Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Zarządzanie kwestiami etycznymi

Sygnalizowanie naruszeń

Od 2020 roku w Spółce funkcjonuje Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych FFiL Śnieżka SA, która umożliwia pracownikom zgłaszanie (tzw. whistleblowing) zaobserwowanych lub doświadczonych niezgodności z prawem lub zasadami spisanymi w przyjętych w Spółce kodeksach, politykach, procedurach i innych regulacjach wewnętrznych. Każdy pracownik posiada możliwość przesłania zgłoszenia w sposób anonimowy, a spółka zapewnia ochronę sygnalistów działających w dobrej wierze. Spółka podjęła działania mające na celu dostosowanie procedury do projektowanej Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Spółka nawiązała również współpracę z zewnętrznym doradcą, której celem jest wdrożenie w Spółce i w spółkach Grupy specjalnego narzędzia informatycznego do przesyłania zgłoszeń, prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego i zarządzania zgłoszeniami.

W 2022 roku Spółka nie otrzymała żadnego zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa, procedur czy standardów etycznych.