Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Polityki i procedury w Grupie

FFiL Śnieżka SA wyodrębnia w swojej strukturze jednostkę odpowiedzialną za realizację zadań w obszarze nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance). Dodatkowo Spółka skupia się na realizacji działań w zgodzie z przyjętymi normami etycznymi i społecznymi, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

Spółka nieustannie dąży do zapewniania efektywności, spójności i transparentności dokumentacji. Na system compliance w Spółce składają się kompleksowe polityki, procedury i inne regulacje wewnętrzne.

  • Przeciwdziałanie korupcji, konfliktom interesów i nadużyciom finansowym

W Spółce została wdrożona Polityka przeciwdziałania korupcji, przyjęta również w spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka: Śnieżka Trade of Colours, Poli-Farbe, Śnieżka-Ukraina oraz Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A.

Ponadto FFiL Śnieżka SA i pozostałe spółki Grupy wprowadziły Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej Śnieżka, który zawiera m.in. regulacje dotyczące przeciwdziałania korupcji i konfliktom interesów. W odniesieniu do tych zagadnień w spółkach zostały również wdrożone: Polityka Zakupowa Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz Instrukcja dotycząca wyboru dostawcy zamówień inwestycyjnych, zamówień wynikających z realizacji prac remontowych i przeglądów oraz zamówień wynikających z usuwania skutków awarii w FFiL Śnieżka SA. Pracownicy działów odpowiedzialnych za zakupy oraz za wybór oferentów zostali przeszkoleni oraz złożyli odpowiednie oświadczenia m.in. o braku istnienia konfliktu interesów.

W celu przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom finansowym Spółka przyjęła Wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  • Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym oraz nieuczciwej konkurencji

FFiL Śnieżka SA i spółki Grupa Śnieżka przestrzegają zasad przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym oraz nieuczciwej konkurencji. Prowadząc lub zamierzając prowadzić działania rynkowe czy marketingowe, Spółka i spółki Grupy korzystają z fachowego doradztwa renomowanych kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w ww. obszarach. Ponadto dla pracowników spółki Śnieżka ToC (jako centrum kompetencji w obszarach handlowych) realizowane są cykliczne szkolenia z prawa konkurencji prowadzone przez wyspecjalizowanych partnerów.

W 2022 roku Spółka nie odnotowała przypadków naruszeń we wskazanych obszarach.

  • Ochrona danych osobowych

W FFiL Śnieżka SA funkcjonuje Polityka bezpieczeństwa cyfrowego, której celem jest ochrona informacji i danych Spółki. Zostały również przyjęte dodatkowe polityki, procedury i regulaminy dotyczące ochrony danych osobowych.