnicząca Komitetu
 • Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu
 • Dariusz Orłowski – Członek Komitetu

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 Ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Przewodnicząca Komitetu Audytu Ewa Hałucha posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych potwierdzone wpisem na listę Biegłych Rewidentów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 10636.

Członek Komitetu Audytu Dariusz Orłowski posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa FFiL Śnieżka SA. Zasiada w Radzie Nadzorczej FFiL Śnieżka SA od 2011 roku.

W 2022 roku odbyło się sześć posiedzeń Komitetu Audytu.