Raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka 2022

Wierzymy, że kolory mają znaczenie

Wyniki sprzedaży w okresie styczeń-grudzień 2022 roku na głównych rynkach:

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 791 686 tys. PLN.  Pozytywnie na skonsolidowany wynik wpłynęła wyższa sprzedaż na rynku polskim, który ma dominujący udział w całkowitych przychodach Grupy. Negatywnie – niższa sprzedaż na rynkach węgierskim (w ujęciu złotówkowym, w walucie lokalnej odnotowano wzrost) i ukraińskim.

Zobacz więcej

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży:

Uzyskanie porównywalnych rok do roku przychodów Grupy było możliwe, między innymi, dzięki odpowiednio kształtowanej strategii marketingowo-sprzedażowej oraz polityce cenowej. Zakłada ona m.in. zachowanie balansu pomiędzy utrzymaniem udziałów rynkowych a realizowanymi marżami.

Zobacz więcej

Ślad węglowy

FFiL Śnieżka SA odnotowała spadek wielkości śladu węglowego w zakresie 1 w stosunku do roku bazowego 2020. W 2022 roku spadek ten wynosił -46% r/r. Jest to wynik zmniejszenia zużycia paliw, w tym gazu ziemnego.

Zobacz więcej

Jak tworzymy wartość